Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Teaching Function of the Church

General data

Course ID: WK-N-NZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Teaching Function of the Church
Name in Polish: Nauczycielskie zadanie Kościoła
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) PK_W07;

PK_U04; PK_U06;

PK_K05.

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: teologiczna interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w zakresie nauczycielskiej misji Kościoła.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne wykładu obejmują: posługę słowa Bożego, przepowiadanie słowa Bożego, nauczanie katechetyczne, misyjną działalność Kościoła, wychowanie katolickie, szkoły, uniwersytety katolickie oraz inne instytuty studiów wyższych, uniwersytety i fakultety kościelne, środki społecznego przekazu, wyznanie wiary.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

•Franciszek, Konstytucja Apostolska o studiach na uniwersytetach i wydziałach kościelnych Veritatis gaudium, 08.12.2017.

•Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio, 15.08.1997.

•Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, 16.10.1979.

•Jan Paweł II, Encyklika apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych Sapientia Christiana, 15.04.1979.

•Jan Paweł II, Encyklika o działalności ekumenicznej Ut unum sint, 25.05.1995.

•Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio, 07.12.1990.

•Jan Paweł II, Encyklika o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, 15.08.1990.

•Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, 20.06.2001.

•Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15.08.1997.

•Kongregacja Nauki Wiary, Notyfikacja w sprawie indeksu ksiąg zakazanych Post litteras Apostolicas, 14.06.1966.

•Kongregacja Nauki Wiary, Wyjaśnienia doktrynalne dotyczące końcowej części formuły Professio fidei, 29.06.1998.

•Kongregacja Nauki Wiary, Zasady badania prawowierności nauki Congregatio, 29.06.1997.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole, 28.10.2002.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, 19.03.1977.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Zarządzenia wprowadzające w życie konstytucję Sapientia Christiana, 29.04.1979.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Ordinationes do Konstytucji Apostolskiej „Veritatis gaudium” rite exsequendam, 27.12.2017.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis novae, 22.02.1992.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w internecie, 22.02.2002.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a internet, 22.02.2002.

•Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.

•Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, 07.12.1965.

•Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 04.12.1963.

•Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986.

•Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986.

•Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

B. Literatura uzupełniająca

•Ardusso F., Magisterium Kościoła. Posługa słowa, Kraków 2001

•Domaszk A., Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 33 (2013), s. 63-79.

•Domaszk A., Katolickie radio internetowe w myśli teologiczno-prawnej Kościoła, Prawo i Kościół 6 (2014), s. 141-168.

•Domaszk A., Media - nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w prawie kanonicznym, w: Media – wartości - prawo, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2008, s. 17- 37.

•Domaszk A., Nowe horyzonty misji „Ad gentes” - normy prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 53 (2010) nr 1-2, s. 21-40.

•Domaszk A., Odrębność wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 52 (2009) nr 1-2, s. 85-113.

•Domaszk A., Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 34 (2013), s. 81-95.

•Domaszk A., Udział braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła, Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny, 50 (2007) nr 1-2, s. 77-109.

•Domaszk A., Uprawnienie duchownych do przepowiadania słowa Bożego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny, 50 (2007) nr 3-4, s. 51-67.

•Domaszk A., Wpływ rodziców na wychowawczą i ewangelizacyjną rolę szkoły katolickiej, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 305-320.

•Domaszk A., Zadania nauczycielskie Kościoła w Polsce a współczesne wyzwania rodzin, w: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 290-306.

•Domaszk A., Zdolność wiernych świeckich do przepowiadania słowa Bożego, Seminare. Poszukiwania Naukowe 20 (2004), s. 111-133.

•Domaszk., Katolicki Uniwersytet Ameryki (The Catholic University of America) w świetle norm prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 58(2015) nr 4, s. 67-101.

•Domaszk A., Upbringing children for using new communication tools in catholic families, Annuarium Iuris Canonici 3(2016), s. 4-23.

•Domaszk A., Misja ad gentes w Polsce?, w: Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. J. Krajczyński, A. Domaszk, Płock 2016, s. 194-229.

•Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

•Dyduch J., Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych, Prawo Kanoniczne 38 (1995) nr 1-2, s. 79-90.

•Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 111-147

•Kasper W., Charakter teologicznie wiążący Dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie, (opoka.org.pl).

•Krajczyński J., Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne, Płock 2002

•Krukowski J., Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 13 (1970) nr 1-2, s. 216-227.

•MacIntyre A., Katolickie uniwersytety . Niebezpieczeństwa, nadzieje, wybory, Znak 11 (2005), s. 18-42.

•Martini C.M., Rozmowy z moim telewizorem. Spotkanie Kościoła ze światem mass mediów, Kraków 1998

•Misztal H., Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele zachodnim, Lublin 2001.

•Napiórkowski S. C., Magisterium Kościoła a magisterium teologów, RTK 27 (1980) z. 2, s. 101-109.

•Pasternak F., Reorganizacja studiów kościelnych- szczególnie wykładów prawa kanonicznego- w świetle Sapientia Christiana, Prawo Kanoniczne 23 (1980) nr 3-4, s. 211-232.

•Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy, Kraków 2002.

•Rakoczy T., Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu, Lublin 2007.

•Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

•Sobczyk P., Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo Kanoniczne” 51 (2008) nr 1-2, s. 211-227

•Stawniak H., Prawa i obowiązki rodziców w kontekście zadań szkoły, „Prawo Kanoniczne” 50 (2007) nr 3-4, s. 31-49

•Tejero E., The teaching office of the Church, w: Code of Canon Law annotated, ed. E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Montréal 1993, s. 493-517

•Urrutia F.J., Iusiurandum fidelitatis, „Periodica” 80 (1991) s. 559-578

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PK_W07: Definiuje Urząd Nauczycielski Kościoła; rozróżnia różną wartość dokumentów Magisterium kościelnego; interpretuje normy prawne w kontekście wypowiedzi Magisterium. Wskazuje obowiązki personalne wobec posługi Słowa Bożego; wskazuje osoby oraz ich obowiązki w odniesieniu do przepowiadania Słowa Bożego; wymienia różne formy przepowiadania; charakteryzuje nauczanie katechetyczne; wymienia obowiązki osób względem katechezy; definiuje katolickie środki przekazu społecznego. Definiuje działalność misyjną; wylicza obowiązki osób względem misji; opisuje szkoły katolickie, uniwersytety katolickie i kościelne; wymienia obowiązki osób w szkołach katolickich, uniwersytetach katolickich i kościelnych; wyjaśnia program uczelni kościelnych.

PK_U04: Wyjaśnia znaczenie Magisterium dla kształtu norm kanonicznych; odnosi normy prawa polskiego do katechezy, szkolnictwa katolickiego, uniwersytetów katolickich i kościelnych oraz katolickich środków przekazu. Koordynuje dokumentację powstawania szkół katolickich, uniwersytetów oraz uzyskiwania pozwoleń dla katolickich mass mediów; porównuje szkolnictwo katolickie z państwowym.

PK_U06: Analizuje rozwój katechezy szkolnej; określa wymogi dla katechetów; ustala kryteria szkolnictwa katolickiego oraz kryteria odrębności uniwersytetów katolickich i kościelnych. Wdraża wymogi prawa kanonicznego w strukturę szkolną lub uniwersytecką; projektuje wymogi dla mediów katolickich. Ocenia pomysły ewangelizacyjne od strony prawnej; opracowuje projekty pomocy misyjne; projektuje działania prawne szkół katolickich, uniwersytetów katolickich i kościelnych oraz katolickich mass mediów. Analizuje rozwój szkolnictwa katolickiego i uniwersyteckiego; docenia przekaz medialny i krytycznie go weryfikuje. Przygotowuje dokumenty związane z ewangelizacją, działalnością misyjną, katechezą szkolną, uniwersytetami katolickimi i kościelnymi oraz mediami katolickimi. W wystąpieniach ustnych argumentuje i wykorzystuje źródła prawa kanonicznego i kanonistyki.

PK_K05: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób w zespole. Dostrzega i formułuje nowe problemy katechetyczne, misyjne, oraz szkolnictwa katolickiego; jest krytycznym odbiorcą mediów; potrafi dyskutować o nowych problemach oraz formułować kanoniczne propozycje ich rozwiązania. Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne w odniesieniu do organizacji katechezy szkolnej, szkolnictwa katolickiego, mediów katolickich, projektów misyjnych w oparciu o prawo kanoniczne, planuje i organizuje ich przebieg; ma świadomość wpływu Magisterium kościelnego na normy prawa kanonicznego. Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz przestrzegania etyki zawodu prawniczego; aktywnie propaguje takie postawy. Współdziała i pracuje w grupie, przyjmuje w niej różne role; współuczestniczy w zadaniach realizowanych przez Kościół. Komunikuje się z otoczeniem; ma świadomość, że nie wszyscy znają normy prawa kanonicznego; broni swoich przemyśleń; umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa i tradycji kanonicznej oraz Kościoła w przestrzeni ewangelizacyjnej, katechetycznej, szkolnej, uniwersyteckiej oraz medialnej.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 20 godz.

Lektura obowiązkowa i uzupełniająca 60 godz.

Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Konsultacje 10 godz.

Razem 4 ECTS 120 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny: podstawową formą jest egzamin ustny.

Fakultatywnie: opracowanie pracy pisemnej; temat pracy należy uzgodnić do końca marca; oddanie pracy do końca maja.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Arkadiusz Domaszk
Group instructors: Arkadiusz Domaszk
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azWmt-LYhYTe2eH4dCPOejUx3KF598YJFEqzwRCks_zw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9119698-dd56-4112-8953-7e2193d28b1d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studium norm prawa kanonicznego w zakresie nauczycielskiej misji Kościoła.

Full description: (in Polish)

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Arkadiusz Domaszk
Group instructors: Arkadiusz Domaszk
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azWmt-LYhYTe2eH4dCPOejUx3KF598YJFEqzwRCks_zw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9119698-dd56-4112-8953-7e2193d28b1d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studium norm prawa kanonicznego w zakresie nauczycielskiej misji Kościoła.

Full description: (in Polish)

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Bibliography: (in Polish)

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)