Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczycielskie zadania Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-NZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczycielskie zadania Kościoła
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z kościelnymi normami dotyczącymi zadania nauczycielskiego Kościoła (zakres III księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.), ukazanie tematyki na tle teologicznym oraz odniesienie wykładanych zagadnień do prawa polskiego.

Wymagania wstępne:Student winien posiadać wiedzę ogólną z przedmiotów teologicznych oraz wiedzę wstępną z przedmiotów prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Zagadnienia wstępne; obowiązek, prawo i przedmiot nauczania Kościoła; Urząd Nauczycielski Kościoła; pojęcie, zakres i podmioty Urzędu; Wyznanie wiary; Działalność ekumeniczna; Zagadnienia wspólne dla posługi słowa Bożego; Przepowiadanie słowa Bożego; Nauczanie katechetyczne; Misyjna działalność Kościoła; Normy wspólne dla wychowania chrześcijańskiego; Szkoły katolickie; Uniwersytety katolickie oraz instytuty wyższych studiów; Uniwersytety i fakultety kościelne; Środki społecznego przekazu.

Metody oceny: Metodą oceny pracy studenta jest egzamin ustny. Studenci mogą skorzystać z terminu „zerowego” przed sesją.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

•Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio, 15.08.1997.

•Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, 16.10.1979.

•Jan Paweł II, Encyklika apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych Sapientia Christiana, 15.04.1979.

•Jan Paweł II, Encyklika o działalności ekumenicznej Ut unum sint, 25.05.1995.

•Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio, 07.12.1990.

•Jan Paweł II, Encyklika o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, 15.08.1990.

•Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, 20.06.2001.

•Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15.08.1997.

•Kongregacja Nauki Wiary, Notyfikacja w sprawie indeksu ksiąg zakazanych Post litteras Apostolicas, 14.06.1966.

•Kongregacja Nauki Wiary, Wyjaśnienia doktrynalne dotyczące końcowej części formuły Professio fidei, 29.06.1998.

•Kongregacja Nauki Wiary, Zasady badania prawowierności nauki Congregatio, 29.06.1997.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole, 28.10.2002.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, 19.03.1977.

•Kongregacja Wychowania Katolickiego, Zarządzenia wprowadzające w życie konstytucję Sapientia Christiana, 29.04.1979.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis novae, 22.02.1992.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w internecie, 22.02.2002.

•Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a internet, 22.02.2002.

•Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 28.10.1965.

•Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, 07.12.1965.

•Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 04.12.1963.

B. Literatura

•Ardusso F., Magisterium Kościoła. Posługa słowa, Kraków 2001

•Dyduch J., Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych, Prawo Kanoniczne 38 (1995) nr 1-2, s. 79-90.

•Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 111-147

•Kasper W., Charakter teologicznie wiążący Dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie, (opoka.org.pl).

•Krajczyński J., Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne, Płock 2002

•Krukowski J., Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 13 (1970) nr 1-2, s. 216-227.

•MacIntyre A., Katolickie uniwersytety . Niebezpieczeństwa, nadzieje, wybory, Znak 11 (2005), s. 18-42.

•Martini C.M., Rozmowy z moim telewizorem. Spotkanie Kościoła ze światem mass mediów, Kraków 1998

•Misztal H., Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele zachodnim, Lublin 2001.

•Napiórkowski S. C., Magisterium Kościoła a magisterium teologów, RTK 27 (1980) z. 2, s. 101-109.

•Pasternak F., Reorganizacja studiów kościelnych- szczególnie wykładów prawa kanonicznego- w świetle Sapientia Christiana, Prawo Kanoniczne 23 (1980) nr 3-4, s. 211-232.

•Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy, Kraków 2002.

•Rakoczy T., Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu, Lublin 2007

•Sobczyk P., Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo Kanoniczne” 51 (2008) nr 1-2, s. 211-227

•Stawniak H., Prawa i obowiązki rodziców w kontekście zadań szkoły, „Prawo Kanoniczne” 50 (2007) nr 3-4, s. 31-49

•Tejero E., The teaching office of the Church, w: Code of Canon Law annotated, ed. E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Montréal 1993, s. 493-517

•Urrutia F.J., Iusiurandum fidelitatis, „Periodica” 80 (1991) s. 559-578

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.