Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PS-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac21bc5ee76174a968eb706780b792d46%40thread.tacv2/conversations?groupId=e50e262c-a44c-4952-b06c-1321c7dc7292&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05,

PK_U06, PK_K05

Skrócony opis:

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Pełny opis:

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Literatura:

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyniki

EK 5 - student formułuje w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi je przedstawić w świetle odpowiednich przepisów

EK 6 - student znajduje i właściwie wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mająca na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

udział w wykładach: 10 godz.

indywidualne studium: 42 godz.

konsultacje: 3godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

ĆWICZENIA: 2 ECTS

udział w ćwiczeniach: 10 godz.

indywidualne studium: 30 godz.

konsultacje: 2 godz.

przygotowanie do kolokwium / sporządzenie wyznaczonych pism procesowych: 13 godz.

SUMA GODZIN: 125 godz.

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

OCENA EK 1-8

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii z zakresu wybranych procedur specjalnych; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student nie potrafi dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych; nie umie sformułować w mowie zagadnień z zakresu wybranych procedur specjalnych i nie potrafi tego przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać fontes cognoscendi i literatury z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi częściowo sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi częściowo to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; z błędami znajduje i w ograniczonym stopniu wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student potrafi właściwie dokonać wykładni przepisów dotyczących wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi zadowalająco sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; w większości przypadków prawidłowo znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student całkowicie poprawnie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi bezbłędnie sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi bardzo dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. zaangażowanie podczas zajęć

3. zaliczenie ćwiczeń

4. ocena z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac21bc5ee76174a968eb706780b792d46%40thread.tacv2/conversations?groupId=e50e262c-a44c-4952-b06c-1321c7dc7292&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Pełny opis:

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Literatura:

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

T. JAKUBIAK, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

A. SOBCZAK, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, 221-245, 295-301, 321-333.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac21bc5ee76174a968eb706780b792d46%40thread.tacv2/conversations?groupId=e50e262c-a44c-4952-b06c-1321c7dc7292&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, dyspensy "super rato", wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Pełny opis:

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DO UZYSKANIA DYSPENSY OD MAŁŻEŃSTWA WAŻNIE ZAWARTEGO A NIEDOPEŁNIONEGO

1. Faza diecezjalna, 2. Faza rzymska.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Literatura:

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

T. JAKUBIAK, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

A. SOBCZAK, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, 221-245, 295-301, 321-333.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia związane z prawem administracyjnym i kanoniczne procedury administracyjne. Przedmiot prowadzony jest hybrydowe. Gdy zajęcia odbywają się na platformie Teams, student uczestniczy czynnie, z włączoną kamerą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

udział w wykładach: 10 godz.

indywidualne studium: 42 godz.

konsultacje: 3godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

ĆWICZENIA: 2 ECTS

udział w ćwiczeniach: 10 godz.

indywidualne studium: 30 godz.

konsultacje: 2 godz.

przygotowanie do kolokwium / sporządzenie wyznaczonych pism procesowych: 13 godz.

SUMA GODZIN: 125 godz.

liczba ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, dyspensy "super rato", wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Pełny opis:

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DO UZYSKANIA DYSPENSY OD MAŁŻEŃSTWA WAŻNIE ZAWARTEGO A NIEDOPEŁNIONEGO

1. Faza diecezjalna, 2. Faza rzymska.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Literatura:

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

T. JAKUBIAK, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

A. SOBCZAK, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, 221-245, 295-301, 321-333.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)