Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Special procedures (matrimonial case, invalidity of ordination)

General data

Course ID: WK-N-PS-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Special procedures (matrimonial case, invalidity of ordination)
Name in Polish: Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń)
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac21bc5ee76174a968eb706780b792d46%40thread.tacv2/conversations?groupId=e50e262c-a44c-4952-b06c-1321c7dc7292&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W08, PK_U05,

PK_U06, PK_K05

Short description: (in Polish)

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Full description: (in Polish)

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Bibliography: (in Polish)

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyniki

EK 5 - student formułuje w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi je przedstawić w świetle odpowiednich przepisów

EK 6 - student znajduje i właściwie wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mająca na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

udział w wykładach: 10 godz.

indywidualne studium: 42 godz.

konsultacje: 3godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

ĆWICZENIA: 2 ECTS

udział w ćwiczeniach: 10 godz.

indywidualne studium: 30 godz.

konsultacje: 2 godz.

przygotowanie do kolokwium / sporządzenie wyznaczonych pism procesowych: 13 godz.

SUMA GODZIN: 125 godz.

liczba ECTS: 5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

OCENA EK 1-8

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii z zakresu wybranych procedur specjalnych; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student nie potrafi dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych; nie umie sformułować w mowie zagadnień z zakresu wybranych procedur specjalnych i nie potrafi tego przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać fontes cognoscendi i literatury z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać wykładni przepisów z zakresu wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi częściowo sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi częściowo to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; z błędami znajduje i w ograniczonym stopniu wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student potrafi właściwie dokonać wykładni przepisów dotyczących wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi zadowalająco sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; w większości przypadków prawidłowo znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu wybranych procedur specjalnych; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wybranych procedur specjalnych; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie wybranych procedur specjalnych

- student całkowicie poprawnie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących wybranych procedur specjalnych i przedstawić jej wyników; potrafi bezbłędnie sformułować w mowie zagadnienia z zakresu wybranych procedur specjalnych i potrafi bardzo dobrze to przedstawić w świetle odpowiednich przepisów; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu wybranych procedur specjalnych

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranych procedur specjalnych; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. zaangażowanie podczas zajęć

3. zaliczenie ćwiczeń

4. ocena z egzaminu ustnego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Rafał Kamiński
Group instructors: Rafał Kamiński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac21bc5ee76174a968eb706780b792d46%40thread.tacv2/conversations?groupId=e50e262c-a44c-4952-b06c-1321c7dc7292&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, dyspensy "super rato", wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Full description: (in Polish)

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DO UZYSKANIA DYSPENSY OD MAŁŻEŃSTWA WAŻNIE ZAWARTEGO A NIEDOPEŁNIONEGO

1. Faza diecezjalna, 2. Faza rzymska.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Bibliography: (in Polish)

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

T. JAKUBIAK, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

A. SOBCZAK, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, 221-245, 295-301, 321-333.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student zna podstawowe pojęcia związane z prawem administracyjnym i kanoniczne procedury administracyjne. Przedmiot prowadzony jest hybrydowe. Gdy zajęcia odbywają się na platformie Teams, student uczestniczy czynnie, z włączoną kamerą.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Wiesław Kiwior
Group instructors: Wiesław Kiwior
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

udział w wykładach: 10 godz.

indywidualne studium: 42 godz.

konsultacje: 3godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

ĆWICZENIA: 2 ECTS

udział w ćwiczeniach: 10 godz.

indywidualne studium: 30 godz.

konsultacje: 2 godz.

przygotowanie do kolokwium / sporządzenie wyznaczonych pism procesowych: 13 godz.

SUMA GODZIN: 125 godz.

liczba ECTS: 5

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Pogłębione zapoznanie się z procedurami specjalnymi dotyczącymi orzekania separacji małżonków, dyspensy "super rato", wydawania deklaracji domniemanej śmierci i stwierdzania nieważności święceń.

Full description: (in Polish)

WPROWADZENIE

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA SEPARACJI MAŁŻONKÓW: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

II. PROCEDURA DO UZYSKANIA DYSPENSY OD MAŁŻEŃSTWA WAŻNIE ZAWARTEGO A NIEDOPEŁNIONEGO

1. Faza diecezjalna, 2. Faza rzymska.

III. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOMNIEMANEJ ŚMIERCI WSPÓŁMAŁŻONKA: 1. Przyczyny, 2. Władza kompetentna, 3. Postępowanie. 4. Skutki

IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ: 1. Przyczyny nieważności święceń, 2. Prawo do zaskarżenia, 3. Władza kompetentna, 4. Pismo skargowe i jego skutki, 5. Postępowanie: a. Postępowanie administracyjne, b. Postępowanie sądowe, 6. Orzeczenie nieważności święceń i jego skutki

Bibliography: (in Polish)

R. SZTYCHMILER, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, w Ius Matrimoniale 7(13)/ (2002) 151-166.

P. KASPRZYK, Separacja prawna małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, 66-78.

M. GRESZATA, Procesowa specyfika kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci, w: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, 189-213.

M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 113-32.

P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego wraz z formularzami i wzorami pism na płycie CD, Biblos, Tranów 2016, 237-241.

T. JAKUBIAK, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

A. SOBCZAK, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, 221-245, 295-301, 321-333.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Rafał Kamiński
Group instructors: Rafał Kamiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład:

udział w zajęciach: 10 godz.

Lektura własna: 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.


Ćwiczenia:

udział w zajęciach: 5 godz.

Sporządzanie pism procesowych, przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Lektura własna: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:podstawowy.

Cele przedmiotu:Wiedza na temat głównych procesów szczególnych w prawie Kościoła. Wymagania wstępne: Wiedza na temat prawa procesowego Kościoła.

Full description: (in Polish)

W czasie zajęć z procedur specjalnych studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie aplikacji norm prawnych (kan. 1692-1716 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.) regulujących następujące kanoniczne procesy specjalne: sprawy o separację małżonków (kompetentna władza do rozpatrzenia sprawy; próba zastosowania środków pasterskich w celu pogodzenia małżonków; normy postępowania sądowego); proces o domniemaną śmierć współmałżonka: orzeczenie o domniemanej śmierci współmałżonka, dowody, etapy postępowania); sprawy o orzeczenie nieważności święceń (zaskarżenie ważności święceń; etapy postępowania)

Podczas ćwiczeń analizowane będą akta spraw prowadzonych w niektórych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, 25.01.1983, Poznań 1984.

Erlebach E., Dzięga A., Krukowski J., Sztychmiler R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, Poznań (Pallotinum) 2007

Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 331-355.

Pawluk T., Procesy małżeńskie według Kodeksu Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 27 (1984), s. 89-107.

Literatura uzupełniająca:

Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 168-171, 400-406.

Dzierżon G., Separacja stała podczas trwania węzła małżeńskiego, Ius Matrimoniale 2000, nr 5 (11), s. 151-168.

Sztychmiler R., Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, Ius Matrimoniale 2002, nr 7 (13), s. 151-166.

Leszczyński G., Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana

Pawła II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

Krukowski J., Administracja w Kościele, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)