Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PW-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acWPyXH0yBx6Afte2qKZ_-8kAJP0iJZAb_qo7zYGwi8M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2da49724-7046-429d-8b21-df2c04c2dcd5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W07, PK_U03,

PK_U08, PK_K05


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa wyznaniowego

Pełny opis:

Pełny opis:

Tresci merytoryczne:

TEMATY ZAJEC

1. Systemy relacji miedzy panstwem a Kosciołem w aspekcie historycznym

2. Zródła prawa wyznaniowego

3; Zasady relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

4. Osobowosc prawna Koscioła Katolickiego i innych zwiazków wyznaniowych

5. Poszanowanie autonomii Kosciołów w aspekcie administracyjnym i cywilnym

6. Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w szkołach publicznych

7. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych

8. Działalnosc kulturalna Koscioła

9. Uprawnienia majatkowe koscielnych osób prawnych

10. Opodatkowanie instytucji koscielnych i osób duchownych

11. Ubezpieczenia osób duchownych

12. Ochrona małzenstwa i rodziny

13. Ochrona cywilna i karna wolnosci sumienia i religii

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

3. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w: ] J. Wroceński, H. Pietrzak (red.) Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008.

4. A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1

Student zna zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie

EK 2

Student ma wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

EK 3

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

Umiejetnosci

EK 4

Student potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół

EK 5

Student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii

EK 6

Student znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego

Kompetencje

EK 7

Student potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego

EK 8

Student aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna zródeł prawa wyznaniowego, jego miejsca w systemie prawa oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa wyznaniowego; student nie ma wiedzy na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolności sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student nie ma uporzadkowanej znajomosci problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada znacznie ograniczona wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma słabo uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 4 (db): student zna podstawowe podstawowe zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz zna podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada czesciowa wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma srednio uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada pełna wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma w pełni uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczącej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych związków wyznaniowych.

Umiejetnosci (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyki dotyczacej wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student nie potrafi wykorzystac srodków prawnych dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student nie potrafi znalezc i wykorzystac rzetelnie zródeł i literatury z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student z błedami znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac niektóre srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student w przewazajacej liczbie przypadków znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolności sumienia i religii; student własciwie znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualnej pracy majacej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student nie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec, nie bierze udziału w dyskusjach, nie formułuje własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student okazjonalnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student bardzo czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Forma zaliczenia:

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa wyznaniowego

Pełny opis:

Pełny opis:

Tresci merytoryczne:

TEMATY ZAJEC

1. Systemy relacji miedzy panstwem a Kosciołem w aspekcie historycznym

2. Zródła prawa wyznaniowego

3; Zasady relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

4. Osobowosc prawna Koscioła Katolickiego i innych zwiazków wyznaniowych

5. Poszanowanie autonomii Kosciołów w aspekcie administracyjnym i cywilnym

6. Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w szkołach publicznych

7. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych

8. Działalnosc kulturalna Koscioła

9. Uprawnienia majatkowe koscielnych osób prawnych

10. Opodatkowanie instytucji koscielnych i osób duchownych

11. Ubezpieczenia osób duchownych

12. Ochrona małzenstwa i rodziny

13. Ochrona cywilna i karna wolnosci sumienia i religii

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

3. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w: ] J. Wroceński, H. Pietrzak (red.) Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008.

4. A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)