Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA PK_W06; PK_W07; PK_W16;

UMIEJĘTNOSCI PK_U01;PK_U04; PK_U05; PK_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE PK_K01; PK_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z kanonicznym prawem instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele katolickim i ukazanie ważniejszych zagadnień związanych z różnymi formami poświęcenia się Bogu: podstawowe różnice istniejące między realizacją rad ewangelicznych w poszczególnych formach życia konsekrowanego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- Rozwój różnych form życia według rad ewangelicznych biorącego początek z nauki i przykładu Boskiego Mistrza

- Normy wspólne wszystkim instytutom życia konsekrowanego

- Instytuty zakonne: domy zakonne, ich erygowanie i znoszenie, zarząd instytutów, przełożeni i rady, kapituły, dobra doczesne i ich zarząd, przyjmowanie kandydatów i kształcenie członków, przyjęcie do nowicjatu, nowicjat i kształcenie nowicjuszy, profesja zakonna, kształcenie zakonników, obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków, apostolstwo instytutów, wyłączenie członków z instytutu, przejście do innego instytutu, wyjście z instytutu, wydalanie członków, zakonnicy wyniesieni do godności biskupiej, konferencje wyższych przełożonych.

- Instytuty świeckie życia konsekrowanego: warunki przyjęcia kandydatów, apostolstwo, świeckość konsekracji.

- Stowarzyszenia życia apostolskiego.

- Specyfika indywidualnych form życia konsekrowanego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kanony 573-746.

2. J.R. B a r, J. K a ł o w s k i, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, kanony 573-746.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska «Vita Consecrata», Warszawa-Ząbki, 1996.

2. Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 259-275.

3. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram, Watykan 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student ma znajomość podstawowej terminologii z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

EK 2 - student formułuje w sposób uporządkowany zasadnicze zagadnienia na temat prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

EK 3 - student prezentuje ugruntowaną wiedzę dotyczącą istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni

EK 5 - student ujmuje słownie oraz pisemnie zagadnienia z prawa instytutów życia konsekrowanego i jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego

EK 6 - student potrafi znajdować fontes cognoscendi i literaturę związaną z prawem instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, zna zasady właściwe różnym formom życia konsekrowanego, może udzielić porad prawnych w zakresie prawa własnego instytutu oraz sytuacji prawnej danej osoby konsekrowanej

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi samodzielnie pracować według wcześniej ustalonego przez siebie planu, mając za cel przyswojenie sobie treści z dziedziny prawa dotyczącego życia konsekrowanego

EK 8 - student uczestniczy aktywnie w prowadzonych zajęciach, zabierając głos w dyskusjach, wyrażając i dokumentując swe stanowisko nawet krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

udział w wykładzie: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu i zaliczenia na ocenę: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

prace pisemne: 20 godzin

studium wskazanej literatury: 40

udział w ćwiczeniach - 5 godzin

suma godzin: 120

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii oraz zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Nie potrafi też posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego nie jest ugruntowana i dostateczna.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, ma mało uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Nie potrafi też w dostatecznym zakresie posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa instytutów życia konsekrowanego nie jest ugruntowana w dostatecznym stopniu.

ocena 4 (db): student zna dobrze podstawową terminologię i ma uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Potrafi posługiwać się nimi w zadowalającym stopniu i w sposób wystarczająco uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa instytutów życia konsekrowanego jest częściowo ugruntowana.

ocena 5 (bdb): student zna bardzo dobrze podstawową terminologię i zasadnicze zagadnienia z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Potrafi w pełni posługiwać się nimi. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego jest wystarczająco ugruntowana.

UMIEJĘTNOŚCI:

ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego oraz nie umie przedstawić wyników tejże wykładni. Nie potrafi też ująć słownie i pisemnie zagadnień z prawa instytutów życia konsekrowanego i nie jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Nie potrafi znajdować fontes cognoscendi i literatury związanej z przedmiotem.

ocena 3 (dst): student jest w stanie w ograniczonym stopniu dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni. Nie potrafi dostatecznie ująć słownie i pisemnie zagadnień z prawa instytutów życia konsekrowanego i ukazać ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Znajduje tylko częściowo fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 4 (db): student w zadawalającym stopniu dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa form życia konsekrowanego oraz może przedstawić wyniki tejże wykładni. Potrafi w sposób właściwy ująć słownie i pisemnie zagadnienia z prawa życia konsekrowanego i ukazać je w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Właściwie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 5 (bdb.): student kompetentnie dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawia wyniki tejże wykładni. Potrafi bardzo dobrze ująć słownie i pisemnie zagadnienia z prawa instytutów życia konsekrowanego i ukazać je w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Bezbłędnie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

KOMPETENCJE: (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie wykonać pracy ani wcześniej jej zaplanować i zorganizować mając na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Nie bierze udziału w prowadzonych zajęciach, nie zabiera głosu w dyskusjach i nie wyraża ani nie dokumentuje swego stanowiska.

ocena 3 (dst): student tylko w niewielkim stopniu potrafi samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej próbował z trudem zaplanować i zorganizować mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Od czasu do czasu bierze udział w prowadzonych zajęciach, niekiedy zabiera głos w dyskusjach, nie potrafi wyrażać i dokumentować własnego stanowiska.

ocena 4 (db): student potrafi dobrze i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompetentnie i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zręcznie zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko także krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja na zajęciach.

2. Udział w dyskusji

3.Wykonanie i ocena realizowanych zadań

4. Egzamin ustny (lub zaliczenie na ocenę).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiąść podstawową wiedzę o istnieniu w Kościele osób konsekrowanych (należących do różnych form tego rodzaju życia), które obok duchowieństwa i wiernych świeckich dążą do świętości poprzez podjęcie rad ewangelicznych: czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Powinien poznać formy życia konsekrowanego podane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i poza Kodeksem.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ważniejszymi zagadnieniami życia konsekrowanego w Kościele katolickim. Ukazanie form tego rodzaju życia regulowanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i poza nim. W dalszej kolejności - omówienie najbardziej powszechnych form poświęcenia życia Bogu poprzez wyjaśnienie wymaganych warunków do podjęcia formacji w określonym rodzaju konsekracji, złożenia ślubów lub innych zobowiązań i ewentualne możliwości opuszczenia danej formy życia konsekrowanego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kanony 573-746.

2. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Kałowski, Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego, Prawo Kanoniczne 36 (1993) nr 3-4, s. 5-19.

2. B. Szewczul, Ewangeliczna rada ubóstwa według kan. 600 KPK/1983, Prawo Kanoniczne 54 (2011) nr 1 – 2, s. 77-99.

Wymagania wstępne:

Umiejętność pracy z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wykorzystanie odpowiednich materiałów dotyczących historii i prawa form życia konsekrowanego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)