Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PZK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole efektów kształcenia:

S2A_W01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Ukazanie studentom niektórych szczegółowych zagadnień życia konsekrowanego w Kościele katolickim. Dokładniejsze wyjaśnienie pojęcia życia konsekrowanego w tym zwłaszcza zakonnego.

Wymagania wstępne:

Praca z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wykorzystanie odpowiednich materiałów: artykuły, referaty, dane dotyczące konkretnych zgromadzeń zakonnych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- Rozwój form życia konsekrowanego: pustelniczego, monastycznego, zakonnego, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, stanu dziewic, stanu wdów i wdowców.

- Przyczyny powstawania nowych form życia oddanego Bogu.

- Ewangeliczna rada czystości: podjecie jej ze względu na Chrystusa, jest znakiem przyszłego świata, obowiązek zachowania doskonałej wstrzemięźliwości w czystości.

- Ewangeliczna rada ubóstwa: naśladowanie Chrystusa ubogiego, życie w rzeczywistości i w duchu ubogie, prowadzone pracowicie w umiarkowaniu, i dalekie od ziemskich bogactw, zależność i ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi zgodnie z prawem własnym instytutów.

- Ewangeliczna rada posłuszeństwa: podejmowana w duchu wiary dla naśladowania Chrystusa posłusznego, podporządkowanie własnej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga gdy wydają polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami.

Metody oceny:

Wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń, aktywny udział w zajęciach, zdanie egzaminu ustnego.

Literatura:

- Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrukcja, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2008.

- Pius XII, Encyklika Sacra virginitas, 25.03.1954, AAS 46(1954)161-191, I, także w: Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000), Bologna 2001, n. 2746-2817, tekst polski w: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 41/3(1959).

- A. Derdziuk, Posłuszeństwo przełożonych, Kraków 2008.

- R. Cantalamessa, Ubóstwo, Kraków 2001.

- Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska «Vita consecrata», Ząbki 1996.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia «Redemptionis donum», 25.03.1984, AAS 76(1984)513-546, n. 11, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. Kazimierz Wójtowicz), Kraków 20032, s. 317-339.

- A. Pigna, Consigli evangelici. Virtù e voti, Roma 1993.

- Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983), Prawo Kanoniczne 51(2008) nr 1-2, s. 121-138.

- Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posłudze przełożonego zakonnego, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UKSW Warszawa 21.10.2009, (red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak), Warszawa 2010, s. 65-85.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy - student umie podać definicję życia konsekrowanego i określić podstawowe elementy poszczególnych jego form w Kościele katolickim; ma zasdniczą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych kandydatom przyjmowanym głównie do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, kanonicznego stanu dziewic, życia pustelniczego oraz stanu wdów i wdowców; zna także niektóre wspólnoty powstajacych wciąż w Kościele nowych form życia konsekrowanego; zna podstawowe obowiązki osób konsekrowanych w zakresie realizacji rad ewangelicznych, modlitwy, życia braterskiego we wspólnocie, klauzury, noszenia stroju zakonnego i rozporządzania dobrami materialnymi; potrafi omówić sposób zarządzania w instytutach, formację podstawową i permanentną członków, ich apostolstwo, oraz możliwości wyłączania członków z instytutów.

W zakresie umiejętności student pogłębia swą wiedzę o życiu konsekrowanym, korzysta z literatury prawnej w tym zakresie, potrafi udzielić porady osobom pragnącym obrać jedną z form życia konsekrowanego, stwierdzić nieważność przyjęcia do nich oraz pomóc osobom konsekrowanym w ubieganiu się o indult eksklaustracji, sekularyzacji, przejścia do innego instytutu lub w wypadku wydalenia z instytutu.

W zakresie kompetencji - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzebę ciągłego jej uzupełniania; w miarę zdobywania nowych umiejętności zauważa i formułuje problemy wokół prawa instytutów życia konsekrowanego, potrafi komunikować się w tych sprawach z innymi osobami, dyskutować i uczestniczyć w działaniach na rzecz właściwego rozumienia istoty konsekracji osób w Kościele.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.