Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Law of the institutes of consecrated life and associations of apostolic life

General data

Course ID: WK-N-PZK2 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Law of the institutes of consecrated life and associations of apostolic life Name in Polish: Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Department: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

(in Polish) S2A_W01

Short description:

Level of the course: Basic

Objectives of the course:

Presenting students with some specific issues of consecrated life in the Catholic Church. More detailed explanation of the concept of the consecrated life

and the religious life in particular.

Prerequisites:

Working with the Code of Canon Law of 1983, the use of relevant materials: articles, papers, data on specific

religious congregations.

Full description:

Course contents:

- Development of the forms of consecrated life: the hermit, monastic life, religious life in an order, life in secular institutes, societies of apostolic life, of the state of virgins, of the widows and widowers.

- Reasons for the emergence of new forms of life devoted to God.

- The evangelical counsel of chastity: taking it for Christ's sake is a sign of the future world, the obligation to maintain perfect continence in chastity.

- The evangelical counsel of poverty: the imitation of poor Christ, life in the reality and the spirit of the poor, conducted diligently in moderation, and

far from earthly riches; dependence and limitation in the use of goods and using them in accordance with the law of the institutes.

- The evangelical counsel of obedience taken in the spirit of faith for imitation of Christ's obedience, subordination of own will to the legitimate superiors being in the place of God when issuing commands in accordance with their own constitutions.

Methods of assessment:

active participation in classes, earlier credit of classes, passing the oral exam.

Bibliography:

- Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrukcja, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2008.

- Pius XII, Encyklika Sacra virginitas, 25.03.1954, AAS 46(1954)161-191, I, także w: Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000), Bologna 2001, n. 2746-2817, tekst polski w: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 41/3(1959).

- A. Derdziuk, Posłuszeństwo przełożonych, Kraków 2008.

- R. Cantalamessa, Ubóstwo, Kraków 2001.

- Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska «Vita consecrata», Ząbki 1996.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia «Redemptionis donum», 25.03.1984, AAS 76(1984)513-546, n. 11, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo (red. Kazimierz Wójtowicz), Kraków 20032, s. 317-339.

- A. Pigna, Consigli evangelici. Virtù e voti, Roma 1993.

- Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983), Prawo Kanoniczne 51(2008) nr 1-2, s. 121-138.

- Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posłudze przełożonego zakonnego, w: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UKSW Warszawa 21.10.2009, (red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak), Warszawa 2010, s. 65-85.

Learning outcomes: (in Polish)

W zakresie wiedzy - student umie podać definicję życia konsekrowanego i określić podstawowe elementy poszczególnych jego form w Kościele katolickim; ma zasdniczą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych kandydatom przyjmowanym głównie do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, kanonicznego stanu dziewic, życia pustelniczego oraz stanu wdów i wdowców; zna także niektóre wspólnoty powstajacych wciąż w Kościele nowych form życia konsekrowanego; zna podstawowe obowiązki osób konsekrowanych w zakresie realizacji rad ewangelicznych, modlitwy, życia braterskiego we wspólnocie, klauzury, noszenia stroju zakonnego i rozporządzania dobrami materialnymi; potrafi omówić sposób zarządzania w instytutach, formację podstawową i permanentną członków, ich apostolstwo, oraz możliwości wyłączania członków z instytutów.

W zakresie umiejętności student pogłębia swą wiedzę o życiu konsekrowanym, korzysta z literatury prawnej w tym zakresie, potrafi udzielić porady osobom pragnącym obrać jedną z form życia konsekrowanego, stwierdzić nieważność przyjęcia do nich oraz pomóc osobom konsekrowanym w ubieganiu się o indult eksklaustracji, sekularyzacji, przejścia do innego instytutu lub w wypadku wydalenia z instytutu.

W zakresie kompetencji - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzebę ciągłego jej uzupełniania; w miarę zdobywania nowych umiejętności zauważa i formułuje problemy wokół prawa instytutów życia konsekrowanego, potrafi komunikować się w tych sprawach z innymi osobami, dyskutować i uczestniczyć w działaniach na rzecz właściwego rozumienia istoty konsekracji osób w Kościele.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.