Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK W02

PK W07

PK W16

PK U04

PK U05

PK U07

PK K01

PK K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu teologii sakramentów.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy wymaganej przy podjęciu pracy w kuriach diecezjalnych, sądach kościelnych i kancelariach parafialnych w odniesieniu do załatwiania spraw sakramentalnych.

Wymagania wstępne: Znajomość teologii ogólnej, sakramentologii, teologii prawa kanonicznego, norm ogólnych prawa kanonicznego i ustroju Kościoła.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych (kan.840-848).

2. Sprawowanie chrztu (kan. 850-860).

3. Szafarz chrztu (kan. 861-863).

4. Przyjmujący chrzest (kan. 864-871).

5. Chrzestni (kan. 872-874).

6. Stwierdzenie i zapisanie przyjętego chrztu (kan. 875-878).

7. Sprawowanie bierzmowania (kan. 880-881).

8. Szafarz bierzmowania (kan. 882-888).

9. Przyjmujący bierzmowanie (kan. 889-891).

10. Świadek bierzmowania (kan. 892-893).

11. Stwierdzenie i zapisanie przyjętego bierzmowania (kan. 894-896).

12. Sprawowanie Eucharystii (kan. 899)

13. Szafarz Najświętszej Eucharystii (kan. 900-911).

14. Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii (kan. 912-923).

15. Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii (kan. 924-930).

16. Czas i miejsce sprawowania Eucharystii (kan. 931-933).

17. Przechowywanie i kult Najświętszej Eucharystii (kan. 934-944).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach świętych, t. I. Normy wstępne i sakrament chrztu, Warszawa 1983.

2. M. Pastuszko, Bierzmowanie (kanony 879–896), Kielce 2005.

3. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II (kan.897–958), Kielce 1997.

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (red. J. Krukowski), t. III/2, Uświęcające zadanie Kościoła, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M. Pastuszko, Dzieci jako podmiot chrztu, „Prawo Kanoniczne” 22(1978) nr 1–2, s. 93–129.

2. M. Pastuszko, Obrzędy chrztu w niebezpieczeństwie śmierci, „Studia Płockie” 8(l980) s. 91–106.

3. M. Pastuszko, Szafarz sakramentu bierzmowania, „Prawo Kanoniczne” 33(1990) nr 1–2, s. 101–132.

4. M. Pastuszko, Chrześcijanin przyjmujący bierzmowanie, „Prawo Kanoniczne” 27(1984) nr 1–2, s. 99–118.

5. M. Pastuszko, Świadkowie bierzmowania (kanony 892 – 893 §§ 1–2), „Prawo Kanoniczne” 49(2006) nr 1–2, s. 119–137

6. Z. Janczewski, Materia i forma sakramentu Eucharystii, „Prawo Kanoniczne” 48(2005), nr 3-4, s. 35-51.

7. M. Pastuszko, Szafarz Eucharystii, „Prawo Kanoniczne” 30(l987) nr 3–4, s. 29–48.

11. M. Pastuszko, Wierny świecki szafarzem Komunii świętej, „Collectanea Theologica” 59(l989) fasc.2, s. 51–65.

8. M. Pastuszko, Czas i miejsce sprawowania Eucharystii (kanony 931–933), „Prawo Kanoniczne” 35(l992) nr 1–2, s. 129–188.

9. M. Pastuszko, Przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu, „Prawo Kanoniczne” 32(l989) nr 3–4, s. 75–128.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii, orazi ma pogłębioną wiedzę z zakresu uświęcania Kościoła;

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień prawa o sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

EK 3 - student posiada wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych dotyczących chrztu, bierzmownia i Eucharytii w oparciu o obowiązujące prawo.

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi samodzielnie analizować normy prawa powszechego i partykularnego dotyczące chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prawne związem z sakramentem chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnych problemów sakramentalnych

W zakresie kompetencji:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa o sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz udzielić porady prawnej w tym zakresie;

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK1-3)

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstaw terminologii kanonicznego prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących prawa o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego; nie posiada wiedzy o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych dotyczących chrztu, bierzmownia i Eucharytii w oparciu o obowiązujące prawo;

ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu:

- zna podstawy terminologii kanonicznego prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- ma uporządkowaną znajomość zagadnień dotyczących prawa o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- posiada wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych dotyczących chrztu, bierzmownia i Eucharytii w oparciu o obowiązujące prawo;

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym:

-zna podstawy terminologii kanonicznego prawa o sakramentach chrztu bierzmowania i Eucharystii;

- ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- posiada wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych dotyczących chrztu, bierzmownia i Eucharytii w oparciu o obowiązujące prawo;

ocena 5 (bdb) - student zna w pełni:

- podstawy terminologii kanonicznego prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharytii;

- ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- posiada wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych dotyczących chrztu, bierzmownia i Eucharytii w oparciu o obowiązujące prawo;

Umiejętności (EK4-6)

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi:

- samodzielnie analizować norm kodeksowych dotyczących sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- formułować w mowie i w piśmie zagadnień prawnych związanych z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz nie potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnych problemów sakramentalnych;

ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu:

- samodzielnie analizować normy kodeksowe dotyczące sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- formułować w mowie i w piśmie zagadnienia prawne związane z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz w ograniczonym stopniu potrafi zaproponować rozwiązań konkretnych problemów sakramentalnych;

ocena 4 (db) - student potrafi właściwie:

- samodzielnie analizować normy kodeksowe dotyczące sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- formułować w mowie i w piśmie zagadnienia prawne związane z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz właściwie potrafi zaproponować rozwiązań konkretnych problemów sakramentalnych;

ocena 5 (bdb) - student potrafi bezbłędnie:

- samodzielnie analizować normy kodeksowe dotyczące sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii,

- formułować w mowie i w piśmie zagadnienia prawne związane z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego;

- znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz bezbłędnie potrafi zaproponować rozwiązań konkretnych problemów sakramentalnych;

Kompetencje (EK7-8)

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi: zaplanować i zoraganizować pracę indywidualną, mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- angażować się w przebieg prowadzonych zajęć, brać udziału w dyskusjach.

ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu:

- zaplanować i zoraganizować pracę indywidualną, mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- angażować się w przebieg prowadzonych zajęć, brać udziału w dyskusjach.

ocena 4 (db) - student potrafi właściwie:

- zaplanować i zoraganizować pracę indywidualną, mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- angażować się w przebieg prowadzonych zajęć, brać udziału w dyskusjach.

ocena 5 (bdb) - student potrafi prawidłowo i kompleksowo:

- zaplanować i zoraganizować pracę indywidualną, mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

- angażować się w przebieg prowadzonych zajęć, brać udziału w dyskusjach.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach i aktywny udział w prowadzonych dyskusjach

2. wynik egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy.

Cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy wymaganej przy podjęciu pracy w kuriach diecezjalnych i kancelariach parafialnych w odniesieniu do załatwiania spraw sakramentalnych.

Wymagania wstępne:Znajomość teologii ogólnej, sakramentologii, teologii prawa kanonicznego, norm ogólnych prawa kanonicznego i ustroju Kościoła.

Wymagania wstępne:

Wiedza z teologii ogólnej i sakramentologii, znajomość teologii prawa kanonicznego, norm ogólnych prawa kanonicznego i ustroju Kościoła, znajomość prawa o sakramentach w zakresie podstawowych studiów teologicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)