Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sakramentologia ogólna i szczegółowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-SOiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sakramentologia ogólna i szczegółowa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK W07, PK K4, PK K7, PK U7

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

W oparciu o źródła biblijne i tradycję Kościoła oraz wypowiedzi Magisterium przedstawić główne założenia sakramentologii katolickiej i jej stan aktualny. Pogłębienie zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

Wymagania wstępne:

Jest to kurs podstawowy. Fakultatywnie oczekiwana pozytywna wiedza wyniesiona z lekcji religii lub katechezy na wcześniejszych etapach edukacji.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentologia ogólna: Zakorzenienie sakramentów w Piśmie świętym i Tradycji. Część systematyczna: Chrystus, Kościół, szafarz, osoba przyjmująca, znak sakramentalny, sprawowanie, skutki. Sakramentologia szczegółowa: sakr. wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), w służbie komunii (święcenia, małżeństwo). Integralna wizja sakramentów we współczesnej teologii.

Metody oceny:

1. Obecność na wykładach (dopuszczalna dwukrotna nieobecność)

2. Kolokwium ustne.

Literatura:

1. B. Testa, Sakramenty Koscioła, Poznań 1998

2. M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Warszawa 2007

3. Sobór Watykański II, Poznań 2000.

4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Uzupełniające:

K. Romaniuk, Sakramentologia biblijna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu teorii sakramentów świętych

EK 2 - student zna podstawy teorii teologii sakramentów świętych

EK 3 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat sakramentów świętych

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla teologii sakramentów świętych

EK 5 - student potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie teologii sakramentów świętych w oparciu o dostępne źródła

EK 6 - student potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące teologii sakramentów świętych

EK 7 - student posiada analityczne i syntetyczne spojrzenie na elementy konstytutywne teologii sakramentów świętych

Kompetencje:

EK 8- student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego oraz religijnego w zakresie teologii sakramentów świętych

EK 9 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół, zwłaszcza w zakresie teologii sakramentów świętych

EK 10 - student potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami z teologii i kanonistyki, przekazywać i bronić swoich przemyśleń, umie wypowiadać się w sprawach dotyczących teologii sakramentów świętych

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]:

udział w wykładach: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

samodzielna lektura: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

suma godzin: 60

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzy (EK 1-3)

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowej terminologii z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej, podstaw sakramentologii ogólnej i nie posiada szczegółowej wiedzy o sakramentach, nie ma uporządkowanej wiedzy na temat sakramentów w perspektywie teologicznej, zwłaszcza zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

ocena3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawową terminologię z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej, podstawy sakramentologii ogólnej i posiada szczegółową wiedzę o sakramentach, ma uporządkowaną wiedzę na temat sakramentów w perspektywie teologicznej, zwłaszcza zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym zna podstawową terminologię z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej, podstawy sakramentologii ogólnej i posiada szczegółową wiedzę o sakramentach, ma uporządkowaną wiedzę na temat sakramentów w perspektywie teologicznej, zwłaszcza zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

ocena 5 (bdb) - student w pełni zna podstawową terminologię z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej, podstawy sakramentologii ogólnej i posiada szczegółową wiedzę o sakramentach, ma uporządkowaną wiedzę na temat sakramentów w perspektywie teologicznej, zwłaszcza zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

Umiejętności (EK 4-7)

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla sakramentologii ogólnej i szczegółowej, samodzielnie zdobywać i rozwijać umiejętności badawczych w zakresie sakramentologii w oparciu o dostępne źródła, wypowiadać się na tematy dotyczące sakramentologii, zwłaszcza w perspektywie eklezjalnej i kanonicznej, nie posiada analitycznego i syntetycznego spojrzenia na elementy konstytutywne poszczególnych sakramentów, zwłaszcza w ich wymiarze chrystologicznym, eklezjalnym i soteriologicznym.

ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla sakramentologii ogólnej i szczegółowej, samodzielnie zdobywać i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie sakramentologii w oparciu o dostępne źródła, wypowiadać się na tematy dotyczące sakramentologii, zwłaszcza w perspektywie eklezjalnej i kanonicznej, posiada analityczne i syntetyczne spojrzenie na elementy konstytutywne poszczególnych sakramentów, zwłaszcza w ich wymiarze chrystologicznym, eklezjalnym i soteriologicznym.

ocena 4 (db) - student w stopniu właściwym potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla sakramentologii ogólnej i szczegółowej, potrafi samodzielnie zdobywać i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie sakramentologii w oparciu o dostępne źródła, potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące sakramentologii, zwłaszcza w perspektywie eklezjalnej i kanonicznej, posiada analityczne i syntetyczne spojrzenie na elementy konstytutywne poszczególnych sakramentów, zwłaszcza w ich wymiarze chrystologicznym, eklezjalnym i soteriologicznym.

ocena 5 (bdb) - student potrafi bezbłędnie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla sakramentologii ogólnej i szczegółowej, samodzielnie zdobywać i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie sakramentologii w oparciu o dostępne źródła, wypowiadać się na tematy dotyczące sakramentologii, zwłaszcza w perspektywie eklezjalnej i kanonicznej, posiada doskonałe analityczne i syntetyczne spojrzenie na elementy konstytutywne poszczególnych sakramentów, zwłaszcza w ich wymiarze chrystologicznym, eklezjalnym i soteriologicznym.

Kompetencji (EK 8-10)

ocena 2 (ndst) - student nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego oraz religijnego w wymiarze sakramentalnym, nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół, zwłaszcza w zadaniach uświęcających poprzez sakramenty, nie potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami z teologii i kanonistyki, przekazywać i bronić swoich przemyśleń, umie wypowiadać się w sprawach dotyczących wymiaru sakramentalnego Kościoła.

ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego oraz religijnego w wymiarze sakramentalnym, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół, zwłaszcza w zadaniach uświęcających poprzez sakramenty, potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami z teologii i kanonistyki, przekazywać i bronić swoich przemyśleń, umie wypowiadać się w sprawach dotyczących wymiaru sakramentalnego Kościoła.

ocena 4 (db) - student w stopniu właściwym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego oraz religijnego w wymiarze sakramentalnym, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół, zwłaszcza w zadaniach uświęcających poprzez sakramenty, potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami z teologii i kanonistyki, przekazywać i bronić swoich przemyśleń, umie wypowiadać się w sprawach dotyczących wymiaru sakramentalnego Kościoła.

ocena 5 (bdb) - student prawidłowo i kompleksowo zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju intelektualnego oraz religijnego w wymiarze sakramentalnym, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół, zwłaszcza w zadaniach uświęcających poprzez sakramenty, potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami z teologii i kanonistyki, przekazywać i bronić swoich przemyśleń, umie wypowiadać się w sprawach dotyczących wymiaru sakramentalnego Kościoła.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

W oparciu o źródła biblijne i tradycję Kościoła oraz wypowiedzi Magisterium przedstawić główne założenia sakramentologii katolickiej i jej stan aktualny. Pogłębienie zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

Wymagania wstępne:

Jest to kurs podstawowy. Fakultatywnie oczekiwana pozytywna wiedza wyniesiona z lekcji religii lub katechezy na wcześniejszych etapach edukacji.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentologia ogólna: Zakorzenienie sakramentów w Piśmie świętym i Tradycji. Część systematyczna: Chrystus, Kościół, szafarz, osoba przyjmująca, znak sakramentalny, sprawowanie, skutki. Sakramentologia szczegółowa: sakr. wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), w służbie komunii (święcenia, małżeństwo). Integralna wizja sakramentów we współczesnej teologii.

Metody oceny:

1. Obecność na wykładach (dopuszczalna dwukrotna nieobecność)

2. Kolokwium ustne.

Literatura:

1. B. Testa, Sakramenty Koscioła, Poznań 1998

2. M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Warszawa 2007

3. Sobór Watykański II, Poznań 2000.

4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Uzupełniające:

K. Romaniuk, Sakramentologia biblijna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

W oparciu o źródła biblijne i tradycję Kościoła oraz wypowiedzi Magisterium przedstawić główne założenia sakramentologii katolickiej i jej stan aktualny. Pogłębienie zagadnień związanych z teologicznym rozumieniem sakramentów jako znaków zbawienia ustanowionych przez Chrystusa i powierzonych Kościołowi.

Wymagania wstępne:

Jest to kurs podstawowy. Fakultatywnie oczekiwana pozytywna wiedza wyniesiona z lekcji religii lub katechezy na wcześniejszych etapach edukacji.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentologia ogólna: Zakorzenienie sakramentów w Piśmie świętym i Tradycji. Część systematyczna: Chrystus, Kościół, szafarz, osoba przyjmująca, znak sakramentalny, sprawowanie, skutki. Sakramentologia szczegółowa: sakr. wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), w służbie komunii (święcenia, małżeństwo). Integralna wizja sakramentów we współczesnej teologii.

Metody oceny:

1. Obecność na wykładach (dopuszczalna dwukrotna nieobecność)

2. Kolokwium ustne.

Literatura:

1. B. Testa, Sakramenty Koscioła, Poznań 1998

2. M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Warszawa 2007

3. Sobór Watykański II, Poznań 2000.

4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Uzupełniające:

K. Romaniuk, Sakramentologia biblijna, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa1991.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)