Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia prawa kościelnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia prawa kościelnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01

PK_W02

PK_W05

Wymagania wstępne:

Ukończone studia magisterskie filozoficzno-teologiczne lub studia magisterskie z prawa.

Słuchacz winien dysponować uprzednią znajomością eklezjologii w zakresie przewidzianym w pierwszym cyklu studiów kościelnych oraz posiadać wiedzę z zakresu teorii prawa kanonicznego o prawie kanonicznym jako zjawisku prawnym.

Pełny opis:

Zajęcia zmierzają do ukształtowania formacji teologicznej studentów prawa kanonicznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, ujmowanego w perspektywie historiozbawczej. Student powinien posiąść wiedzę z zakresu historycznych i współczesnych nurtów negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego jako elementu strukturalnego Kościoła, natury prawa kanonicznego oraz elementów teologalnych determinujących jego określenie, tematyki prawa Bożego, teleologii prawa kanonicznego. Wiedza w tym zakresie powinna zmierzać do ukształtowania umiejętności dostrzegania w prawie kanonicznym wymiarów wykraczających poza pozytywnoprawne jego aspekty i w konsekwencji umiejętności przestrzegania i stosowania prawa kościelnego z wykorzystaniem charakterystycznych dla tego zjawiska elementów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

W1 - Student wyjaśnia i argumentuje specyfikę prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, umiejętnie porównuje dostrzegając podobieństwa i wskazując różnice pomiędzy zjawiskiem prawa w Kościele i społeczności świeckiej.

W2 - Student opisuje, charakteryzuje, wyjaśnia prawo kanoniczne jako element struktury Kościoła, uczestniczący w jego misji zbawczej.

W5 - Student wyjaśnia i wyciąga wnioski ze specyfiki prawa kanonicznego dla jego interpretacji i stosowania w zakresie prawa obowiązującego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1; W2; W5:

Na ocenę dostateczną - student prezentuje podstawowe źrodła teorii negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego, poprawnie wskazuje na jego eklezjologiczne źródła, cele, wyjaśnia pojęcie prawa kanonicznego i prawa Bożego.

Na ocenę dobrą - student wykazuje wiedzę odnoszącą się do argumentacji stojących za teoriami negującymi i uzasadniającymi istnienie prawa kanonicznego, potrafi argumentować racje eklezjologiczne prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, wyjaśnia teorie dotyczące celu prawa oraz rozumienia prawa Bożego.

Na ocenę bardzo dobrą - student potrafi porównać i odnieść się krytycznie do prezentowanych teorii, dostrzec ich braki, dokonać wyboru i go uzasadnić.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukształtowanie formacji teologiczno-prawnej studentów prawa kanonicznego.

Wymagania wstępne:

Student winien dysponować uprzednią znajomością eklezjologii i antropologii teologicznej w zakresie przewidzianym w pierwszym cyklu studiów kościelnych. Powinien znać również specyfikę prawa kościelnego jako zjawiska prawnego, którą poznał na wykładach i ćwiczeniach z Teorii prawa kanonicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych: 15

Przygotowanie do egzaminów: 20


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 5

Samodzielna lektura tekstów i przygotowanie do ćwiczeń: 20

Przygotowanie do kolokwium: 25

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)