Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa kościelnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-TP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria prawa kościelnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01

PK_W03

PK_W05

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukształtowanie formacji prawniczej absolwentów Wydziału Prawa Kanonicznego w zakresie specyfiki prawa kanonicznego jako zjawiska prawnego. Chodzi o prawniczą "forma mentis".

Student poznaje prawo kanoniczne jako zjawisko prawne wewnątrz Kościoła w jego rozwoju historycznym; eklezjalne podstawy prawa kościelnego (norma kanoniczna w ustawie i zwyczaju); działanie prawa kanoniczego (przestrzeganie i stosowanie prawa).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

W01 - student opisuje zjawisko prawa kościelnego w jego historycznym rozwoju; wyjaśnia jego specyfikę na tle różnic pomiędzy prawem kanonicznym a prawem świeckim; tłumaczy kanonistykę jako naukę prawną i teologiczną.

W03 - student opisuje i tłumaczy strukturę normy kanonicznej w ustawie i zwyczaju, jej obowiązuywalnośc; rozpoznaje eklezjologiczne podstawy prawa kanonicznego; konstruuje procesy stanowienia i stosowania prawa.

W05 - student porównuje teoretyczną wiedzę do obowiązującego prawa; rozwiązuje sytuacje prawne (casusy).

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA: W_01; W_03; W_05.

- ocena dostateczna: student wyjaśnia podstawowe zadania kanonistyki; potrafi dostrzec specyfikę prawa kanonicznego w jego historycznej postaci (prawo stanowione i zwyczajowe); opisuje i objaśnia procesy przestrzegania, stanowienia i stosowania prawa kanonicznego;

- ocena dobra: student objaśnia większość zagadnień dotyczących normy stanowionej i zwyczajowej; uzasadnia racje eklezjologiczne zwyczaju jako źródła prawa; argumentuje różnice w procesie stosowania prawa; wskazuje motywy przestrzegania prawa kanonicznego.

- ocena bardzo dobra: student potrafi zestawić, argumentować główne tezy kanonistyki w jej dialogu z naukami prawnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7e1eaad844248ba8e7e56b7a8f275b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1b17cf8-3d94-411d-a41b-b0a7575828d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura przedmiotu:

-Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. T. 1. Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001.

-Sobański R., Kościół, prawo, zbawienie, Katowice 1979.

-Sobański R., Teoria prawa kościelnego 1992.

Literatura uzupełniająca:

-Gałkowski T., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I) - ordinatio rationis czy fidei w świetle encykliki Fides et Ratio, w: Prawo Kanoniczne 58 (2015) 3, 3-28.

-Gałkowski T., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) - bonum commune czy communionis, w: Prawo Kanoniczne 58 (2015) 4, 43-65.

-Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996

Wymagania wstępne:

Student winien mieć na wstępie podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa przekazywane na zajęciach ze Wstępu do nauk prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych: 15

Przygotowanie do egzaminu: 25


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 5

Przygotowanie do ćwiczeń: 10

Samodzielna analiza tekstów źródłowych: 5

Konsultacje: 5

Przygotowanie do kolokwium: 25

Przygotowanie do kolokwium: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)