Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of church law

General data

Course ID: WK-N-TP-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of church law
Name in Polish: Teoria prawa kościelnego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01

PK_W03

PK_W05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student posiada wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ukształtowanie formacji prawniczej absolwentów Wydziału Prawa Kanonicznego w zakresie specyfiki prawa kanonicznego jako zjawiska prawnego. Chodzi o prawniczą "forma mentis".

Full description: (in Polish)

Student poznaje prawo kanoniczne jako zjawisko prawne wewnątrz Kościoła w jego rozwoju historycznym; eklezjalne podstawy prawa kościelnego (norma kanoniczna w ustawie i zwyczaju); działanie prawa kanoniczego (przestrzeganie i stosowanie prawa).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

W01 - student opisuje zjawisko prawa kościelnego w jego historycznym rozwoju; wyjaśnia jego specyfikę na tle różnic pomiędzy prawem kanonicznym a prawem świeckim; tłumaczy kanonistykę jako naukę prawną i teologiczną.

W03 - student opisuje i tłumaczy strukturę normy kanonicznej w ustawie i zwyczaju, jej obowiązuywalnośc; rozpoznaje eklezjologiczne podstawy prawa kanonicznego; konstruuje procesy stanowienia i stosowania prawa.

W05 - student porównuje teoretyczną wiedzę do obowiązującego prawa; rozwiązuje sytuacje prawne (casusy).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA: W_01; W_03; W_05.

- ocena dostateczna: student wyjaśnia podstawowe zadania kanonistyki; potrafi dostrzec specyfikę prawa kanonicznego w jego historycznej postaci (prawo stanowione i zwyczajowe); opisuje i objaśnia procesy przestrzegania, stanowienia i stosowania prawa kanonicznego;

- ocena dobra: student objaśnia większość zagadnień dotyczących normy stanowionej i zwyczajowej; uzasadnia racje eklezjologiczne zwyczaju jako źródła prawa; argumentuje różnice w procesie stosowania prawa; wskazuje motywy przestrzegania prawa kanonicznego.

- ocena bardzo dobra: student potrafi zestawić, argumentować główne tezy kanonistyki w jej dialogu z naukami prawnymi.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski
Group instructors: Tomasz Gałkowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7e1eaad844248ba8e7e56b7a8f275b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1b17cf8-3d94-411d-a41b-b0a7575828d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura przedmiotu:

-Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. T. 1. Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001.

-Sobański R., Kościół, prawo, zbawienie, Katowice 1979.

-Sobański R., Teoria prawa kościelnego 1992.

Literatura uzupełniająca:

-Gałkowski T., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I) - ordinatio rationis czy fidei w świetle encykliki Fides et Ratio, w: Prawo Kanoniczne 58 (2015) 3, 3-28.

-Gałkowski T., Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) - bonum commune czy communionis, w: Prawo Kanoniczne 58 (2015) 4, 43-65.

-Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student winien mieć na wstępie podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa przekazywane na zajęciach ze Wstępu do nauk prawnych.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski
Group instructors: Tomasz Gałkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych: 15

Przygotowanie do egzaminu: 25


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 5

Przygotowanie do ćwiczeń: 10

Samodzielna analiza tekstów źródłowych: 5

Konsultacje: 5

Przygotowanie do kolokwium: 25

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)