Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trybunały Stolicy Apostolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-TSA-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trybunały Stolicy Apostolskiej
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_W11, PK_U04, PK_U05, PK_K05

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy dotyczącej Trybunałów Stolicy Apostolskiej: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

Pełny opis:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ SYGNATURY APOSTOLSKIEJ: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

TRYBUNAŁ ROTY RZYMSKIEJ; zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska "Pastor bonus", 29.06.1988, artt. 117-130, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. MAJER, Kraków 2011, 1446-1449.

2. BENEDICTUS XVI, Litterae apostolicae "Antiqua ordinatione", 21.06.2008, w: AAS 100 (2008) 513-538.

3. ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, Normae, 18.04.1994, w: AAS (1994) 508-540.

4. T. ROZKRUT, Trybunały Stolicy Apostolskiej, w: T. ROZKRUT, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów 2003, 19-63.

5. C. E. COMMENTZ, Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej, Kraków 2011.

6. C.E. COMMENTZ, Praktyka Penitencjarii Apostolskiej: kiedy i jak odwoływać się do tego Trybunału, w: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, red. U. NOWICKA, Warszawa 2014, 127-150.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska, Warszawa 1981, 186-197.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię dotyczącą Trybunałów Stolicy Apostolskiej

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i przedstawić jej wyniki

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i potrafi je przedstawić w świetle przepisów prawa powszechnego i własnego

EK 6 - student znajduje i właściwie wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przeprowadzenie zadania badawczego i przyswojenie sobie treści teoretycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

WYKŁADY: 6 ECTS

udział w wykładach: 7 godz.

indywidualne studium: 113 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

ĆWICZENIA: 3 ECTS

udział w ćwiczeniach: 3 godz.

indywidualne studium: 70 godz.

konsultacje: 2 godz.

SUMA GODZIN: 225 godz.

liczba ECTS: 9

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej Trybunałów Stolicy Apostolskiej; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student nie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i przedstawić jej wyników; nie umie sformułować w mowie zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i nie potrafi tego przedstawić w świetle przepisów prawa własnego; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać fontes cognoscendi i literatury dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię dotyczącą Trybunałów Stolicy Apostolskiej; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać wykładni przepisów dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i przedstawić jej wyniki; potrafi częściowo sformułować w mowie zagadnienia dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej i potrafi częściowo to przedstawić w świetle przepisów prawa powszechnego i własnego; z błędami znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student potrafi właściwie dokonać wykładni przepisów dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i przedstawić jej wyniki; potrafi zadowalająco sformułować w mowie zagadnienia dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej i potrafi dobrze to przedstawić w świetle przepisów prawa powszechnego i własnego; w większości przypadków prawidłowo znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię dotyczącą Trybunałów Stolicy Apostolskiej; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; posiada w pełni wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student całkowicie poprawnie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej i przedstawić jej wyniki; potrafi bezbłędnie sformułować w mowie zagadnienia dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej i potrafi bardzo dobrze to przedstawić w świetle przepisów prawa własnego; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę dotyczące Trybunałów Stolicy Apostolskiej.

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych dotyczących Trybunałów Stolicy Apostolskiej; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. zaangażowanie podczas zajęć (dyskusje)

3. zaliczenie ćwiczeń

2. ocena z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy dotyczącej Trybunałów Stolicy Apostolskiej: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

Pełny opis:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ SYGNATURY APOSTOLSKIEJ: zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

TRYBUNAŁ ROTY RZYMSKIEJ; zarys historii, struktura, kompetencje, procedura, wybrane kwestie praktyczne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska "Pastor bonus", 29.06.1988, artt. 117-130, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. MAJER, Kraków 2011, 1446-1449.

2. BENEDICTUS XVI, Litterae apostolicae "Antiqua ordinatione", 21.06.2008, w: AAS 100 (2008) 513-538.

3. ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, Normae, 18.04.1994, w: AAS (1994) 508-540.

4. T. ROZKRUT, Trybunały Stolicy Apostolskiej, w: T. ROZKRUT, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów 2003, 19-63.

5. C. E. COMMENTZ, Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej, Kraków 2011.

6. C.E. COMMENTZ, Praktyka Penitencjarii Apostolskiej: kiedy i jak odwoływać się do tego Trybunału, w: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, red. U. NOWICKA, Warszawa 2014, 127-150.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. SZTAFROWSKI, Kuria Rzymska, Warszawa 1981, 186-197.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)