Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój Kościoła powszechnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-UK-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój Kościoła powszechnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U02,

PK_U04, PK_K05,

PK_K08

Wymagania wstępne:

Student przed przystąpieniem do wykładów pewien mieć zaliczony przedmiot Normy Generalne

Skrócony opis:

1. Biskup Rzymski

2. Kolegium Biskupów

3. Synod Biskupów

4. Kolegium kardynalskie

5. Kuria Rzymska

6. Legaci papiescy

Pełny opis:

1. Uwagi wstępne o ustroju Kościoła

2. Urząd Biskupa Rzymskiego

2.1. Wybór Biskupa Rzymskiego

2.2.. Elektorzy Biskupa Rzymskiego

2.3.. Miejsce wyboru Biskupa Rzymskiego i osoby dopuszczone z racji swojego urzędu

2.4. Czynności związane z wyborem Biskupa Rzymu

3. Kolegium Biskupów podmiotem najwyższej władzy w Kościele

4. Synod Biskupów organem doradczym

5. Kolegium Kardynalskie

5.1. Pojęcie i stopnie kardynalskie

5.2. Uprawnienia w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej

6. Kuria Rzymska.

6.1. Normy ogólne dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej

6.2. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej

6. 3. Dykasterie

6.4. Trybunały

6.5. Urzędy Stolicy Apostolskiej

6.7. Uprawnienia Dykasterii Kurii Rzymskiej w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej

7. Legaci papiescy

8. Zajęcia podsumowujące.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis. Datum Romae, 11-06-2007, w:

www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070611_de-electione_lt.html, 27-09-2013

2. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Fides per doctrinam. Datum Romae, 16-01-2013, w: AAS 105 (2013) s. 136-139

3. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Ministrorum institutio. Datum ex Arce Gandulfi, 16-01-2013,w: AAS 105 (2013) s. 130-135

4. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Normas nonnullas. Datum Romae, 22-02-2013, w: AAS 105

(2013) s. 253-257

5. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Quaerit semper. Datum ex Arce Gandulfi, 30-08-2011, w:

AAS 103 (2011) s. 569-571

6. Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Ubicumque et semper. Datum ex Arce Gandulfi, 21-09-2010,

w: AAS 102 (2010) s. 788-792

Benedykt XVI, Listy Apostolskie, w:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/index_it.htm, 27-09-2013

7. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski

zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

8. Ioannes Paulus pp. II, Constitutio Apostolica de Romana Curia. Datum Romae, 28-06-1988, w: AAS 80 (1988) s. 841-912

9. Ioannes Paulus pp. II, Constitutio Apostolica de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione. Datum

Romae, 22-02-1996, w: AAS 88 (1996) s. 305-343

Jan Paweł II, Konstytucje Apostolskie, w:

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/index_it.htm, 27-09-2013

10. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV.

Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85, w:

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. Sitarz M., Kacprzyk W., Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 217-257.

11. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa

Rzymskiego, 22-02-1996, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia

na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 115-137, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. Sitarz M.,

Kacprzyk W., Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 258-285.

12. Franciszek, Konstytucja Apostolska Predicate Evangelium o Kurii rzymskiej o jej służbie Kościołowi w świecie, w: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html

Literatura uzupełniająca:

1. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II 1, Księga II

Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny, Poznań 2005

2. Majer P. (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011

3. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986

4. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002

5. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny i problemowy; dyskusja; indywidualna lektura tekstów prawnych; analiza prawna

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w

semestrze

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza dokumentów prawnych z ustroju Kościoła powszechnego

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w

semestrze

Efekty kompetencji (7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie problemów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena z przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja

wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji

naukowej i analizy oraz rozwiązywania kwestii prawnych.

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz

wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po analizie i rozwiązaniu kwestii prawnej.

Analiza i rozwiązywanie kwestii prawnych - kształtowanie umiejętności posługiwania się dokumentami z zakresu

powszechnego prawa kanonicznego oraz praktycznego stosowania regulacji prawnych.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z pisemnego kolokwium, na

podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony

przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; nie posiada

uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy z ustroju Kościoła powszechnego; nie

dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

oraz procedur w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego;

posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje znacznie

ograniczoną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

oraz procedur w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z ustroju Kościoła powszechnego; posiada średnio uporządkowaną

znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje częściowo uporządkowaną wiedzą

dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej oraz procedur w czasie wakatu

Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

ocena 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; posiada w

pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje kompletną wiedzą

dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej oraz procedur w czasie wakatu

Stolicy Apostolskiej i wyboru Biskupa Rzymskiego

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować i interpretować tekstów norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny

ustroju Kościoła powszechnego; nie potrafi opisywać zagadnień prawnych z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; nie

znajduje i nie wykorzystuje informacji z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych

dokumentów z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; częściowo potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju

Kościoła powszechnego; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; zadowalająco potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

powszechnego; prawidłowo znajduje i poprawnie wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła powszechnego

ocena 5 (bdb.): student w pełni potrafi analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła powszechnego; bezbłędnie potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

powszechnego; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła

powszechnego

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; zupełnie nie angażuje się

w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych

uwag krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w

zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego;

okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db.): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; często aktywnie angażuje

się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające

na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; bardzo często

aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 3 ECTS

Udział w wykładach: 10 godz.

Indywidualne studium: 40 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 5 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 20

Suma godzin: 210 [210/30(25)=7]

Liczba ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)