Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój Kościoła partykularnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-UKP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój Kościoła partykularnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U01,

PK_U04, PK_K05,

PK_K08

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych.

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej ustroju Kościoła partykularnego (kan. 368-572 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do ustroju Kościoła partykularnego, z uwzględnieniem ustanowionej w nich władzy, przeszkód w działaniu i wakansu stolicy, prowincji i regionów kościelnych, synodów partykularnych oraz konferencji biskupów. Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji kościołów partykularnych, synodu diecezjalnego, kurii diecezjalnej, wikariuszów generalnych i biskupich, a także gremiów kolegialnych takich jak rada do spraw ekonomicznych, rada kapłańska i kolegium konsultorów. W zakres wykładów wchodzi także tematyka dotycząca funkcjonowania parafii, z uwzględnieniem urzędu proboszcza i rektorów kościołów. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące kolegialnej jedności biskupów, a także konferencji biskupów jako podmiotu władzy w Kościele oraz przedstawienie statusu prawnego i organizacji Konferencji Episkopatu Polski. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu konferencji biskupów na przykładzie statutów Konferencji Episkopatu Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Pallottinum - Poznań 2002, s. 236-258.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

5. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

6. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.

7. Statut Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 16-09-1995, w: Akta Konferencji Episkopatu Polski 1(1998), s. 7-12.

8. Statut Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 10-03-2009, w: Akta Konferencji Episkopatu Polski 15(2009), s. 14-19.

9. Stępień M., Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Ioannes Paulus pp. II, Litterae Apostolicae motu proprio datae "Apostolos suos", AAS 90 (1998) 641-658; tekst polski: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 196-208.

2. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

8. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy (Ek 1-3):

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła partykularnego;

EK 2 - student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustroju Kościoła partykularnego;

EK 3 - student posiada wiedzę pozwalająca na scharakteryzowanie ustroju Kościoła partykularnego.

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące ustroju Kościoła partykularnego;

EK 5 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na temat ustroju Kościoła partykularnego;

EK 6 - student potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła partykularnego.

W zakresie kompetencji (EK 7-8):

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego;

EK 8 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

ECTS [1 ECTS – 25-30 godz.]

- udział w wykładzie - 20 godz.

- udział w ćwiczeniach - 5 godz.

- przygotowanie do wykładu - 20 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie pracy pisemnej zaliczającej ćwiczenia - 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 35 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Suma godzin: 125, Liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy z ustroju Kościoła partykularnego; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii diecezjalnej

oraz procedur w czasie wakatu stolicy biskupiej i wyboru biskupa diecezjalnego

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła partykularnego;

posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła partykularnego; dysponuje znacznie

ograniczoną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii diecezjalnej

oraz procedur w czasie wakatu stolicy biskupiej i wyboru biskupa diecezjalnego

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z ustroju Kościoła partykularnego; posiada średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła partykularnego; dysponuje częściowo uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii diecezjalnej oraz procedur w czasie wakatu

Stolicy biskupiej i nominacji biskupa diecezjalnego

ocena 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego; dysponuje kompletną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie pozostałych instytucji oraz procedur w czasie wakatu

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować i interpretować tekstów norm kodeksowych i innych dokumentów z dziedziny

ustroju Kościoła partykularnego; nie potrafi opisywać zagadnień prawnych z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; nie

znajduje i nie wykorzystuje informacji z dziedziny ustroju Kościoła partykularnego

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych

dokumentów z dziedziny ustroju Kościoła partykularnego; częściowo potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju

Kościoła partykularnego; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z dziedziny ustroju Kościoła partykularnego

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła partykularnego; zadowalająco potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

partykularnego; prawidłowo znajduje i poprawnie wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła partykularnego

ocena 5 (bdb.): student w pełni potrafi analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów z

dziedziny ustroju Kościoła partykularnego; bezbłędnie potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu ustroju Kościoła

partykularnego; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje źródła informacji z dziedziny ustroju Kościoła partykularnego

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; zupełnie nie angażuje się

w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych

uwag krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w

zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego;

okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db.): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu

zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; często aktywnie angażuje

się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające

na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; bardzo często

aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wroceński
Prowadzący grup: Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Pojęcie Kościoła partykularnego

2. Biskupi w Kościele

3. Wakat stolicy biskupiej i jej przeszkodzenie

4. Prowincje i regiony kościelne

5. Synody partykularne

6. Konferencje Biskupów

7. Synod diecezjalny

8 Kuria diecezjalna

9 Rada kapłańska i Kolegium Konsultorów

10. Kapituły kanonickie

11. Rada duszpasterska

12 Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni

13. Dziekani i Rektorzy kościołów

Pełny opis:

1. Pojęcie Kościoła partykularnego

1.1.Pojęcie diecezji

1.2. Kościoły partykularne zrównane z diecezją

2. Biskupi w Kościele

2.1. Biskupi diecezjalni

2.2. Biskupi koadiutorzy i pomocniczy

3. Wakat stolicy biskupiej i jej przeszkodzenie

3.1. Przyczyny

3.2. Administrator diecezjalny

4. Prowincje i regiony kościelne

4.1. Metropolici

4.2. Patriarchowie i Prymasi

5. Synody partykularne

5.1. Synod Plenarny

5.2. Synod prowincjalny

6. Konferencje Biskupów

6.1. Pojęce i struktura wewnętrzna

6.2. Władza Konferencji Biskupów

7. Synod diecezjalny

8 Kuria diecezjalna

8.1. Wikariusze generalni i biskupi

8.2. Kanclerz i notariusze

8.3. Rada ekonomiczna

9 Rada kapłańska i Kolegium Konsultorów

10. Kapituły kanonickie

10.1. Kapituła katedralna

10.2. Kapituła kolegiacka

11. Rada duszpasterska

12 Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni

13. Dziekani i Rektorzy kościołów

14. Zagadnienia podsumowujące

Literatura:

Literatura:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984

2. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II 1, Księga II

Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny, Poznań 2005

3. Majer P. (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011

4. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986

5. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002

6. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji Teams

student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające

na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego; bardzo często

aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża

konstruktywne uwagi krytyczne, wymagana wiedza, egzamin ustny lub testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS – 25-30 godz.]

- udział w wykładzie - 20 godz.

- udział w ćwiczeniach - 5 godz.

- przygotowanie do wykładu - 20 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie pracy pisemnej zaliczającej ćwiczenia - 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 35 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Suma godzin: 125, Liczba ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej ustroju Kościoła partykularnego (kan. 368-572 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do ustroju Kościoła partykularnego, z uwzględnieniem ustanowionej w nich władzy, przeszkód w działaniu i wakansu stolicy, prowincji i regionów kościelnych, synodów partykularnych oraz konferencji biskupów. Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji kościołów partykularnych, synodu diecezjalnego, kurii diecezjalnej, wikariuszów generalnych i biskupich, a także gremiów kolegialnych takich jak rada do spraw ekonomicznych, rada kapłańska i kolegium konsultorów. W zakres wykładów wchodzi także tematyka dotycząca kapituły kanoników i rady duszpasterskiej, a także funkcjonowanie parafii, z uwzględnieniem urzędu proboszcza i rektorów kościołów. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące kolegialnej jedności biskupów, a także konferencji biskupów jako podmiotu władzy w Kościele oraz przedstawienie statusu prawnego i organizacji Konferencji Episkopatu Polski. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu konferencji biskupów na przykładzie statutów Konferencji Episkopatu Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

3. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

6. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.

7. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

8. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Pallottinum - Poznań 2002, s. 236-258.

9. Ioannes Paulus pp. II, Litterae Apostolicae motu proprio datae "Apostolos suos", AAS 90 (1998) 641-658; tekst polski: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 196-208.

10. Statut Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 16-09-1995, w: Akta Konferencji Episkopatu Polski 1(1998), s. 7-12.

11. Statut Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 10-03-2009, w: Akta Konferencji Episkopatu Polski 15(2009), s. 14-19.

12. Stępień M., Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Poznań 2005.

2. Ioannes Paulus pp. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis "De Episcopo ministero Evangelii Iesu Christi pro mundi spe. Pastores gregis", AAS 96 (2004) 825-924; tekst polski: Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska "Pastores gregis". O biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Libreria Editrice Vaticana 2003; w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II 1996-2003, Kraków 2006, s. 728-871.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)