Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-WI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W12, PK_K06

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Literatura:

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK_1 Znajomość treści przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej

EK_2 Wiedza na temat aktualnego orzecznictwa sądowego i literatury w zakresie ochrony własności intelektualnej

Umiejętności

EK_3Umiejętność konstruowania poprawnych umów z zakresu ochrony własności intelektualnej

EK_4Umiejętność konstruowania poprawnych środków prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej

Kompetencje

EK_5Przestrzeganie wymogów co do formy sporządzenia umów w zakresie ochrony własności intelektualnej

EK_6Dbanie o skuteczność i trafność konstruowanych środków prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

wykład z dyskusją, rozwiązywanie kazusów

Wiedza:- ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Umiejętności:- ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Kompetencje:- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Zaliczenie ma formę ustną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Literatura:

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Literatura:

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)