Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-WPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do Pisma Świętego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W02

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Nazwy, porządek i podziały Pisma świętego

2. Pojęcie, natura i zakres natchnienia biblijnego

3. Prawda Pisma Świętego

4. Sporządzanie tekstów oryginalnych

5. Języki biblijne

6. Tekst Starego Testamentu

7. Tekst Nowego Testamentu

8. Przekłady biblijne

9. Pojęcie i historia kanonu Starego i Nowego Testamentu

10. Apokryfy Starego i Nowego Testamentu

11. Geografia i archeologia jako V ewangelia

12. Interpretacja Pisma Świętego

13. Teologia ewangelii synoptycznych I

14. Teologia ewangelii synoptycznych II

15. Teologia ewangelii synoptycznych III

Literatura:

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, Przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, (RSB 4), Vocatio, Warszawa 1999.

BARTOSZEWICZ D., Introdukcja biblijna, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2007.

DI BERARDINO A.,"Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 291-323.

CHROSTOWSKI W., "Biblia polska", w Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), Chrześcijaństwo a kultura, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

MAIER J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, (Myśl Teologiczna 36), WAM, Kraków 2002.

MUSZYŃSKI H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

MUSZYŃSKI H., Biblia - księga natchniona, (Radiowa Katecheza Biblijna), Gaudentinum, Gniezno 1995.

PACIOREK A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17), Biblos, Tarnów 1994.

PETER M. (red.), "Tak mówi Bóg". Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1981.

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Pallottinum, Poznań 2015.

ROMANIUK K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

SANECKI A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Wyd. Księży

Sercanów, Kraków 2008.

STABRYŁA M. (RED.), Manipulacja Biblią, Wyd. Maternus Media,Tychy 2011.

STAROWIEYSKI M., „Biblia i kultura”, w: Studia Bydgoskie 5 (2011) 7-15.

STUDER B., "Biblia odczytywana w Kościele", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 465-493. (472-475!)

SZLAGA B. (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), Pallotinum, Poznań - Warszawa 1986.

SZYMIK S., "Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje", RT KUL XLVII/1(2000) 5-25.

SZYMIK S., "Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej", w: H. Drawnel - A. Piwowar (red.), Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 77-91.

ŚWIDERKÓWNA A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych.

EK 2 – student ma uporządkowaną wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu.

EK 3 – student ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

EK 5 – student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Kompetencje społeczne:

EK 6 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego).

EK 7 – student docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

opis ECTS:

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu (test w Moodle): 20 godz.

Suma godzin: 100

[60/30(25) godz. = 2 ECTS]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: egzamin, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - egzamin, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

Ocena 2 (ndst) – student nie zna elementarnej terminologii używanej dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nie posiada wiedzy na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nie w pełni posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 4 (db) – student zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; potrafi dokonać pełnej charakterystyki tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz wybranych zagadnień z Pisma Św.

Umiejętności (EK 4-6):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; nie potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; nie potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; w ograniczonym stopniu potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; w ograniczonym stopniu potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 4 (db) – student prawidłowo potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; w pełni potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Kompetencje społeczne (EK 7-8):

Ocena 2 (ndst) – student nie posiada świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student nie docenia znaczenia nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie w niepełnym zakresie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student nie w pełni docenia znaczenia nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db) – student posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student w pełnym zakresie docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z egzaminu (test w Moodle);

2. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

3. aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda
Prowadzący grup: Andrzej Najda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Nazwy, porządek i podziały Pisma świętego

2. Pojęcie, natura i zakres natchnienia biblijnego

3. Prawda Pisma Świętego

4. Sporządzanie tekstów oryginalnych

5. Języki biblijne

6. Tekst Starego Testamentu

7. Tekst Nowego Testamentu

8. Przekłady biblijne

9. Pojęcie i historia kanonu Starego i Nowego Testamentu

10. Apokryfy Starego i Nowego Testamentu

11. Geografia i archeologia jako V ewangelia

12. Interpretacja Pisma Świętego

13. Teologia ewangelii synoptycznych I

14. Teologia ewangelii synoptycznych II

15. Teologia ewangelii synoptycznych III

Literatura:

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, Przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, (RSB 4), Vocatio, Warszawa 1999.

BARTOSZEWICZ D., Introdukcja biblijna, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2007.

DI BERARDINO A.,"Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 291-323.

CHROSTOWSKI W., "Biblia polska", w Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), Chrześcijaństwo a kultura, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

MAIER J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, (Myśl Teologiczna 36), WAM, Kraków 2002.

MUSZYŃSKI H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

MUSZYŃSKI H., Biblia - księga natchniona, (Radiowa Katecheza Biblijna), Gaudentinum, Gniezno 1995.

PACIOREK A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17), Biblos, Tarnów 1994.

PETER M. (red.), "Tak mówi Bóg". Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1981.

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Pallottinum, Poznań 2015.

ROMANIUK K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

SANECKI A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Wyd. Księży

Sercanów, Kraków 2008.

STABRYŁA M. (RED.), Manipulacja Biblią, Wyd. Maternus Media,Tychy 2011.

STAROWIEYSKI M., „Biblia i kultura”, w: Studia Bydgoskie 5 (2011) 7-15.

STUDER B., "Biblia odczytywana w Kościele", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 465-493. (472-475!)

SZLAGA B. (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), Pallotinum, Poznań - Warszawa 1986.

SZYMIK S., "Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje", RT KUL XLVII/1(2000) 5-25.

SZYMIK S., "Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej", w: H. Drawnel - A. Piwowar (red.), Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 77-91.

ŚWIDERKÓWNA A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)