Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the Holy Scripture

General data

Course ID: WK-N-WPK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to the Holy Scripture
Name in Polish: Wprowadzenie do Pisma Świętego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W02

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim. Z myśli chrześcijańskiej opartej na Biblii wyrastają także liczne normy prawne, w tym prawa kanonicznego. Znajomość zagadnień wstępnych z zakresu Pisma Świętego służy zrozumieniu prawa kanonicznego.

Full description: (in Polish)

Pismo Święte lub inaczej Biblia, choć często wydawana obecnie w jednym tomie, to przecież nie jedna „księga”, lecz raczej „księgozbiór”, to cała „biblioteka”, która narastała z wolna przez ponad tysiąc lat (od X w. przed Chr. do końca I w. po Chr.). Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, i to w trzech językach (oryginalnych): hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak złożony utwór jakim jest Biblia zaznaczył się w prawie każdej przestrzeni: sztuce, literaturze, sposobie myślenia, językach, nauce, również w zakresie prawa kanonicznego. Pełniejsze odczytanie Pisma Świętego wymaga sięgania do źródeł powstawania Biblii. Konieczne jest zobiektywizowane spojrzenie na Pismo Święte, aby w dalszej kolejności przenieść myśli biblijne, np. na kontekst norm prawnych, mających swój antyczny rodowód. Wprowadzenie do Pisma Świętego pozwoli spojrzeć na świat biblijny, w którym to dzieło powstawało. Następnie należy pochylić się nad zagadnieniem różnorodnego sensu zapisanego tekstu. Na koniec zostaną omówione wybrane relacje pomiędzy Pismem Świętym a problematyką prawną, w tym z prawem kanonicznym.

Bibliography: (in Polish)

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red, M. Starowieyski, Kraków 2003.

Bartoszewicz D., Introdukcja biblijna, Warszawa 2007.

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988.

Chrostowski W., „Biblia polska”, w Chrześcijaństwo a kultura, red. Bartnicki R., Kawecki W., Warszawa 2006, s. 117-131.

Di Berardino A., „Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie”, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 291-323.

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, tłum. S. Kobiałka, Kraków 1996.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Jankowski S., Sztuk D., Przewodnik po Ziemi Świętej, Warszawa 2021.

Jasiński A. S., Dziedziczna własność księcia (Ez 45,7-8; 46,16-18), w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 67-83.

Jędrzejewski S., Świętowanie jubileuszów w świetle Biblii, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 84-94.

Linsenbarth, A., Mozaika z Madaby - bezcenny, najstarszy obraz kartograficzny Ziemi Świętej, w: Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019, s. 152-161.

Maier J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, Myśl Teologiczna 36, Kraków 2002.

Manipulacja Biblią, red. Stabryła M., Tychy 2011.

Muszyński H., Biblia - księga natchniona (Radiowa Katecheza Biblijna), Gniezno 1995.

Muszyński H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa 2019.

Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17, Tarnów 1994.

Piekarz D., Wstęp do Pisma Świętego, Szkoła Teologii (dominikanie.pl).

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V, Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Poznań 2015.

Pietkiewicz R., Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla rozwoju kultury biblijnej w Polsce, w: Tenże, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. V, Poznań 2015, s. 345-383.

Romaniuk K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

Sanecki A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Kraków 2008.

Starowieyski M., Biblia i kultura, Studia Bydgoskie 5 (2011), s. 7-15.

Studer B., Biblia odczytywana w Kościele, w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, red. Di Berardino A., Studer B., Kraków 2003, s. 465-493.

Sznajderski T., Reformacja i polskie przekłady Biblii, Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/124 (2017), z.4, s. 69-84.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Szymik S., Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 77-91.

Szymik S., Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje, RT KUL XLVII/1(2000), s. 5-25.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

„Tak mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, red. M. Peter, Poznań 1981.

Warylewski J., Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 15 (2006), s. 91-109.

Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), red. Szlaga B., Poznań - Warszawa 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PK_W02 Student nabywa pogłębioną wiedzę o aksjologicznej, a szczególnie etycznej istocie prawa oraz o teologicznej naturze prawa kanonicznego, dla których Pismo Święte jest zasadniczą podstawą w myśli chrześcijańskiej. Z treści biblijnych wynika wiele wskazań dla znaczenia prawa dla poszczególnych osób, społeczeństwa, państwa, Kościoła.

W zakresie wiedzy oznacza to, że student poznaje elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nabywa uporządkowaną wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu; zdobywa podstawową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

W zakresie umiejętności oznacza to, że student potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami na rzecz Kościoła katolickiego; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

W zakresie kompetencji społecznych oznacza to, że student zyskuje świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego); docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań Kościoła katolickiego, którego jednym z fundamentów jest prawo kanoniczne. Potrafi dyskutować z wykorzystaniem podstawowej wiedzy biblijnej.

opis ECTS:

udział w wykładach: 10 godz.

lektura literatury przedmiotu: 60 godz.

przygotowanie do egzaminu/pracy zaliczeniowej: 30 godz.

90 godz. = 3 ECTS

Liczba ECTS: 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu.

Weryfikacja: egzamin, przygotowanie prezentacji studenckich do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach.

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacje studentów.

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, praca i aktywność studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna w kontekście prowadzonej dyskusji i stawianych pytań.

Kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu zna elementarną terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; nie w pełni posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 4 (db) – student zna terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; posiada wiedzę na temat tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz z zakresu wybranych zagadnień z Pisma Św.

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie zna terminologię używaną dla określenia nazewnictwa, porządku, podziałów Pisma Świętego i języków biblijnych; potrafi dokonać pełnej charakterystyki tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz wybranych zagadnień z Pisma Św.

Umiejętności:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; w ograniczonym stopniu potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami; w niepełnym stopniu potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 4 (db) – student prawidłowo potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi prawidłowo posługiwać się normami i regułami Kościoła katolickiego opartymi na Piśmie Św. w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawnych; w pełni potrafi nawiązywać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności religijnej; potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Kompetencje społeczne:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie w niepełnym zakresie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student nie w pełni docenia znaczenia nauki płynącej z Pisma Św.

Ocena 4 (db) – student posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla nauk prawnych.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), student w pełnym zakresie docenia znaczenie nauki płynącej z Pisma Św. dla realizowania działań, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z egzaminu lub pisemnej pracy zaliczeniowej;

2. obecność na zajęciach, nieobecność ponad 3/5 liczby zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

3. aktywny udział w zajęciach.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Andrzej Najda
Group instructors: Andrzej Najda
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim.

Full description: (in Polish)

Treści programowe:

1. Nazwy, porządek i podziały Pisma świętego

2. Pojęcie, natura i zakres natchnienia biblijnego

3. Prawda Pisma Świętego

4. Sporządzanie tekstów oryginalnych

5. Języki biblijne

6. Tekst Starego Testamentu

7. Tekst Nowego Testamentu

8. Przekłady biblijne

9. Pojęcie i historia kanonu Starego i Nowego Testamentu

10. Apokryfy Starego i Nowego Testamentu

11. Geografia i archeologia jako V ewangelia

12. Interpretacja Pisma Świętego

13. Teologia ewangelii synoptycznych I

14. Teologia ewangelii synoptycznych II

15. Teologia ewangelii synoptycznych III

Bibliography: (in Polish)

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, Przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, (RSB 4), Vocatio, Warszawa 1999.

BARTOSZEWICZ D., Introdukcja biblijna, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2007.

DI BERARDINO A.,"Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 291-323.

CHROSTOWSKI W., "Biblia polska", w Bartnicki R. - Kawecki W. (red.), Chrześcijaństwo a kultura, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 117-131.

MAIER J., Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świątyni, (Myśl Teologiczna 36), WAM, Kraków 2002.

MUSZYŃSKI H., Natchnienie biblijne, Pelplin 1984.

MUSZYŃSKI H., Biblia - księga natchniona, (Radiowa Katecheza Biblijna), Gaudentinum, Gniezno 1995.

PACIOREK A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Pomoce naukowe IT w Tarnowie 17), Biblos, Tarnów 1994.

PETER M. (red.), "Tak mówi Bóg". Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1981.

Pietkiewicz R., Biblia Polonorum, Historia Biblii w języku polskim, t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Pallottinum, Poznań 2015.

ROMANIUK K., Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa - Lublin 1975.

SANECKI A., Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej, Wyd. Księży

Sercanów, Kraków 2008.

STABRYŁA M. (RED.), Manipulacja Biblią, Wyd. Maternus Media,Tychy 2011.

STAROWIEYSKI M., „Biblia i kultura”, w: Studia Bydgoskie 5 (2011) 7-15.

STUDER B., "Biblia odczytywana w Kościele", w: Historia teologii, I, Epoka patrystyczna, Di Berardino A. - Studer B. (red.), Wydawnictwo M, Kraków 2003, 465-493. (472-475!)

SZLAGA B. (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Wstęp do Pisma 1), Pallotinum, Poznań - Warszawa 1986.

SZYMIK S., "Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje", RT KUL XLVII/1(2000) 5-25.

SZYMIK S., "Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej", w: H. Drawnel - A. Piwowar (red.), Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (Analecta Biblica Lublinensia 2), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 77-91.

ŚWIDERKÓWNA A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Arkadiusz Domaszk
Group instructors: Arkadiusz Domaszk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma charakter wprowadzający w problematykę związaną z Pismem świętym jako źródłem wiary, a jednocześnie dziełem literackim. Z myśli chrześcijańskiej opartej na Biblii wyrastają także liczne normy prawne, w tym prawa kanonicznego. Znajomość zagadnień wstępnych z zakresu Pisma Świętego służy zrozumieniu prawa kanonicznego.

Full description: (in Polish)

Pismo Święte lub inaczej Biblia, choć często wydawana obecnie w jednym tomie, to przecież nie jedna „księga”, lecz raczej „księgozbiór”, to cała „biblioteka”, która narastała z wolna przez ponad tysiąc lat (od X w. przed Chr. do końca I w. po Chr.). Zawiera dzieła reprezentujące najprzeróżniejsze gatunki i formy literackie, i to w trzech językach (oryginalnych): hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak złożony utwór jakim jest Biblia zaznaczył się w prawie każdej przestrzeni: sztuce, literaturze, sposobie myślenia, językach, nauce, również w zakresie prawa kanonicznego. Pełniejsze odczytanie Pisma Świętego wymaga sięgania do źródeł powstawania Biblii. Konieczne jest zobiektywizowane spojrzenie na Pismo Święte, aby w dalszej kolejności przenieść myśli biblijne, np. na kontekst norm prawnych, mających swój antyczny rodowód. Wprowadzenie do Pisma Świętego pozwoli spojrzeć na świat biblijny, w którym to dzieło powstawało. Następnie należy pochylić się nad zagadnieniem różnorodnego sensu zapisanego tekstu. Na koniec zostaną omówione wybrane relacje pomiędzy Pismem Świętym a problematyką prawną, w tym z prawem kanonicznym.

Bibliography: (in Polish)

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)