Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Błąd

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Błąd
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

w zakresie wiedzy:

K_W06

K_W07

K_W13

K_W14

w zakresie umiejetności:

K_U04

K_U08

w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01

K_K06

Skrócony opis:

Wykład ukaże treści kodeksowe i analizę poszczególnych kanonów KPK związanych z błędem jako wadą zgody małżeńskiej i tytułem nieważności małżeństwa. Przybliży błąd co do osoby i co do przymiotu osoby, błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną ukazane szczegółowo kwestie związane z błędem jako wadą zgody małżeńskiej. Będzie to analiza i wnikliwy komentarz do norm KPK, a mianowicie kan. 1097 i 1099. Najpierw ukaże pojęcie i prawne rozumienie błędu i jego wpływ na zgodę małżeńską jako akt konstytutywny zawarcia małżeństwa, po czym będzie analizował poszczególne błędy: błąd co do osoby, błąd co do przymiotu osoby oraz błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa. Wskaże kiedy błędy te powodują nieważność małżeństwa, jak też przybliży orzeczenia z tego tytułu jakie zapadły w Trybunale Roty Rzymskiej

Literatura:

1. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

2. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011

3. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Zna definicję błądu i wyjasnić jego wplyw na wazność małżeństwa. Rozróżnia błąd co do osoby jak i co do przymioty osoby i ich wpływ na waznośc małżeństwa.

Umiejetności:

Prawidłowo interpretuje zaistnienie badź nie zaistnienie błedu w procesie zawierania małżeństwa. Rozpoznaje sytuacje, któłre doprowadziły do zaistnienia błedu co do osoby lub co do jej przymiotów. Zna unormowania prawa kanonicznego i doktrynę odnośnie wykazania zaistnienia błędu, sanacji małżeństwa lub procesu stwierdzajacego niewazność zawartego małżeństwa.

Kompetencje:

Rozumie potrzebę pogłebiania antropologii chrzescijańskiej i refleksji kanonicznej na temat małżeństwa a w szczegolnosci na temat błędu, o którym mówi kan. 1097 - 1099 KPK. Potrafi komunikować sie z otoczeniem na temat błędu w procesie zawierania małżeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i aktywność, wiedza pozytywna i opanowanie treści programowych przekazanych na zajęciach. Egzamin ustny lub pisemny

Praktyki zawodowe:

W ramach wykłady będą omówione niektóre wyroki Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich odnoszące się do błędu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a7cb56e416b4333ab06e1b5c16b8b84%40thread.tacv2/conversations?groupId=92a2fd6f-cc19-4b3e-8e84-4752f2462153&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ukaże treści kodeksowe i analizę poszczególnych kanonów KPK związanych z błędem jako wadą zgody małżeńskiej i tytułem nieważności małżeństwa. Przybliży błąd co do osoby i co do przymiotu osoby, błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną ukazane szczegółowo kwestie związane z błędem jako wadą zgody małżeńskiej. Będzie to analiza i wnikliwy komentarz do norm KPK, a mianowicie kan. 1097 i 1099. Najpierw ukaże pojęcie i prawne rozumienie błędu i jego wpływ na zgodę małżeńską jako akt konstytutywny zawarcia małżeństwa, po czym będzie analizował poszczególne błędy: błąd co do osoby, błąd co do przymiotu osoby oraz błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa. Wskaże kiedy błędy te powodują nieważność małżeństwa, jak też przybliży orzeczenia z tego tytułu jakie zapadły w Trybunale Roty Rzymskiej

Literatura:

1. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

2. Góralski W., Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

3. Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011

4. Góralski W., Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997-2016), t. 3, Płock 2018

5. Kanoniczne prawo małżeńskie. Wybrane zagadnienia, A. Chciałowska, K. Niewiadomska, M. Olkowicz (red.), Warszawa-Kraków 2017

Wymagania wstępne:

Znajomość norm prawa kanonicznego na temat zgody małżeńskiej i wad zgody w ogólności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)