Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Błąd

General data

Course ID: WK-P-B
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Błąd
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) w zakresie wiedzy:

K_W06

K_W07

K_W13

K_W14

w zakresie umiejetności:

K_U04

K_U08

w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01

K_K06

Short description:

The lecture will show the content of the code and analysis of individual KPK cannons connected with the error as a defect of marriage agreement and nullity of marriage. It will approximate the error as to the person and as to the personality of the person, the error as to the unity, the indissolubility or the sacramental dignity of the marriage

Full description:

The lecture will detail the issues related to the error as a defect of conjugal consent. This will be an analysis and insightful commentary on the KPC norms, namely kan. First, the concept and legal understanding of the error and its influence on conjugal agreement will be presented as a constitutive act of marriage, after which it will analyze the individual errors: the error as to the person, the error as to the character of the person, and the error as to unity, indissolubility or sacramental dignity. marriages. It will indicate when these errors invalidate the marriage, as well as approximate the rulings of the Roman Rota Tribunal

Bibliography:

1. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

2. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011

3. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Zna definicję błądu i wyjasnić jego wplyw na wazność małżeństwa. Rozróżnia błąd co do osoby jak i co do przymioty osoby i ich wpływ na waznośc małżeństwa.

Umiejetności:

Prawidłowo interpretuje zaistnienie badź nie zaistnienie błedu w procesie zawierania małżeństwa. Rozpoznaje sytuacje, któłre doprowadziły do zaistnienia błedu co do osoby lub co do jej przymiotów. Zna unormowania prawa kanonicznego i doktrynę odnośnie wykazania zaistnienia błędu, sanacji małżeństwa lub procesu stwierdzajacego niewazność zawartego małżeństwa.

Kompetencje:

Rozumie potrzebę pogłebiania antropologii chrzescijańskiej i refleksji kanonicznej na temat małżeństwa a w szczegolnosci na temat błędu, o którym mówi kan. 1097 - 1099 KPK. Potrafi komunikować sie z otoczeniem na temat błędu w procesie zawierania małżeństwa.

Assessment methods and assessment criteria:

Participation in activities and activities, positive knowledge and mastering of the content delivered in the classroom. Oral or written examination

Practical placement:

The lectures will discuss some of the judgments of the Roman Rota Court in matrimonial matters relating to error

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 4 hours more information
Coordinators: Rafał Kamiński
Group instructors: Rafał Kamiński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a7cb56e416b4333ab06e1b5c16b8b84%40thread.tacv2/conversations?groupId=92a2fd6f-cc19-4b3e-8e84-4752f2462153&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład ukaże treści kodeksowe i analizę poszczególnych kanonów KPK związanych z błędem jako wadą zgody małżeńskiej i tytułem nieważności małżeństwa. Przybliży błąd co do osoby i co do przymiotu osoby, błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa.

Full description: (in Polish)

W ramach wykładu zostaną ukazane szczegółowo kwestie związane z błędem jako wadą zgody małżeńskiej. Będzie to analiza i wnikliwy komentarz do norm KPK, a mianowicie kan. 1097 i 1099. Najpierw ukaże pojęcie i prawne rozumienie błędu i jego wpływ na zgodę małżeńską jako akt konstytutywny zawarcia małżeństwa, po czym będzie analizował poszczególne błędy: błąd co do osoby, błąd co do przymiotu osoby oraz błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa. Wskaże kiedy błędy te powodują nieważność małżeństwa, jak też przybliży orzeczenia z tego tytułu jakie zapadły w Trybunale Roty Rzymskiej

Bibliography: (in Polish)

1. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

2. Góralski W., Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

3. Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011

4. Góralski W., Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997-2016), t. 3, Płock 2018

5. Kanoniczne prawo małżeńskie. Wybrane zagadnienia, A. Chciałowska, K. Niewiadomska, M. Olkowicz (red.), Warszawa-Kraków 2017

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość norm prawa kanonicznego na temat zgody małżeńskiej i wad zgody w ogólności

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 4 hours more information
Coordinators: Rafał Kamiński
Group instructors: Rafał Kamiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)