Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Brak wystarczającego używania rozumu, niewiedza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-BWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Brak wystarczającego używania rozumu, niewiedza
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W 06

K_U 04.

K_K 02

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zapisów kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK

Pełny opis:

W skład wykładu wejdą następujące treści:

kan. 1095, n. 1 KPK:

Wykład będzie dotyczył szczegółowej analizy kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK. Będzie obejmował następujące wątki teamtyczne:

1. Rozwój doktryny w kwestii wpływu używania rozumu na ważność małżeństwa kanonicznego

2. Szczegółowa analiza zapisu kan. 1095, n. 1 KPK

2.1. Używanie rozumu;

2.2. Wystarczające używanie rozumu.

2.3. Koncepcja kanonicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa

kan. 1096 KPK.

1. Ignorancja i jej natura

2. Wiedza o małżeństwie konieczna do jego zawarcia

3. Komponenty wiedzy koniecznej o małżeństwie

4. Źródło pochodzenia normy

5. Domniemanie zawarte w kan. 1096 par. 2 KPK

Literatura:

G. Dzierżon, Brak wystarczającego używania rozumu (kan. 1095, 1 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensulna

do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001, s. 103-146.

G. Dzierżon, Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej (kan. 1096 par. 1-2 KPK), Ius Matrimoniale 16 (22) 2011, s. 59-73.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: Student zna terminologię kanonistyczną związaną z kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

EK 2. Student posiada uporządkowaną znajomość zagadnień związanych z wykładnią z kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

EK 3.Student posiada wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych związanych z wykładnią kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

Umiejętności

EK 4. Student potrafi interpretować dyspozycje kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

EK 5. Student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia dotyczące z kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

EK 6. Student wykorzystuje źródła informacji dotyczące z kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

Kompetencje

EK. 7. Student potrafi zaplanować i zorganizować pracę badawczą nad problemami związanymi z wykładnią z kan. 1095, n. 1 i 1096 KPK.

EK 8. Student aktywnie angażuje się przebieg prowadzonych zajęć poprzez udział w dyskusjach.

Punkty ECTS: 2.

Wykład 8 godz.

Konsultacje 12 godz.

Przygotowanie do egzaminu testowego 10 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Ankieta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNaxT5SFu3uwnFZYPpoDD9TBeS4HMs8ofwz8oUDOSwps1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8804f33d-a96e-49ca-8680-10184ebf05dc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wyklad będzie komentarzem do kan. 1095, n. 1 KPK oraz 1096 KPK.

Pełny opis:

Wyklady do kan. 1095, n. 1 oraz 1096 KPK będą stanowić pogłębioną analizę komptentów tych regulacji zarówno z aspektu historycznego, jak i w oparciu o dorobek współczesnej doktryny, jak i judykatury rotalnej

Literatura:

G. Dzierżon, • Brak wystarczającego używania rozumu(kan. 1095, n. 1 KPK), w: Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001 , s. 103 - 146.

G. Dzierżon, Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej (kan. 1096 §§ 1 – 2 KPK), Ius matrimonilae 16 /22/ (2011), s. 59 – 73.

Wymagania wstępne:

Zajęcia będa prowadzone zdanlnie na Platformie MSTeams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)