Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka adwokata w sprawach o nieważność małżeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka adwokata w sprawach o nieważność małżeństwa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04; K_W06; K_W14; K_W19

K_U05; K_U08; K_U09; K_U11

K_K02; K_K04K_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów o instytucji adwokata kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem jego etycznych zachowań i postaw, jak też działania zgodnie z normami prawa kościelnego. Ukazanie wymagań prawno-etycznych adwokata w jego udziale w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa.

Wymagania wstępne:znajomość norm kodeksowych odnośnie kanonicznego prawa mażłeńskiego, jak i przebiegu kośćielnego procesu o nieważność małżeństwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:Wykład od strony merytorycznej będzie podejmował następujące zagadnienia:

1. Pojęcie adwokata i jego prawa i obowiązki oraz zadania w procesie małżeńskim (ogólnie).

2. Kto może zostać adwokatem kościelnym? - powoływanie i wymagania od strony merytorycznej i religijno-moralnej.

3. Udział w procesie od strony zachowań etycznych (uczciwość, odpowiedzialność, prawa i obowiązki procesowe, wynagrodzenie).

4. Współpraca adwokata ze stronami procesowymi i sądem kościelnym.

Literatura:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984.

2. R. Sztychmiler, Potrzeba udziału adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów POlskich", Lublin 1994, nr 6, s. 28-38.

3. R. Sobański, Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, "Ius Matrimoniale" 2(8)(1997), s. 125-144.

4. G. Leszczyński, Urząd adwokata słatego w świetle instrukcji "Dignitas connubii", "Ius Matrimoniale"11(17)(2006), s. 139-152.

5. A. Miziński, Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego, Roczniki Nauk Prawnych 17/1(2017) s. 24-48.

6. A. Miziński, Status prawny adwokata kościelnego w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

7. R, Kamiński, Deontologia adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimoniale 31 (2020) nr 1, s. 85-118.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK - 1 - student ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli prawa kanonicznego w kształtowaniu kultury prawnej;

EK -2 - student rozumie wpływ norm prawnych na kształt życia indywidualnego i społecznego;

EK - 3 - student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu stosowania przepisów stojących na straży trwałości małżeństwa i rodziny;

EK - 4 - student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych.

Umiejętności:

EK - 5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych oraz formułowania własnych opinii i rozwiązań prawnych;

EK - 6 - student potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego, a szczególnie praepisami KPK z 1983 r., w celu rozwiązywania konkretnych problemów życiowych;

EK - 7 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w duszpasterstwie, administracji i sądownictwie kościelnym oraz ocenić skuteczność i przydatność poznanej wiedzy;

EK - 8- student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk prawnych, poszerzoną umiejętność ich pogłebionej teoretycznie oceny w zakresie prawa małżeńskiego z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych;

Kompetencje:

EK - 9 - student dostrzega i formułuje nowe problemy w kanonistyce i potrafi o nich dyskutować oraz samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania;

EK - 10 - student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, przestrzegania etyki zawodu prawniczewgo, poszerzoną umiejętność aktywnego propagowania takich postaw;

EK - 11 - student potrafi współdziałać w grupie i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zadaniach realizowanych przez Kościół.

Udział w wykładzie - 6 godz.

Konsultacje - 2 godz.

Czas na przygotowanie referatu, pracy - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Suma godzin - 23 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza pozytywna, opanowanie treści programowych odnoszących się do zagadnienia adwokata kościelnego, egzamin ustny lub pisemny

Praktyki zawodowe:

W ramach wykładu zostaną ukazane pewne wzory pism procesowych w sprawach małżeńskich kiedy występuje adwokat kościelny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ukaże normy i treści kodeksowe i pozakodeksowe oraz powinności wynikające z etyki adwokata kościelnego, odnoszące się do praw i obowiązków adwokata kościelnego, realizowanych w ramach udziału w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pełny opis:

Wykład będzie obejmował prezentację norm Kodeksu Prawa Kanoniczego oraz Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, a także Kodeksu Etyki Adwokata Kościelnego i innych dokumentów oraz ich szczegółową analizę. Omówieniu podlegać będą konkretne obowiązki adwokata realizowane na różnych etapach procesu oraz prawa przysługujące patronom stron, a także zasady współpracy z trybunałem kościelnym. W realizacji m i. in takich obowiązków i praw, jak: doradztwo przedprocesowe, sporządzenie skargi, udział w przesłuchaniach, dostarczanie dowodów, sporządzanie wniosków procesowych i odwołań oraz odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła i pism obrończych, oprócz norm wynikających z przepisów prawa, adwokat jest zobowiązany do przestrzegania także zasad etycznych. Zasady te zostaną omówione w czasie przewidzianym programem studiów. Analizie zostaną poddane ponadto regulaminy oraz kodeksy etyki, zarówno te które dotyczą adwokatów kościelnych, jak i te które odnoszą się do adwokatów, występujących w procesach cywilnych. Porównanie tych dokumentów oraz ukazanie specyfiki pracy jednych i drugich, pozwoli na wyodrębnienie specyfiki adwokatury kościelnej.

Literatura:

Baran M., Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, Sandomierz 2005.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984

Gałkowski T., Prawo-Obowiązek, Warszawa 2007

Góralski. W., Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji „Dignitas connubii”, Prawo Kanoniczne 49 (2006), s. 35-50.

Kodeks Etyki Adwokata Kościelnego, https://sites.google.com/site/korpusadwokatowkoscielnych/home/statut-kiak/kodeks-etyki-adwokata-koscielnego [dostęp: 11.10.2020]

Miziński A., Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunali¬ bus dioecanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25 stycznia 2005 r., Città del Vaticano 2005 lub też Communicationes 37(2005), s. 11–92. Tekst polski: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007.

Sobański R., Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale, 8 (1997) nr 2, s. 125-144.

Sztychmiler R., Dynamiczna posługa adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim, w: T. Rozkrut (red.), Reforma papieża Franciszka – pierwsze doświadczenie. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku. VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów 2018.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat udziału adwokata w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądzie kościelnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)