Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczny proces sporny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-KPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczny proces sporny
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W 08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu kanonicznego procesu spornego i istotnych elementów poszczególnych czynności procesowych.

Pełny opis:

I. POJĘCIE KANONICZNEGO PROCESU SPORNEGO: 1. Środki sądowej ochrony praw w Kościele. 2. Pojęcie kanonicznego procesu sporno-sądowego. 3. Formy kanonicznego procesu sporno-sądowego.

II. WSZCZĘCIE PROCESU. 1. Pismo skargowe. 2. Wezwanie strony pozwanej.

III. USTALENIE PRZEDMIOTU SPORU. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IV. INSTANCJA SPORU. 1. Pojęcie. 2. Konieczne zawieszenie sporu. 3. Umorzenie instancji. 4. Zrzeczenie się instancji. 5. Zawieszenie dobrowolne na skutek wniesienia sprawy incydentalnej.

V. ŚRODKI DOWODOWE. 1. Pojęcie. 2. Cel. 3. Podmiot. 4. Przedmiot.5. Dopuszczalność środków dowodowych. 6. Przesłuchanie strony lub świadka w szczególnych okolicznościach. 7. Czas zbierania środków dowodowych.

VI. POSZCZEGÓLNE ŚRODKI DOWODOWE. 1. Oświadczenia stron. 2. Dowód z dokumentów. 3. Zeznania świadków. 4. Biegli. 5. Wizja lokalna i oględziny sądowe. 6. Domniemania.

VII. OGŁOSZENIE AKT.

VIII. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IX. DYSKUSJA NAD SPRAWĄ. 1. Pojęcie. 2. Obrona. 3. Uwagi przedwysyłkowy. 4. Replika. 5. Dyskusja ustna.

X. ORZECZENIE SĘDZIEGO. 1. Pojęcie i rodzaje. 2. Podstawy wyrokowania. 3. Ocena środków dowodowych. 4. Sposób wyrokowania.

XI. ZASKARŻENIE WYROKU DEFINITYWNEGO: 1. Skarga o nieważność wyroku. 2. Apelacja.

XII. ZASKARŻENIE WYROKU PRAWOMOCNEGO: 1. Przywrócenie do stanu poprzedniego. 2. Ponowne rozpatrzenie sprawy.

XIII. KOSZTY SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC SĄDOWA.

XIV. WYKONANIE WYROKU. 1. Pojęcie. 2. Zawieszenie wykonania wyroku. 3. Władza kompetentna. 4.Czas wykonania wyroku.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1500-1655.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Olsztyn 1990, 233-308.

3. SZTYCHMILER R., Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003.

4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. MAJER, Kraków 2011, 1128-1242.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER, Proces sporny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 123-315.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego procesu spornego

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego procesu spornego

EK 3 - student zna poszczególne czynności procesowe składające się na przebieg kanonicznego procesu spornego.

EK 4 - student ma wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie kanonicznego procesu spornego.

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładach: 12 godz.

przygotowanie do egzaminu: 13 godz.

suma godzin: 25 godz.

liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-4.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kanonicznego procesu spornego; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego procesu spornego; nie zna poszczególnych czynności procesowych składających się na przebieg kanonicznego procesu spornego i nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w tym zakresie.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu kanonicznego procesu spornego; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego procesu spornego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat poszczególnych czynności procesowych składających się na przebieg kanonicznego procesu spornego i na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w tym zakresie.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu kanonicznego procesu spornego; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego procesu spornego i posiada dobrą wiedzę na temat poszczególnych czynności procesowych składających się na przebieg kanonicznego procesu spornego i na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w tym zakresie.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kanonicznego procesu spornego; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego procesu spornego i posiada kompletną wiedzę na temat poszczególnych czynności procesowych składających się na przebieg kanonicznego procesu spornego i na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w tym zakresie.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. ocena z egzaminu pisemnego (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu kanonicznego procesu spornego i istotnych elementów poszczególnych czynności procesowych.

Pełny opis:

I. POJĘCIE KANONICZNEGO PROCESU SPORNEGO: 1. Środki sądowej ochrony praw w Kościele. 2. Pojęcie kanonicznego procesu sporno-sądowego. 3. Formy kanonicznego procesu sporno-sądowego.

II. WSZCZĘCIE PROCESU. 1. Pismo skargowe. 2. Wezwanie strony pozwanej.

III. USTALENIE PRZEDMIOTU SPORU. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IV. INSTANCJA SPORU. 1. Pojęcie. 2. Konieczne zawieszenie sporu. 3. Umorzenie instancji. 4. Zrzeczenie się instancji. 5. Zawieszenie dobrowolne na skutek wniesienia sprawy incydentalnej.

V. ŚRODKI DOWODOWE. 1. Pojęcie. 2. Cel. 3. Podmiot. 4. Przedmiot.5. Dopuszczalność środków dowodowych. 6. Przesłuchanie strony lub świadka w szczególnych okolicznościach. 7. Czas zbierania środków dowodowych.

VI. POSZCZEGÓLNE ŚRODKI DOWODOWE. 1. Oświadczenia stron. 2. Dowód z dokumentów. 3. Zeznania świadków. 4. Biegli. 5. Wizja lokalna i oględziny sądowe. 6. Domniemania.

VII. OGŁOSZENIE AKT.

VIII. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IX. DYSKUSJA NAD SPRAWĄ. 1. Pojęcie. 2. Obrona. 3. Uwagi przedwysyłkowy. 4. Replika. 5. Dyskusja ustna.

X. ORZECZENIE SĘDZIEGO. 1. Pojęcie i rodzaje. 2. Podstawy wyrokowania. 3. Ocena środków dowodowych. 4. Sposób wyrokowania.

XI. ZASKARŻENIE WYROKU DEFINITYWNEGO: 1. Skarga o nieważność wyroku. 2. Apelacja.

XII. ZASKARŻENIE WYROKU PRAWOMOCNEGO: 1. Przywrócenie do stanu poprzedniego. 2. Ponowne rozpatrzenie sprawy.

XIII. KOSZTY SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC SĄDOWA.

XIV. WYKONANIE WYROKU. 1. Pojęcie. 2. Zawieszenie wykonania wyroku. 3. Władza kompetentna. 4.Czas wykonania wyroku.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1500-1655.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Olsztyn 1990, 233-308.

3. SZTYCHMILER R., Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003.

4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. MAJER, Kraków 2011, 1128-1242.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER, Proces sporny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 123-315.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładach: 12 godz.

przygotowanie do egzaminu: 13 godz.

suma godzin: 25 godz.

liczba ECTS: 1

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu kanonicznego procesu spornego i istotnych elementów poszczególnych czynności procesowych.

Pełny opis:

I. POJĘCIE KANONICZNEGO PROCESU SPORNEGO: 1. Środki sądowej ochrony praw w Kościele. 2. Pojęcie kanonicznego procesu sporno-sądowego. 3. Formy kanonicznego procesu sporno-sądowego.

II. WSZCZĘCIE PROCESU. 1. Pismo skargowe. 2. Wezwanie strony pozwanej.

III. USTALENIE PRZEDMIOTU SPORU. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IV. INSTANCJA SPORU. 1. Pojęcie. 2. Konieczne zawieszenie sporu. 3. Umorzenie instancji. 4. Zrzeczenie się instancji. 5. Zawieszenie dobrowolne na skutek wniesienia sprawy incydentalnej.

V. ŚRODKI DOWODOWE. 1. Pojęcie. 2. Cel. 3. Podmiot. 4. Przedmiot.5. Dopuszczalność środków dowodowych. 6. Przesłuchanie strony lub świadka w szczególnych okolicznościach. 7. Czas zbierania środków dowodowych.

VI. POSZCZEGÓLNE ŚRODKI DOWODOWE. 1. Oświadczenia stron. 2. Dowód z dokumentów. 3. Zeznania świadków. 4. Biegli. 5. Wizja lokalna i oględziny sądowe. 6. Domniemania.

VII. OGŁOSZENIE AKT.

VIII. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO. 1. Pojęcie. 2. Skutki.

IX. DYSKUSJA NAD SPRAWĄ. 1. Pojęcie. 2. Obrona. 3. Uwagi przedwysyłkowy. 4. Replika. 5. Dyskusja ustna.

X. ORZECZENIE SĘDZIEGO. 1. Pojęcie i rodzaje. 2. Podstawy wyrokowania. 3. Ocena środków dowodowych. 4. Sposób wyrokowania.

XI. ZASKARŻENIE WYROKU DEFINITYWNEGO: 1. Skarga o nieważność wyroku. 2. Apelacja.

XII. ZASKARŻENIE WYROKU PRAWOMOCNEGO: 1. Przywrócenie do stanu poprzedniego. 2. Ponowne rozpatrzenie sprawy.

XIII. KOSZTY SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC SĄDOWA.

XIV. WYKONANIE WYROKU. 1. Pojęcie. 2. Zawieszenie wykonania wyroku. 3. Władza kompetentna. 4.Czas wykonania wyroku.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1500-1655.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2016, 233-311.

3. SZTYCHMILER R., Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003.

4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. MAJER, Kraków 2011, 1128-1242.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER, Proces sporny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 123-315.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)