Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-ETY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01.

PK_W-02.

PK_U-06.

PK_K-04.

PK_K-06.

Wymagania wstępne:

otwartość na wartości katolickie. Znajomość terminologii: Katechizm Kościoła Katolickiego.

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, personalistycznej) oraz dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, znaczenia i ewentualnego wkładu w katolicką doktrynalną myśl.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie się z terminologią etyczną, charakterystyką etyki jako nauki (w odróżnieniu od innych dziedzin pokrewnych), wielością nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi, oraz pojawiającymi się na tym polu tendencjami.

2). Wyrobienie umiejętności: a) argumentowania i analizowania problemów moralnych, z perspektywy personalistycznej, b) zajmowania stanowiska i podjęcia adekwatnej dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych w poszczególnych działach etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Pełny opis:

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

TEAMTY:

1. Zagadnienia wstępne. Definicje etyki. Etyka jako nauka. Moralność a etyka itp.

2. Pochodzenie norm moralnych (etyka świecka i religijna). Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański: (rozumienie osoby, poznanie, wolność, miłość, godność itp.).

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie i formacja sumienia (katolickiego).

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości a pojęcie sprawiedliwości.

9. Umiar jako cnota katolicka.

10. Męstwo a męczeństwo (świętość)..

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Moralność a prawo stanowione.

15. Zasada personalistyczna w życiu człowieka współczesnego. Kwestia publikacji ESEJU na Moodle. Reasumpcja tematów. Kolokwium.

Literatura:

1. S. Biały, Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 & 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

, "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2020, vol. XIII, nr 1, s.21-32. DOI:10.32084/tekapr.2020.13.1-3.

2. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2017.

3. K. Wojtyła, Katolicka Nauka społeczna, Lublin (KUL) 2018.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

7. Franciszek, Encyklika Laudato si.

8. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

9. J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2016.

10. K. Saja, Etyka normatywna, Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

11. E. Hugon, Podstawy filozofii katolickiej, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W-01: ma rozszerzoną wiedzę o terminologii i charakterze nauk prawnych

oraz o ich relacji do innych nauk

W-02; Student potrafi odróżnić etykę od jej pokrewnych dziedzin, charakteryzuje podstawowe koncepcje etyczne, wykazuje specyfikę etyki personalistycznej, rozpoznaje tendencje występujące w etyce.

Tym samym ma pogłębioną wiedzę o aksjologicznej istocie norm etycznych, o etycznym wymiarze prawa kanonicznego, a także o znaczeniu etyki i wynikającego stąd prawa dla poszczególnych osób, społeczeństwa, państwa, Kościoła.

Umiejętności:

U-06: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w codziennym życiu i w wykonywaniu zawodu prawnika oraz potrafi ocenić skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy.

Kompetencje społeczne:

K-04: Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego.

K-06: Student jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Punkty ECTS: 3.

30 godzin wykładowych - 1 punkt.

25 godzin e-lerning - esej MOODLE - 1 punkt.

25 godzin przygotowanie się do kolokwium - 1 punkt.

Metody i kryteria oceniania:

Metody formalne:

1. Dialog i dyskusja dydaktyczna.

2. Informacja zwrotna.

3. Lektura esejów.

4. Kolokwium ustne.

Kryteria merytoryczne stopniowania oceny:

Ocena 3: Student ma zaliczone obecności, wykazał się konieczną (opisaną w efektach kształcenia) wiedzą, tj. na końcowym kolokwium ustnym, prezentuje - umiejętności i kompetencje, na bazie napisanych eseju.

Ocena 4: Jak powyżej, z tym że chodzi już o wyższy poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Ocena 5: Jak powyżej, a wykazany przez studenta poziom, jest bardzo dobry.

Kryteria procentowe oceny końcowej:

Do 30% - aktywna obecność na wykładzie.

Do 30% - opublikowanie eseju na Moodle (poprawność merytoryczna, formalna, spersonalizowanie tematu)

Do 40% - wykazanie się wysokim poziomem merytorycznej wiedzy (kolokwium ustne).

Zaliczenie dokonuje się po uzyskaniu > niż 65%.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KASZTAŁCENIA:

WIEDZA - kolokwium oraz informacja zwrotna. dyskusja.

UMIEJĘTNOŚCI - publikacja eseju (poprawność formy i treści).

KOMPETENCJE - adekwatne spersonalizowanie treści eseju, asertywność względem wartości, informacja zwrotne, dyskusja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 p. ECTS - 30 godz. uczestnictwo aktywne w wykładzie.

1 p. ECTS - 20 godz. lektura materiałów dydaktycznych i opublikowanie eseju na MOODLE

1. p. ECTS - 20 godz. lektura materiałów dydaktycznych i zaliczenie kolokwium.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, tomistycznej), w tym celu dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, ich znaczenia i wkładu w katolicką doktrynalną myśl Kościoła.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie z podstawową terminologią i metodologią etyczną, charakterystyką nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi;

2). Wyrobienie umiejętności argumentowania i analizowania problemów moralnych, szczególnie z perspektywy personalistycznej, zajmowania stanowiska i podjęcie dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych, w odróżnieniu do poszczególnych etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną (por. wielokulturowość społeczna) dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Pełny opis:

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

1. Zagadnienia wstępne. Etyka jako nauka.

2. Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański.

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie sumienia katolickiego.

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości.

9. Umiar.

10. Męstwo.

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Tożsamość genderowa a wartości katolickie (ogólnoludzkie).

15. Sprawa kompetencji społecznych absolwenta WPK a publikacja prac cząstkowych na e-laerningu. Kolokwium ustne (reasumpcja tematów).

Literatura:

1. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

2. A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002.

2. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1994.

3. M. Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. K. Gryżenia, Współczesna moralność bez etyki?, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 12, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009, s. 205-217.

7. Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996

8. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

9. Franciszek, Encyklika Laudato si.

10. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

11. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1994.

12. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

13. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

14. W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, UKSW, Warszawa 2011.

15. Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, red. J. Gocko, Lublin 2007. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 p. ECTS - 30 godz. uczestnictwo aktywne w wykładzie.

1 p. ECTS - 25 godz. lektura materiałów dydaktycznych i opublikowanie eseju na MOODLE

1. p. ECTS - 25 godz. lektura materiałów dydaktycznych i zaliczenie kolokwium.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, personalistycznej) oraz dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, znaczenia i ewentualnego wkładu w katolicką doktrynalną myśl.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie się z terminologią etyczną, charakterystyką etyki jako nauki (w odróżnieniu od innych dziedzin pokrewnych), wielością nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi, oraz pojawiającymi się na tym polu tendencjami.

2). Wyrobienie umiejętności: a) argumentowania i analizowania problemów moralnych, z perspektywy personalistycznej, b) zajmowania stanowiska i podjęcia adekwatnej dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych w poszczególnych działach etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Pełny opis:

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

1. Zagadnienia wstępne. Etyka jako nauka.

2. Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański.

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie sumienia katolickiego.

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości.

9. Umiar i jego potrzeba.

10. Męstwo - cnotą indywidulną i społeczną.

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Tożsamość genderowa osoby a wartości katolickie (ogólnoludzkie).

15. Sprawa kompetencji społecznych absolwenta WPK a publikacja pracy cząstkowej - eseju. Kolokwium ustne (reasumpcja tematów).

Literatura:

1. K. Wojtyła, Katolicka Nauka społeczna, Lublin (KUL) 2018.

2. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2017.

3. A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

7. Franciszek, Encyklika Laudato si.

8. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

9. J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2016.

10. K. Saja, Etyka normatywna, Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

11. K. Gryżenia, Współczesna moralność bez etyki?, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 12, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009, s. 205-217.

12. E. Hugon, Podstawy filozofii katolickiej, Warszawa 2018.

13. W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, Warszawa 2011.

14. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. ECTS - uczestnictwo aktywne w zajęciach (30 godz.)

1. ECTS - przygotowanie się do kolokwium ustnego - lektura materiałów (25 godzin).

1. ECTS - praca nad esejem i jego publikacja na MOODLE - (25 GODZ.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, personalistycznej) oraz dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, znaczenia i ewentualnego wkładu w katolicką doktrynalną myśl.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie się z terminologią etyczną, charakterystyką etyki jako nauki (w odróżnieniu od innych dziedzin pokrewnych), wielością nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi, oraz pojawiającymi się na tym polu tendencjami.

2). Wyrobienie umiejętności: a) argumentowania i analizowania problemów moralnych, z perspektywy personalistycznej, b) zajmowania stanowiska i podjęcia adekwatnej dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych w poszczególnych działach etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Pełny opis:

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

TEAMTY:

1. Zagadnienia wstępne. Definicje etyki. Etyka jako nauka. Moralność a etyka itp.

2. Pochodzenie norm moralnych (etyka świecka i religijna). Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański: (rozumienie osoby, poznanie, wolność, miłość, godność itp.).

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie i formacja sumienia (katolickiego).

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości a pojęcie sprawiedliwości.

9. Umiar jako cnota katolicka.

10. Męstwo a męczeństwo (świętość)..

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Moralność a prawo stanowione.

15. Zasada personalistyczna w życiu człowieka współczesnego. Kwestia publikacji ESEJU na Moodle. Reasumpcja tematów. Kolokwium.

Literatura:

1. S. Biały, Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 & 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

, "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2020, vol. XIII, nr 1, s.21-32. DOI:10.32084/tekapr.2020.13.1-3.

2. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2017.

3. K. Wojtyła, Katolicka Nauka społeczna, Lublin (KUL) 2018.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

7. Franciszek, Encyklika Laudato si.

8. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

9. J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2016.

10. K. Saja, Etyka normatywna, Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

11. E. Hugon, Podstawy filozofii katolickiej, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)