Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics

General data

Course ID: WK-S-ETY
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics
Name in Polish: Etyka
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01.

PK_W-02.

PK_U-06.

PK_K-04.

PK_K-06.

Preliminary Requirements:

(in Polish) otwartość na wartości katolickie. Znajomość terminologii: Katechizm Kościoła Katolickiego.

Short description:

Classes introduce the concepts and methodology of the subject, which is ethics (Catholic) and provide a synthetic review

the most important schools of their ethical origins, significance and contribution to the Catholic ethical thought.

The aim of the course is in particular:

1). Getting to know the basic terminology ethical characteristics of ethical trends, the basic differences between them;

2). Developing the ability to argue and analyze moral problems from the perspective of different schools of ethics, taking a position and take the discussion;

3). Preparing to make independent analyzes of moral ethics in the various sectors of the details. To acquaint students with the complex reality of ethical skills for self-learning and team work (to find on the labor market).

Full description:

1. The purpose of the lecture is to present the issues of general ethics. This enables the student to have a good knowledge of ethical norms and their importance in professional and social life: ethical and legal relationships (between social and canonical norms and so on).

2. It is also about the student presenting the ability to link ethics with the responsibility for the other person, in the spirit of Christian anthropology. He should be aware of the connection of moral values ​​with human (mental, sensual) abilities.

So the subject matter will deal with ethical disputes (theories) and morals (practice). For this purpose, issues such as: the nature of the natural law (its relation to statutory law) will emerge; conscience and the problem of its formation; Theories of moral efficiency (virtues).

4. In the end, having the necessary skills is to become the foundation for building social competencies. The student should have the proper sensitivity and awareness to be able to find a job. It is primarily about the ability to self-study, group action, legal and moral responsibility.

Bibliography:

1. A. Andrzejuk, Man and Good, Warsaw 2002.

2. T. Ślipko, Outline of General Ethics, Krakow 2017.

3. M. Gogacz, Towards ethics of protecting people. Around the fundamentals of ethics, Warsaw 1991.

4. John Paul II, Encyclical Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Sources of Christian Morality. Its content method, history, p. A. Kuryś, Poznań 1994.

6. Wojtyla K., Man and Morality, Vol. 2, The Subject of Morality, Lublin 1991.

7. Francis, Encyclical Laudato si.

8. G. Grzybek, Professional ethics as a scientific subdiscipline (reference to occupational activity in the field of education, education and care, Rzeszów 2016.

9. M. Ossowska, Moral norms. Systematisation attempt, Warsaw 1994.

10. K. Saja, Normative Ethics, Between Consequentism and Deontology, Kraków 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

The student has the necessary conceptual understanding of ethics. Correctly defines the relationship of ethics and law. Can explain the principles and ethical standards applicable in ethics and in the exercise of the legal profession.

Skills:

Student uses specialized vocabulary. Correctly interprets and describes the phenomenon of ethics: their relationship to other social phenomena (of legal). He can use the acquired knowledge society.

Social competence:

The student has the conviction of the necessity of conduct in an ethical manner in identifying and resolving the dilemmas associated with the practice. He is aware of the role of ethics in the legal profession. Understands the social reality: has the ability to work in a team.

ECTS credits: 3.

30 hours Lecture - 2 points.

25 hours e-learning - 1/2 points.

25 hours to prepare for the test - 1/2 points.

Assessment methods and assessment criteria:

Student assessment methods in the form of:

1. Dialogue and didactic discussion.

2. Feedback.

3. Reading essays.

4. Oral test.

Criteria for evaluation grading:

Assessment 2: The student did not attend lectures, did not show knowledge of the oral presentation (described in the learning outcomes), did not have the same expected skills and competences (lack of essays).

Assessment 3: The student has completed his / her attendance, demonstrated necessary knowledge (described in the learning outcomes) at the final oral test, presents the same - skills and competences, based on written essays.

Assessment 4: As above, but with higher levels of knowledge, competence and skills.

Assessment 5: As above, and demonstrated by the student level, is very good.

 

Percentage Criteria for Final Evaluation:

Up to 30% - active presence at the lecture.

Up to 30% - publication of essays on e-learning (substantive and formal correctness)

Up to 40% - demonstrate a high level of technical knowledge (oral test).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Stanisław Biały
Group instructors: Stanisław Biały
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 p. ECTS - 30 godz. uczestnictwo aktywne w wykładzie.

1 p. ECTS - 20 godz. lektura materiałów dydaktycznych i opublikowanie eseju na MOODLE

1. p. ECTS - 20 godz. lektura materiałów dydaktycznych i zaliczenie kolokwium.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, tomistycznej), w tym celu dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, ich znaczenia i wkładu w katolicką doktrynalną myśl Kościoła.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie z podstawową terminologią i metodologią etyczną, charakterystyką nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi;

2). Wyrobienie umiejętności argumentowania i analizowania problemów moralnych, szczególnie z perspektywy personalistycznej, zajmowania stanowiska i podjęcie dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych, w odróżnieniu do poszczególnych etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną (por. wielokulturowość społeczna) dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Full description: (in Polish)

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

1. Zagadnienia wstępne. Etyka jako nauka.

2. Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański.

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie sumienia katolickiego.

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości.

9. Umiar.

10. Męstwo.

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Tożsamość genderowa a wartości katolickie (ogólnoludzkie).

15. Sprawa kompetencji społecznych absolwenta WPK a publikacja prac cząstkowych na e-laerningu. Kolokwium ustne (reasumpcja tematów).

Bibliography: (in Polish)

1. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

2. A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002.

2. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1994.

3. M. Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. K. Gryżenia, Współczesna moralność bez etyki?, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 12, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009, s. 205-217.

7. Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996

8. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

9. Franciszek, Encyklika Laudato si.

10. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

11. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1994.

12. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

13. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

14. W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, UKSW, Warszawa 2011.

15. Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, red. J. Gocko, Lublin 2007. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Stanisław Biały
Group instructors: Stanisław Biały
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 p. ECTS - 30 godz. uczestnictwo aktywne w wykładzie.

1 p. ECTS - 25 godz. lektura materiałów dydaktycznych i opublikowanie eseju na MOODLE

1. p. ECTS - 25 godz. lektura materiałów dydaktycznych i zaliczenie kolokwium.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, personalistycznej) oraz dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, znaczenia i ewentualnego wkładu w katolicką doktrynalną myśl.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie się z terminologią etyczną, charakterystyką etyki jako nauki (w odróżnieniu od innych dziedzin pokrewnych), wielością nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi, oraz pojawiającymi się na tym polu tendencjami.

2). Wyrobienie umiejętności: a) argumentowania i analizowania problemów moralnych, z perspektywy personalistycznej, b) zajmowania stanowiska i podjęcia adekwatnej dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych w poszczególnych działach etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Full description: (in Polish)

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

1. Zagadnienia wstępne. Etyka jako nauka.

2. Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański.

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie sumienia katolickiego.

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości.

9. Umiar i jego potrzeba.

10. Męstwo - cnotą indywidulną i społeczną.

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Tożsamość genderowa osoby a wartości katolickie (ogólnoludzkie).

15. Sprawa kompetencji społecznych absolwenta WPK a publikacja pracy cząstkowej - eseju. Kolokwium ustne (reasumpcja tematów).

Bibliography: (in Polish)

1. K. Wojtyła, Katolicka Nauka społeczna, Lublin (KUL) 2018.

2. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2017.

3. A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

7. Franciszek, Encyklika Laudato si.

8. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

9. J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2016.

10. K. Saja, Etyka normatywna, Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

11. K. Gryżenia, Współczesna moralność bez etyki?, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 12, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009, s. 205-217.

12. E. Hugon, Podstawy filozofii katolickiej, Warszawa 2018.

13. W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, Warszawa 2011.

14. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Stanisław Biały
Group instructors: Stanisław Biały
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1. ECTS - uczestnictwo aktywne w zajęciach (30 godz.)

1. ECTS - przygotowanie się do kolokwium ustnego - lektura materiałów (25 godzin).

1. ECTS - praca nad esejem i jego publikacja na MOODLE - (25 GODZ.)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia wprowadzają w pojęcia i metodologię etyki (katolickiej, personalistycznej) oraz dostarczają przeglądu najważniejszych szkół etycznych ich genezy, znaczenia i ewentualnego wkładu w katolicką doktrynalną myśl.

Celem zajęć w szczególności jest:

1). Zapoznanie się z terminologią etyczną, charakterystyką etyki jako nauki (w odróżnieniu od innych dziedzin pokrewnych), wielością nurtów etycznych, podstawowymi różnicami między nimi, oraz pojawiającymi się na tym polu tendencjami.

2). Wyrobienie umiejętności: a) argumentowania i analizowania problemów moralnych, z perspektywy personalistycznej, b) zajmowania stanowiska i podjęcia adekwatnej dyskusji;

3). Przygotowanie do podejmowania samodzielnych analiz moralnych w poszczególnych działach etyk szczegółowych.

4). Zaznajomienie z złożoną rzeczywistością etyczną dla umiejętności samokształcenia się i pracy w zespole (odnalezienie się na rynku pracy).

Full description: (in Polish)

1. Celem wykładów jest prezentacja podstawowych zagadnień etyki ogólnej. Dzięki temu student powinien mieć wiedzę o normach etycznych i ich znaczeniu w życiu zawodowym i społecznym: o związkach pomiędzy etyką a prawem (pomiędzy normą społeczną a kanoniczną, i tak dalej).

2. Chodzi także o to, aby student prezentował umiejętność powiązania etyki z odpowiedzialnością za drugą osobę, w duchu antropologii chrześcijańskiej. Powinien mieć świadomość związku wartości moralnych z sprawnościami człowieka (umysłowymi, zmysłowymi).

3. Zatem materia przedmiotu będzie dotykać sporów etyki (teorii) i moralności (praktyki). W tym celu będą się pojawiać zagadnienia, takie jak: istota prawa naturalnego (jego relacji do prawa stanowionego); sumienie i problem jego formacji; teorie sprawności moralnych (cnoty).

4. W końcu, posiadanie koniecznych umiejętności ma stać się fundamentem pod budowanie kompetencji społecznych. Student powinien posiadać właściwą wrażliwość i świadomość, aby mógł odnaleźć się na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o umiejętność samokształcenia się, działanie w grupie, odpowiedzialność prawną i moralną.

TEAMTY:

1. Zagadnienia wstępne. Definicje etyki. Etyka jako nauka. Moralność a etyka itp.

2. Pochodzenie norm moralnych (etyka świecka i religijna). Historia etyki i jej znaczenie dla refleksji filozoficznej dzisiaj.

3. Personalizm chrześcijański: (rozumienie osoby, poznanie, wolność, miłość, godność itp.).

4. Prawo naturalne.

5. Pojęcie i formacja sumienia (katolickiego).

6. Pojęcie i znaczenie wolności woli ludzkiej dla kształtowania się normy etycznej.

7. Kwestia cnót kardynalnych: roztropność.

8. Cnota sprawiedliwości a pojęcie sprawiedliwości.

9. Umiar jako cnota katolicka.

10. Męstwo a męczeństwo (świętość)..

11. Współczesne kierunki filozoficzne - redukcjonistyczne.

12. Pedagogia jako konsekwencja istnienia i adekwatnego pojmowania etyki.

13. Ograniczenia (i wykroczenia) w wykonaniu czynu ludzkiego; przymus, gwałt, ignorancja itp.,

14. Moralność a prawo stanowione.

15. Zasada personalistyczna w życiu człowieka współczesnego. Kwestia publikacji ESEJU na Moodle. Reasumpcja tematów. Kolokwium.

Bibliography: (in Polish)

1. S. Biały, Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 & 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

, "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2020, vol. XIII, nr 1, s.21-32. DOI:10.32084/tekapr.2020.13.1-3.

2. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2017.

3. K. Wojtyła, Katolicka Nauka społeczna, Lublin (KUL) 2018.

4. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor.

5. S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda treść, historia, Poznań 1994.

6. Wojtyła K., Człowiek i moralność, t. 2, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.

7. Franciszek, Encyklika Laudato si.

8. G. Grzybek, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki, Rzeszów 2016.

9. J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2016.

10. K. Saja, Etyka normatywna, Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

11. E. Hugon, Podstawy filozofii katolickiej, Warszawa 2018.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)