Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla prawników i kanonistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-IPiK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka dla prawników i kanonistów
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W09

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zasad używania programów z grupy Office.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę teoretyczną i zajęcia praktyczne dotyczące zastosowania nowych metod, technologii i narzędzi informatycznych przydatnych do studiowania prawa kanonicznego oraz możliwości ich wykorzystania do tworzenia, stosowania i wykonywania tego prawa.

Pełny opis:

Technologie informacyjne wywierają coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, dostarczają pomocy w znajdywaniu właściwej informacji oraz w pracy zawodowej. Przedmiot obejmuje wiedzę teoretyczną i zajęcia praktyczne dotyczące zastosowania najnowszych metod, technologii i narzędzi informatycznych do studiowania prawa oraz możliwości ich wykorzystania do tworzenia, stosowania i wykonywania prawa. W trakcie zajęć zostaną również omówione wymagania prawne, jakim powinno odpowiadać elektroniczne przetwarzanie, w tym przekazywanie, danych o różnym statusie informacji (np. dane osobowe). Ze względu na dyscyplinę studiów (prawo kanoniczne), zostanie przybliżony stosunek Kościoła katolickiego do środków przekazu społecznego i nowych technologii informatycznych. Przedmiot ma pomóc w zdobywaniu wiedzy prawno-kanonicznej, a także korzystaniu z różnych baz danych, zawierających informację prawniczą. Zastosowanie Internetu i nowych narzędzi informatycznych w poszukiwaniu informacji należy łączyć ze uwzględnieniem wyzwań, więc i możliwych zagrożeń, jakie te narzędzia z sobą niosą.

Literatura:

Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

Janowski, J. Informatyka prawnicza, Warszawa 2011.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza – technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, wyd. 3, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.

Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

Petzel J., Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Warszawa 2017.

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, Warszawa 2007.

Prawo Internetu i inne akty prawne, red. A Flisek, W. Żelazowska, Warszawa 2014.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Rotko J., Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena, Warszawa 2020.

Strzała M., Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2017, vol. XX, s. 343-353.

Śwital P., Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej, „Labor et Educatio”, 2015, nr 3, s. 191-207.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student poznaje podstawowe metody pozyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, a w szczególności zjawisk prawno-kanonicznych, zgodnie z wybraną specjalnością. Korzysta w tym celu ze współczesnych narzędzi cyfrowych, w tym z prawniczych baz danych.

Opis ECTS

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 30

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i zaliczenia) - 20

Suma godzin - 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 3 (dst): Student w podstawowym zakresie potrafi korzystać z aplikacji biurowych. Określa prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. W podstawowym zakresie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi. W minimalnym stopniu zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Zna zasadnicze bazy danych teologiczno-kanoniczne. Zna elementarne zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 4 (db): Student potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. Korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów zawodowych. Zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Zna bazy danych teologiczno-kanonicznych. Zna zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie określa i klasyfikuje prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze. Bardzo dobrze korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów zawodowych. Dobrze zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów. Bardzo dobrze zna bazy danych teologiczno-kanonicznych. Dobrze zna zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

Umiejętności:

- na ocenę 3 (dst): Student posługuje się aplikacjami biurowymi. Korzysta w stopniu podstawowym z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. W podobnym stopniu potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Korzysta z zasadniczych baz danych teologiczno-kanonicznych. Stosuje elementarne zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 4 (db): Student korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Korzysta z baz danych teologiczno-kanonicznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa komputerowego i ochrony informacji oraz baz danych.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie korzysta z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych. W podobnym stopniu potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane drogą elektroniczną. Bardzo dobrze korzysta z baz danych teologiczno-kanonicznych.

Kompetencje:

- na ocenę 3 (dst.): Student jest zainteresowany dalszym pogłębianiem wiedzy oraz przestrzeganiem norm etycznych i zawodowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Jest odpowiedzialny za infrastrukturę komputerową, której używa. Potrafi pracować w grupie, przy zbieraniu informacji i realizacji wspólnych projektów.

- na ocenę 4 (db.): Student interesuje się rozwojem nowych mediów oraz związanych z tym zagadnień odnoszących się do jego pracy zawodowej. Aktywnie pracuje w grupie, przy zbieraniu informacji i realizacji wspólnych projektów.

- na ocenę 5 (bdb.): Student aktywnie pogłębia swoją wiedzę dotyczącą nowych mediów, którą stara się zastosować do pracy zawodowej. Próbuje tworzyć nowe projekty, np. budując własne bazy danych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMHyBWcVtND4v1XKX_74dm2QqpFuNsux8vyZDFb-y_QE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=809e120f-9f3d-41a8-a810-597a13b9806a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Literatura główna:

Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

Janowski, J. Informatyka prawnicza, Warszawa 2011.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza – technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006; Wiewiórowski W., Wierczyński G., Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, wyd. 3, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Cantelmi T., Grifo L. G., Fascynująca sieć Internetu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2007.

Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007

Domaszk A., Ochrona danych osobowych - obowiązek duszpasterski, Prawo Kanoniczne 53 (2010) nr 3-4, s. 43-67.

Domaszk A., Ochrona danych osobowych w Polsce a Kościół katolicki, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)1, s. 23-36.

Falkowski A., Informacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 196-197.

Goban-Klas T., Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne, Ethos 69-70 (2005), s. 100-114.

Górniak-Kocikowska K., Problemy z nazwaniem nowego (globalnego) społeczeństwa, Ethos 69-70 (2005), s. 77-99.

Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r., red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 2006.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Janowski J., Informatyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Koszowy M., Informacja - nowe pojęcie filozoficzne?, w: Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 39-50.

Koszowy M., Informacja – prawda - społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki, Ethos 69-70 (2005), s. 65-76.

Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.

Kurek-Kokocińska S., Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Lissowski G., Informacja, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 12, red. J. Wojnowski, Warszawa 2002, s. 126-127.

Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Warszawa 2016.

Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

Polowczyk Ż., Internet. Media – edukacja - polityka, Poznań 2004.

Prawo Internetu i inne akty prawne, red. A Flisek, W. Żelazowska, Warszawa 2014

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, Warszawa 2007.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Warszawa 2008.

Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.

Szpor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych, w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Wydawnictwo KUL Lublin 2008, s. 7-19.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza – technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006.

Wymagania wstępne:

Zainstalowane oprogramowanie Office 365 i MS Teams na komputerze prywatnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqo8VldlCwocV-xBJzx6_SsIPAVExPgucKV5XBHAmRw01%40thread.tacv2/conversations?groupId=6564b55d-2f19-47bc-a129-142fd5458f41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 30

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i zaliczenia) - 20

Suma godzin - 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Literatura główna:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Cantelmi T., Grifo L. G., Fascynująca sieć Internetu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2007.

Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007

Domaszk A., Ochrona danych osobowych - obowiązek duszpasterski, Prawo Kanoniczne 53 (2010) nr 3-4, s. 43-67.

Domaszk A., Ochrona danych osobowych w Polsce a Kościół katolicki, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)1, s. 23-36.

Falkowski A., Informacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 196-197.

Goban-Klas T., Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne, Ethos 69-70 (2005), s. 100-114.

Górniak-Kocikowska K., Problemy z nazwaniem nowego (globalnego) społeczeństwa, Ethos 69-70 (2005), s. 77-99.

Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r., red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 2006.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Janowski J., Informatyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Koszowy M., Informacja - nowe pojęcie filozoficzne?, w: Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 39-50.

Koszowy M., Informacja – prawda - społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki, Ethos 69-70 (2005), s. 65-76.

Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.

Kurek-Kokocińska S., Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Lissowski G., Informacja, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 12, red. J. Wojnowski, Warszawa 2002, s. 126-127.

Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Warszawa 2016.

Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

Polowczyk Ż., Internet. Media – edukacja - polityka, Poznań 2004.

Prawo Internetu i inne akty prawne, red. A Flisek, W. Żelazowska, Warszawa 2014

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, Warszawa 2007.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Warszawa 2008.

Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.

Szpor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych, w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Wydawnictwo KUL Lublin 2008, s. 7-19.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza – technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006.

Wymagania wstępne:

Zainstalowane oprogramowanie Office 365 i MS Teams na komputerze prywatnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqo8VldlCwocV-xBJzx6_SsIPAVExPgucKV5XBHAmRw01%40thread.tacv2/conversations?groupId=6564b55d-2f19-47bc-a129-142fd5458f41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 30

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i zaliczenia) - 20

Suma godzin - 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Literatura główna:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Cantelmi T., Grifo L. G., Fascynująca sieć Internetu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2007.

Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007

Domaszk A., Ochrona danych osobowych - obowiązek duszpasterski, Prawo Kanoniczne 53 (2010) nr 3-4, s. 43-67.

Domaszk A., Ochrona danych osobowych w Polsce a Kościół katolicki, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)1, s. 23-36.

Falkowski A., Informacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 196-197.

Goban-Klas T., Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne, Ethos 69-70 (2005), s. 100-114.

Górniak-Kocikowska K., Problemy z nazwaniem nowego (globalnego) społeczeństwa, Ethos 69-70 (2005), s. 77-99.

Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r., red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 2006.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Janowski J., Informatyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Koszowy M., Informacja - nowe pojęcie filozoficzne?, w: Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 39-50.

Koszowy M., Informacja – prawda - społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki, Ethos 69-70 (2005), s. 65-76.

Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.

Kurek-Kokocińska S., Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Lissowski G., Informacja, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 12, red. J. Wojnowski, Warszawa 2002, s. 126-127.

Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Warszawa 2016.

Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.

Polowczyk Ż., Internet. Media – edukacja - polityka, Poznań 2004.

Prawo Internetu i inne akty prawne, red. A Flisek, W. Żelazowska, Warszawa 2014

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, Warszawa 2007.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Warszawa 2008.

Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.

Szpor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych, w: Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Wydawnictwo KUL Lublin 2008, s. 7-19.

Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza – technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Kraków 2006.

Wymagania wstępne:

Zainstalowane oprogramowanie Office 365 i MS Teams na komputerze prywatnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)