Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny- Prawo spółek handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-K-SH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny- Prawo spółek handlowych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy: Wykłady monograficzne 1-5 rok
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01; PK_W13; PK_W14; PK_W15; PK_W16


PK_U01; PK_U02; PK_U03; PK_U05; PK_U06; PK_U07; PK_U08; PK_U09; PK_U10


PK_K01; PK_K02; PK_K03; PK_K04; PK_K05; PK_K07Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk prawnych.

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Literatura:

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa 2005

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa 2013

M. Tarska, Zakres A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK_1

Znajomość treści przepisów prawa spółek handlowych

EK_2

Wiedza na temat aktualnego orzecznictwa sądowego i literatury w zakresie prawa spółek handlowych

Umiejętności

EK_3

Umiejętność konstruowania poprawnych umów spółek handlowych

EK_4

Umiejętność konstruowania poprawnych uchwał spółek handlowych

Kompetencje

EK_5

Przestrzeganie wymogów co do formy sporządzenia umów i uchwał spółek handlowych

EK_6

Dbanie o skuteczność i trafność konstruowanych postanowień umownych w zakresie prawa spółek handlowych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK_1-2)

ocena 2 (ndst): student nie zna treści przepisów dotyczących prawa spółek handlowych; student nie ma uporządkowanej znajomości źródeł prawa powszechnie obowiązującego; student nie zna choćby w stopniu minimalnym aktualnego orzecznictwa i literatury dotyczącej prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe przepisy dotyczące prawa spółek handlowych; student zna w stopniu minimalnym aktualne orzecznictwo i literaturę dotyczącą prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student dobrze zna przepisy dotyczące prawa spółek handlowych; student trafnie posługuje się orzecznictwem oraz literaturą przedmiotu wykładu

ocena 5 (bdb): student wykazuje biegłą znajomość prawa spółek handlowych, aktualnego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu wykładu

Umiejętności (EK_3-4)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zachować wymogów formalnych oraz sformułować prawidłowych pod względem merytorycznym postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych stosując dorobek orzecznictwa oraz doktryny

ocena 5 (bdb): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych stosując właściwe przepisy prawa, rozbudowane orzecznictwo oraz doktrynę

Kompetencje (EK_5-6)

ocena 2 (ndst): student nie przestrzega wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student dba o przestrzeganie wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student przestrzega wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych; student rozbudowuje poszczególne postanowienia umowne oraz uchwały mając na uwadze dorobek orzecznictwa oraz doktryny

ocena 5 (bdb):

student przestrzega wszelkich wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych; student trafnie rozbudowuje poszczególne postanowienia umowne oraz uchwały biegle posługując się dorobkiem orzecznictwa oraz literatury przedmiotu

na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Literatura:

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Literatura:

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)