Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Monographic lecture: Law of commercial company

General data

Course ID: WK-S-K-SH
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Monographic lecture: Law of commercial company
Name in Polish: Wykład monograficzny- Prawo spółek handlowych
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups: (in Polish) Wykłady monograficzne 1-5 rok
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk prawnych.

Short description: (in Polish)

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Bibliography: (in Polish)

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa 2005

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa 2013

M. Tarska, Zakres A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

EK_1

Znajomość treści przepisów prawa spółek handlowych

EK_2

Wiedza na temat aktualnego orzecznictwa sądowego i literatury w zakresie prawa spółek handlowych

Umiejętności

EK_3

Umiejętność konstruowania poprawnych umów spółek handlowych

EK_4

Umiejętność konstruowania poprawnych uchwał spółek handlowych

Kompetencje

EK_5

Przestrzeganie wymogów co do formy sporządzenia umów i uchwał spółek handlowych

EK_6

Dbanie o skuteczność i trafność konstruowanych postanowień umownych w zakresie prawa spółek handlowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK_1-2)

ocena 2 (ndst): student nie zna treści przepisów dotyczących prawa spółek handlowych; student nie ma uporządkowanej znajomości źródeł prawa powszechnie obowiązującego; student nie zna choćby w stopniu minimalnym aktualnego orzecznictwa i literatury dotyczącej prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe przepisy dotyczące prawa spółek handlowych; student zna w stopniu minimalnym aktualne orzecznictwo i literaturę dotyczącą prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student dobrze zna przepisy dotyczące prawa spółek handlowych; student trafnie posługuje się orzecznictwem oraz literaturą przedmiotu wykładu

ocena 5 (bdb): student wykazuje biegłą znajomość prawa spółek handlowych, aktualnego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu wykładu

Umiejętności (EK_3-4)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zachować wymogów formalnych oraz sformułować prawidłowych pod względem merytorycznym postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych stosując dorobek orzecznictwa oraz doktryny

ocena 5 (bdb): student potrafi zachować wymogi formalne oraz sformułować prawidłowe pod względem merytorycznym postanowienia umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych stosując właściwe przepisy prawa, rozbudowane orzecznictwo oraz doktrynę

Kompetencje (EK_5-6)

ocena 2 (ndst): student nie przestrzega wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 3 (dst): student dba o przestrzeganie wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych

ocena 4 (db): student przestrzega wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych; student rozbudowuje poszczególne postanowienia umowne oraz uchwały mając na uwadze dorobek orzecznictwa oraz doktryny

ocena 5 (bdb):

student przestrzega wszelkich wymogów formalnych oraz przesłanek merytorycznych dotyczących postanowień umów oraz uchwał w zakresie prawa spółek handlowych; student trafnie rozbudowuje poszczególne postanowienia umowne oraz uchwały biegle posługując się dorobkiem orzecznictwa oraz literatury przedmiotu

na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Bibliography: (in Polish)

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahbW8TuuEZOHel6_9ELvFRmFTecb5b3GHiP6C36co7a41%40thread.tacv2/conversations?groupId=69edfc3b-261b-46c7-a14a-64854c7790f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa spółek handlowych

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie następujących tematów:

1. Zagadnienia ogólne

2. Spółka jawna

3. Spółka partnerska

4. Spółka komandytowo-akcyjna

5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Spółka akcyjna

7. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Bibliography: (in Polish)

A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-IV, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. L. Kwaśnicki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (najnowsze wydanie)

R. Pabis, Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa (najnowsze wydanie)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)