Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Polish penal law

General data

Course ID: WK-S-K1-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Polish penal law
Name in Polish: Polskie prawo karne
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae1fc8a76e54540e291b89a32d02a1fda%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cabaa34-fd97-4783-a563-693e00894216&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W08, PK_U05,

PK_K05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań.

Short description: (in Polish)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne" będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność dokonywania oceny prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych.

Full description: (in Polish)

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Ponadto przedmiot ma na celu stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej "języka prawa karnego" (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

Bibliography: (in Polish)

Źródła: Kodeks karny

Literatura:

1. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021 r.

2. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021 r.

3. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne: zarys problematyki, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

W2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa karnego.

W3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa karnego.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa karnego.

U2 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

K2 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa karnego.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa karnego.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

wykład - egzamin ustny

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę - kolokwium

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019 r.

S. Hypś, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019 r.

S. Hypś, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019 r.

S. Hypś, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Group instructors: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4 (w tym: 3 wykład, 1 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 25 h -1 ECTS

praca własna i konsultacje - 30 h - 1 ECTS

Ćwiczenia - 15 h - 1 ECTS

RAZEM: 100 h - 4 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)