Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kult Boży, czasy i miejsca święte

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-KB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kult Boży, czasy i miejsca święte
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_W11

PK_U04, PK_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza teologiczna z zakresu katechizmu Kościoła katolickiego

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Poziom podstawowy, który ma ukazać normy dotyczące kultu Bożego, miejsc oraz czasów świętych w Kościele katolickim zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Cele przedmiotu:

Przedstawienie prawa materialnego dotyczącego kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych razem z ich praktycznym zastosowaniem.

Wymagania wstępne:

Wiedza teologiczna zdobyta podczas wykładów na roku I z zakresu sakramentologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentalia: konsekracja, poświęcenie, błogosławieństwo, egzorcyzmy. Liturgia Godzin. Pogrzeb kościelny. Kult świętych, obrazów i relikwii. Ślub i przysięga. Miejsca święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, cmentarze. Dni świąteczne. Dni pokuty.

Metody oceny:

Wykłady z tego przedmiotu zakończone są zaliczeniem z oceną. Zaliczenie ma formę ustną. Obowiązkowa obecność na wyjkładach, dopuszcza się 2 nieobecności.Oprócz wiedzy bierze się pod uwagą aktywność i kreatywność na zajęciach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984, kan. 1166-1253.

2. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 182-272.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 441-479.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestas Benedicti Papae XV auctoritate promulatus, kan. 1144-1153 (De Sacramentalibus); kan. 1154-1254 (De locis et temporibus); kan. 1255-1321 (De cultu divino).

2. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II, Katowice 1991.

3. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994.

4. S. Hołodok, Sakramentalia, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/sakramentalia_cz2.html.

5. A. Durak, Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw, w: Lądzkie sympozja liturgiczne II, red. A. Durak, Kraków 2000, s. 341-364

6. A. Durak, Teologia błogosławieństw w ogólności, w: tamże, s. 365-376.

7. J. Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów, Prawo Kanoniczne 1-2 (2010), s. 61-77.

8. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, Prawo Kanoniczne 1-2 (2000), s. 123-140.

9. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach, Prawo Kanoniczne 3-4 (2010), s. 83-111.

10. J. Lewandowski, O przysiędze (Refleksje teologiczno-prawne), Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1 (1997), s. 26-33.

11. Z. Suchecki, Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 1-2 (1993), s. 145-159.

20.

12. J. Krajczyński, Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli, Prawo Kanoniczne 3-4 (2007), s. 229-253.

13. G. Dzierżon, Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych, Prawo Kanoniczne 1-2 (2005), s. 121-134.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna: wykład, analiza treści kanonów, dyskusja

weryfikacja: prawidłowe rozwiązywanie kazusów

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna: analiza treści kanonów; dyskusja

weryfikacja: prawidłowe rozwiązywanie kazusów, pozytywny wynik testu

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna: analiza treści kanonów; dyskusja

weryfikacja: indywidualna ocena aktywności podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Poziom podstawowy, który ma ukazać normy dotyczące kultu Bożego, miejsc oraz czasów świętych w Kościele katolickim zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Cele przedmiotu:

Przedstawienie prawa materialnego dotyczącego kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych razem z ich praktycznym zastosowaniem.

Wymagania wstępne:

Wiedza teologiczna zdobyta podczas wykładów na roku I z zakresu sakramentologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentalia: konsekracja, poświęcenie, błogosławieństwo, egzorcyzmy. Liturgia Godzin. Pogrzeb kościelny. Kult świętych, obrazów i relikwii. Ślub i przysięga. Miejsca święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, cmentarze. Dni świąteczne. Dni pokuty.

Metody oceny:

Wykłady z tego przedmiotu zakończone są zaliczeniem z oceną. Zaliczenie ma formę ustną. Obowiązkowa obecność na wyjkładach, dopuszcza się 2 nieobecności.Oprócz wiedzy bierze się pod uwagą aktywność i kreatywność na zajęciach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984, kan. 1166-1253.

2. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 182-272.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 441-479.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestas Benedicti Papae XV auctoritate promulatus, kan. 1144-1153 (De Sacramentalibus); kan. 1154-1254 (De locis et temporibus); kan. 1255-1321 (De cultu divino).

2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Przekład polski, Gaudium 2002, kan. 867-895, (tytuł XVI, rozdział VIII: Sakramentalia, miejsca i czasy święte, kult świętych, ślub i przysięga).

3. Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2005.

4. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II, Katowice 1991.

5. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994.

6. Kongregacja Nauki Wiary, List do ordynariuszy miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów, 29.09.1985, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, s. 242-243.

7. Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez konferencję Episkopatu Polski, 25 stycznia 1973 r., w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Lublin 1994, s. 311-348.

8. Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, 5 maja 1978 r., w: tamże, s. 351-358.

9. S. Hołodok, Sakramentalia, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/sakramentalia_cz2.html.

10. A. Durak, Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw, w: Lądzkie sympozja liturgiczne II, red. A. Durak, Kraków 2000, s. 341-364

11. A. Durak, Teologia błogosławieństw w ogólności, w: tamże, s. 365-376.

12. K. Konecki, Sprawowanie błogosławieństw wydarzeniem kościelnym, w: tamże, s. 377-390.

13. J. Kopeć, Błogosławieństwa w polskiej tradycji religijnej, w: tamże, s. 391-430.

14. A. Durak, Błogosławieństwo krzyża i jego przedstawień, w: tamże, s. 431-440.

15. J. Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów, Prawo Kanoniczne 1-2 (2010), s. 61-77.

16. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, Prawo Kanoniczne 1-2 (2000), s. 123-140.

17. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach, Prawo Kanoniczne 3-4 (2010), s. 83-111.

18. J. Lewandowski, O przysiędze (Refleksje teologiczno-prawne), Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1 (1997), s. 26-33.

19. Z. Suchecki, Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 1-2 (1993), s. 145-159.

20. A. Kalinowski, Cmentarze. Ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX wieku, Pelplin 2001.

21. J. Krajczyński, Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli, Prawo Kanoniczne 3-4 (2007), s. 229-253.

23. G. Dzierżon, Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych, Prawo Kanoniczne 1-2 (2005), s. 121-134.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Poziom podstawowy, który ma ukazać normy dotyczące kultu Bożego, miejsc oraz czasów świętych w Kościele katolickim zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Cele przedmiotu:

Przedstawienie prawa materialnego dotyczącego kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych razem z ich praktycznym zastosowaniem.

Wymagania wstępne:

Wiedza teologiczna zdobyta podczas wykładów na roku I z zakresu sakramentologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentalia: konsekracja, poświęcenie, błogosławieństwo, egzorcyzmy. Liturgia Godzin. Pogrzeb kościelny. Kult świętych, obrazów i relikwii. Ślub i przysięga. Miejsca święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, cmentarze. Dni świąteczne. Dni pokuty.

Metody oceny:

Wykłady z tego przedmiotu zakończone są zaliczeniem z oceną. Zaliczenie ma formę ustną. Obowiązkowa obecność na wyjkładach, dopuszcza się 2 nieobecności.Oprócz wiedzy bierze się pod uwagą aktywność i kreatywność na zajęciach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984, kan. 1166-1253.

2. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 182-272.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 441-479.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestas Benedicti Papae XV auctoritate promulatus, kan. 1144-1153 (De Sacramentalibus); kan. 1154-1254 (De locis et temporibus); kan. 1255-1321 (De cultu divino).

2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Przekład polski, Gaudium 2002, kan. 867-895, (tytuł XVI, rozdział VIII: Sakramentalia, miejsca i czasy święte, kult świętych, ślub i przysięga).

3. Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2005.

4. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II, Katowice 1991.

5. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994.

6. Kongregacja Nauki Wiary, List do ordynariuszy miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów, 29.09.1985, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, s. 242-243.

7. Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez konferencję Episkopatu Polski, 25 stycznia 1973 r., w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Lublin 1994, s. 311-348.

8. Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, 5 maja 1978 r., w: tamże, s. 351-358.

9. S. Hołodok, Sakramentalia, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/sakramentalia_cz2.html.

10. A. Durak, Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw, w: Lądzkie sympozja liturgiczne II, red. A. Durak, Kraków 2000, s. 341-364

11. A. Durak, Teologia błogosławieństw w ogólności, w: tamże, s. 365-376.

12. K. Konecki, Sprawowanie błogosławieństw wydarzeniem kościelnym, w: tamże, s. 377-390.

13. J. Kopeć, Błogosławieństwa w polskiej tradycji religijnej, w: tamże, s. 391-430.

14. A. Durak, Błogosławieństwo krzyża i jego przedstawień, w: tamże, s. 431-440.

15. J. Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów, Prawo Kanoniczne 1-2 (2010), s. 61-77.

16. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, Prawo Kanoniczne 1-2 (2000), s. 123-140.

17. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach, Prawo Kanoniczne 3-4 (2010), s. 83-111.

18. J. Lewandowski, O przysiędze (Refleksje teologiczno-prawne), Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1 (1997), s. 26-33.

19. Z. Suchecki, Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 1-2 (1993), s. 145-159.

20. A. Kalinowski, Cmentarze. Ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX wieku, Pelplin 2001.

21. J. Krajczyński, Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli, Prawo Kanoniczne 3-4 (2007), s. 229-253.

23. G. Dzierżon, Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych, Prawo Kanoniczne 1-2 (2005), s. 121-134.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Janczewski
Prowadzący grup: Zbigniew Janczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Poziom podstawowy, który ma ukazać normy dotyczące kultu Bożego, miejsc oraz czasów świętych w Kościele katolickim zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Cele przedmiotu:

Przedstawienie prawa materialnego dotyczącego kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych razem z ich praktycznym zastosowaniem.

Wymagania wstępne:

Wiedza teologiczna zdobyta podczas wykładów na roku I z zakresu sakramentologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Sakramentalia: konsekracja, poświęcenie, błogosławieństwo, egzorcyzmy. Liturgia Godzin. Pogrzeb kościelny. Kult świętych, obrazów i relikwii. Ślub i przysięga. Miejsca święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, cmentarze. Dni świąteczne. Dni pokuty.

Metody oceny:

Wykłady z tego przedmiotu zakończone są zaliczeniem z oceną. Zaliczenie ma formę ustną. Obowiązkowa obecność na wyjkładach, dopuszcza się 2 nieobecności.Oprócz wiedzy bierze się pod uwagą aktywność i kreatywność na zajęciach.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984, kan. 1166-1253.

2. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 182-272.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 441-479.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestas Benedicti Papae XV auctoritate promulatus, kan. 1144-1153 (De Sacramentalibus); kan. 1154-1254 (De locis et temporibus); kan. 1255-1321 (De cultu divino).

2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Przekład polski, Gaudium 2002, kan. 867-895, (tytuł XVI, rozdział VIII: Sakramentalia, miejsca i czasy święte, kult świętych, ślub i przysięga).

3. Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2005.

4. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II, Katowice 1991.

5. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994.

6. Kongregacja Nauki Wiary, List do ordynariuszy miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów, 29.09.1985, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, s. 242-243.

7. Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez konferencję Episkopatu Polski, 25 stycznia 1973 r., w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Lublin 1994, s. 311-348.

8. Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, 5 maja 1978 r., w: tamże, s. 351-358.

9. S. Hołodok, Sakramentalia, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/sakramentalia_cz2.html.

10. A. Durak, Historyczno-teologiczne aspekty błogosławieństw, w: Lądzkie sympozja liturgiczne II, red. A. Durak, Kraków 2000, s. 341-364

11. A. Durak, Teologia błogosławieństw w ogólności, w: tamże, s. 365-376.

12. K. Konecki, Sprawowanie błogosławieństw wydarzeniem kościelnym, w: tamże, s. 377-390.

13. J. Kopeć, Błogosławieństwa w polskiej tradycji religijnej, w: tamże, s. 391-430.

14. A. Durak, Błogosławieństwo krzyża i jego przedstawień, w: tamże, s. 431-440.

15. J. Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów, Prawo Kanoniczne 1-2 (2010), s. 61-77.

16. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, Prawo Kanoniczne 1-2 (2000), s. 123-140.

17. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach, Prawo Kanoniczne 3-4 (2010), s. 83-111.

18. J. Lewandowski, O przysiędze (Refleksje teologiczno-prawne), Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1 (1997), s. 26-33.

19. Z. Suchecki, Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 1-2 (1993), s. 145-159.

20. A. Kalinowski, Cmentarze. Ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX wieku, Pelplin 2001.

21. J. Krajczyński, Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli, Prawo Kanoniczne 3-4 (2007), s. 229-253.

23. G. Dzierżon, Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych, Prawo Kanoniczne 1-2 (2005), s. 121-134.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)