Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczne prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-KPK-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczne prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U02

PK_U06, PK_K05

Wymagania wstępne:

student winien mieć wiedzę dotyczącą norm ogólnych prawa kanonicznego, prawa o sakramentach oraz o hierarchicznym ustroju Kościoła

Skrócony opis:

Wykłady z prawa karnego kanonicznego maja dać pełny obraz przestępstw w Kościele i ich karalności

Pełny opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 1311-1399.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 983-1314.

2. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.

3. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

1. Ciccola G., Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków 1999.

2. Commentz C.E., Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarni Apostolskiej?, Kraków 2012.

3. Gajda P.M., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008.

4. Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113-282.

5. Syryjczyk J. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota Kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1990), s. 173-196.

6. Syryjczyk J. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1991), s. 147-164.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień kanonicznego prawa karnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; potrafi także odróżniać przestępstwa od grzechów

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego prawa karnego; nie ma wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie kanonicznego prawa karnego; nie orientuje się w przestępstwach i karach kościelnych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa karnego; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego prawa karnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie kanonicznego prawa karnego; słabo orientuje się w przestępstwach i karach kościelnych

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa karnego; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego prawa karnego; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie kanonicznego prawa karnego; zadawalająco orientuje się w przestępstwach i karach kościelnych

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa karnego; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kanonicznego prawa karnego; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie kanonicznego prawa karnego; doskonale orientuje się w przestępstwach i karach kościelnych

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i prezentować tekstów prawnych z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie potrafi opisywać zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; nie potrafi odróżniać przestępstw od grzechów; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródeł informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i prezentować tekst prawny z zakresu kanonicznego prawa karnego; jedynie częściowo potrafi opisywać zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; z błędami odróżnia przestępstwa od grzechów; słabo potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi zadowalająco opisywać zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo odróżnia przestępstwa od grzechów; potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi doskonale opisywać zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. wynik egzaminu ustnego; aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń do wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do testu: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 50 godz.

Konsultacje: 25 godz.

Suma godzin: 130 [130/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Pełny opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 1311-1399.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 983-1314.

2. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.

3. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

1. Ciccola G., Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków 1999.

2. Commentz C.E., Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarni Apostolskiej?, Kraków 2012.

3. Gajda P.M., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008.

4. Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113-282.

5. Syryjczyk J. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota Kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1990), s. 173-196.

6. Syryjczyk J. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1991), s. 147-164.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do testu: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 50 godz.

Konsultacje: 25 godz.

Suma godzin: 130 [130/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Pełny opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 1311-1399.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 983-1314.

2. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.

3. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

1. Ciccola G., Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków 1999.

2. Commentz C.E., Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarni Apostolskiej?, Kraków 2012.

3. Gajda P.M., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008.

4. Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113-282.

5. Syryjczyk J. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota Kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1990), s. 173-196.

6. Syryjczyk J. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1991), s. 147-164.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)