Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-L1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01

PK_U11

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Nauka czytania oraz podstaw gramatyki i słownictwa języka łacińskiego na podstawie tekstów źródłowych (klasycznych, romanistycznych, kościelnych, kanonistycznych) oraz spreparowanych.

Pełny opis:

Nauka czytania oraz podstaw gramatyki języka łacińskiego w oparciu o wskazane przez prowadzącego teksty łacińskie pozwala na poznanie następujących zagadnień gramatycznych:

1. Informacje wstępne, BHP, literatura, kryteria oceniania i zaliczeń .

2. Podstawowe informacje z historii starożytnego Rzymu oraz rozwoju języka łacińskiego.

3. Alfabet łaciński. Zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim.

4. Praca ze słownikiem. Skróty stosowane w słownikach łacińskich

5. Budowa zdania pojedynczego w języku łacińskim i polskim. Funkcje przypadków w zdaniu.

6. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego deklinacji I.

7. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi czasowników koniugacji I i II.

8. Analiza i technika tłumaczenia zdania łacińskiego.

9. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis czasownika "sum, esse". Orzeczenie złożone.

10. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis czasowników złożonych z "sum, esse".

11. Rzeczowniki przymiotniki rodzaju męskiego deklinacji II zakończone na "-us". Dopełnienie bliższe po przeczeniu.

12. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego deklinacji II zakończone na "-er". Accusativus duplex.

13. Accusativus cum infinitivo.

14. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju nijakiefo deklinacji II zakończone na "-um". Dativus possessivus.

15. Zaimki osobowe i dzierżawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jan Rezler, "Język łaciński dla prawników", wyd. XIV, 7. dodr., Warszawa 2013.

"Mały słownik łacińsko-polski" red. Józef Korpanty, wyd. X, Warszawa 2011.

Janusz Sondel, "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", Wyd. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

"Mały słownik polsko-łaciński", red. Lidia Winniczuk, wyd. XIII, Warszawa 2011.

Alojzy Jougan, "Słownik kościelny łacińsko-polski", wyd. V, Sandomierz 2013.

"Łacińska terminologia prawnicza", red. Jerzy Zajadło, wyd. III, Warszawa 2020.

Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, "Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze", wyd. II, Warszawa 2013

Marek Kuryłowicz, "Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego", wyd. V, Warszawa 2017.

„Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym”, zebr., oprac. i zred. Czesław Michalunio, Kraków 2008.

Jan Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego", wyd. XI, 3. dodruk., Warszawa 2007.

Zygmunt Samolewicz, "Składnia łacińska", wyd. II popr., Kraków 2006.

Można posłużyć się także każdym innym podręcznikiem, słownikiem czy opracowaniem gramatyki języka łacińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studentka/Student:

1 - umiejętnie czyta i akcentuje w języku łacińskim;

2 - identyfikuje i potrafi stosować poznane zasady gramatyczne języka łacińskiego;

3 - poprawnie tłumaczy teksty łacińskie na język polski;

4 - zna słownictwo łacińskie;

5 - zna różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny;

6 - zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu

Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin.

2 punkty ECTS (1 pkt ECTS = 25[30] godzin)

Metody i kryteria oceniania:

Studentka/Student na ocenę:

- 5 (bardzo dobrą): umiejętnie czyta i akcentuje w języku łacińskim; bezbłędnie identyfikuje i potrafi stosować poznane na zajęciach zasady gramatyczne języka łacińskiego; bezbłędnie tłumaczy teksty łacińskie na język polski; bardzo dobrze zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; bardzo dobrze zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; bardzo dobrze zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

- 4 (dobrą): poprawnie czyta i akcentuje w języku łacińskim; dobrze identyfikuje i potrafi stosować poznane na zajęciach zasady gramatyczne języka łacińskiego; dobrze tłumaczy teksty łacińskie na język polski; dobrze zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; dobrze zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; dobrze zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

- 3 (dostateczną): popełnia znaczące błędy w czytaniu i akcentowaniu w języku łacińskim; popełnia znaczące błędy w identyfikacji i stosowaniu poznanych na zajęciach zasad gramatycznych języka łacińskiego; słabo tłumaczy teksty łacińskie na język polski; słabo zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; słabo zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; słabo zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

Na ocenę semestralną składa się: obecność na zajęciach (25%) (dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze); praca ciągła i aktywność podczas zajęć (25%); pozytywne zaliczenia kolokwiów ustnych i/lub pisemnych (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3f740f5d0dd449ea94b09ac2e1999bbe%40thread.tacv2/conversations?groupId=822e5a32-8b01-4d2b-86f6-f5f1444fac98&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)