Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-LP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agfhTI_iGse44vWrYvCvVzSOjeJa8CeTNedPomnFd-t01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b975deda-2e8b-4108-bc7a-73bcbdd597c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Punkty ECTS:

6

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W03, PK_W10

PK_U01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawnoznawstwa.

Skrócony opis:

CELE przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi związanymi ze słownym formułowaniem myśli i uzasadnianiem twierdzeń. Wyrabianie umiejętności definiowania terminów oraz analizy logicznej analizy tekstów. Rozpoznawanie błędów w argumentacjach.

Metody dydaktyczne:

Stawianie problemów, analiza danych. Uwzględnianie różnych punktów widzenia.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

L.P. TEMATY ZAJĘĆ

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Ontologiczne podstawy logiki

Język i metajęzyk

Funktory

Logika i jej podział

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład problemowy

Praca z aktami normatywnymi.

Dyskusje. Rozwiazywanie kazusów.

Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego weryfikowane są efekty kształcenia oraz znajomość źródeł oraz literatury przedmiotu

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Nieznański E, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa (najnowsze wydanie), C. H. Beck

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Logika w pigułce, A. Gacka-Asiewicz (red.), Warszawa, C. H Beck 2014

Gołba F., Piękos P., Turkowski P., Logika dla prawników, Warszawa, C. H. Beck 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

student zna terminologię, instytucje związaną z przedmiotem zajęć jak również jego historię,

UMIEJĘTNOŚCi:

student potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki prawniczej,

KOMPETENCJE:

student potrafi podjąć komunikację interpersonalną, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) - student nie zna terminologii, instytucji związanych z przedmiotem zajęć jak również jego historii,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) - student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki prawniczej,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

ocena ndst (2) - student nie potrafi podjąć komunikacji interpersonalnej, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać swojego stanowiska

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego (wykład), podczas których student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów uczenia się w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agfhTI_iGse44vWrYvCvVzSOjeJa8CeTNedPomnFd-t01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b975deda-2e8b-4108-bc7a-73bcbdd597c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

CELE przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi związanymi ze słownym formułowaniem myśli i uzasadnianiem twierdzeń. Wyrabianie umiejętności definiowania terminów oraz analizy logicznej analizy tekstów. Rozpoznawanie błędów w argumentacjach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Funktory

Logika i jej podział

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

T. Widło, D. Zienkiewicz, Logika w pigułce, Warszawa 2014

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agfhTI_iGse44vWrYvCvVzSOjeJa8CeTNedPomnFd-t01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b975deda-2e8b-4108-bc7a-73bcbdd597c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

CELE przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi związanymi ze słownym formułowaniem myśli i uzasadnianiem twierdzeń. Wyrabianie umiejętności definiowania terminów oraz analizy logicznej analizy tekstów. Rozpoznawanie błędów w argumentacjach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Funktory

Logika i jej podział

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

T. Widło, D. Zienkiewicz, Logika w pigułce, Warszawa 2014

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agfhTI_iGse44vWrYvCvVzSOjeJa8CeTNedPomnFd-t01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b975deda-2e8b-4108-bc7a-73bcbdd597c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

CELE przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami logicznymi związanymi ze słownym formułowaniem myśli i uzasadnianiem twierdzeń. Wyrabianie umiejętności definiowania terminów oraz analizy logicznej analizy tekstów. Rozpoznawanie błędów w argumentacjach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie następujących tematów:

(wykład)

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Ontologiczne podstawy logiki

Język i metajęzyk

Funktory

Logika i jej podział

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa (najnowsze wydanie), C. H. Beck

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Logika w pigułce, A. Gacka-Asiewicz (red.), Warszawa, C. H Beck 2014

Gołba F., Piękos P., Turkowski P., Logika dla prawników, Warszawa, C. H. Beck 2012

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)