Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-M-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W09, PK_W10

PK_U09

Wymagania wstępne:

Ukończony pierwszy rok studiów z zakresu prawa kanonicznego.

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poznają podstawy prowadzenia działalności naukowej, w szczególności w zakresie przygotowywania pracy dyplomowej. Ponadto nabędą podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji naukowej - wystąpień konferencyjnych oraz publikacji artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, co pozwoli im podjęcie dalszej pracy badawczej w ramach studiów lub w ramach kształcenia doktorantów.

Pełny opis:

1. Sposoby komunikacji naukowej - konferencje, publikacje

2. Seminarium naukowe - cele, elementy, efekty

3. Naukowych charakter pracy dyplomowej

4. Fazy powstawania pracy naukowej

5. Konstrukcja pracy naukowej - temat pracy i plan

6. Sposoby gromadzenia i pozyskiwania materiału naukowego

7. Literatura kanonistyczna i literatura pomocnicza

8. Redakcja pracy naukowej - cytacja, bibliografia, aneksy, wykaz skrótów i skrótowców

Metody oceny:

1. Aktywność na zajęciach.

2. Przygotowanie i przedstawienie podczas zajęć opracowanego samodzielnie wystąpienia konferencyjnego lub krótkiego tekstu autorskiego o charakterze popularnonaukowym.

Literatura:

A. Pullo, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2001,

A. Sastre Santos, Metologia giuridica, Roma 1985.

W. Wenz, A.Czapiga, K. F. Papciak, Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej, Wrocław 2007.

Z. Sruzik, Metodyka pisemnych prac naukowych, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

H. Izdebski, A. Łazarska, Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników. Teoria i praktyka, Warszawa 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1. Student zna podstawową terminologię związaną z pisaniem pracy dyplomowej.

EK. 2. Student posiada uporządkowaną znajomość poszczególnych faz pisania pracy dyplomowej.

EK. 3. Student posiada podstawową wiedzę co do różnych form prac naukowych.

EK. 4. Student potrafi praktycznie aplikować teoretyczną wiedzę w przedmiocie pisania pracy dyplomowej

EK. 5. Student formułuje w mowie i na piśmie podstawowe problemy związane z pisaniem prac dyplomowych.

EK. 6. Student wykorzystuje źródła informacji związane z pisaniem prac dyplomowych.

EK 7. Student potrafi zaplanować i zorganizować pracę związaną z prowadzonymi ćwiczeniami

EK. 8. Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, poprzez udział w prowadzonych ćwiczeniach.

Punkty ECTS: 2

Wykład 30 h - 1 ECTS.

Konsultacje 10 h - 1/3 ECTS.

Przygotowanie do zajęć 20 2/3 ECTS

Razem 60 h - 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy.

Ocenie podlegać będą:

1. Aktywność na zajęciach.

2. Przygotowanie i przedstawienie podczas zajęć opracowanego samodzielnie wystąpienia konferencyjnego lub krótkiego tekstu autorskiego o charakterze popularnonaukowym.

W ramach zajęć student prezentuje wybraną przez siebie formę - krótki (do 15 min) referat popularnonaukowy lub artykuł naukowy opracowany samodzielnie. Ocenie podlega sposób prezentacji oraz prawidłowość podjęcia zagadnienia.

Wiedza

ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej terminologii związanej z pisaniem pracy dyplomowej; nie posiada wiedzy w przedmiocie poszczególnych faz pisania pracy dyplomowej; nie ma wiedzy co do różnych form pracy naukowej.

ocena 3 (dst): Student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię związaną z pisaniem pracy dyplomowej; ma słabo uporządkowaną znajomość w przedmiocie poszczególnych faz pisania pracy dyplomowej; posiada znacznie ograniczoną wiedzę co do rożnych form pracy naukowej.

ocena 4 (db). Student zna w pełni podstawową terminologię związaną z pisaniem pracy dyplomowej; ma średnio uporządkowaną znajomość w przedmiocie poszczególnych faz pisania pracy dyplomowej; posiada częściową wiedzę co do różnych from pracy naukowej.

ocena 5 (bdb). student zna w pełni terminologię związaną z pisaniem pracy dyplomowej; ma w pełni uporządkowaną znajomość w przedmiocie poszczególnych faz pisania pracy dyplomowej; posiada kompletną wiedzę co do różnych from pisania pracy naukowej.

Umiejętności

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi aplikować teoretycznej wiedzy w procesie pisania pracy dyplomowej; student nie potrafi formułować w słowie i na piśmie podstawowych problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej; student nie potrafi wykorzystać źródeł informacji związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu aplikować teoretyczną wiedzę w procesie pisania pracy dyplomowej; jedynie częściowo potrafi w słowie i na piśmie formułować podstawowe problemy związane z pisaniem pracy dyplomowej; w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać źródła informacji związane z pisaniem pracy dyplomowej.

Ocena 4 (db). Student potrafi właściwie aplikować teoretyczną wiedzę w procesie pisania pracy naukowej; potrafi zadowalająco w słowie i na piśmie formułować podstawowe problemy związane z pisaniem pracy dyplomowej; potrafi w zadowalającym stopniu wykorzystać źródła informacji związane z pisaniem pracy dyplomowej

Ocena 5 (bdb). Student całkowicie poprawnie aplikować wiedzę teoretyczną w procesie pisania pracy dyplomowej; potrafi bezbłędnie w słowie i na piśmie formułować podstawowe problemy związane z pisaniem pracy dyplomowej; potrafi w optymalnym stopniu wykorzystać źródła informacji związane z pisaniem pracy dyplomowej.

Kompetencje

ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować i zaplanować pracy związanej z prowadzonymi ćwiczeniami; student nie zupełnie nie angażuje się w prowadzone ćwiczenia.

ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować i zaplanować pracę związaną z prowadzonymi ćwiczeniami; student w stopniu dostatecznym angażuje się prowadzone ćwiczenia.

ocena 4 (db). Student potrafi właściwie zorganizować i zaplanować pracę związaną z prowadzonymi ćwiczeniami; student w stopniu zadowalającym angażuje się w prowadzone ćwiczenia.

ocena 5 (bdb). Student potrafi prawidłowo zorganizować i zaplanować pracę związaną z prowadzonymi ćwiczeniami; bardzo aktywnie angażuje się w prowadzone ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aE4xKFNkJxP7RXudI8rKolUpaQazInnaw5_uf4n73uQU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4566337-c4dc-45fe-aa34-393aed030db9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne:Zaliczony I semestr III roku studiów

Pełny opis:

W zajęciach zsotaną ukazanae etapy pisania pracy naukowej. Będą prowadzone na platformie MS Teams W ich skłąd wejdą następujące treści merytoryczne dotyczące problematyki seminarium naukowe i jego rodzajów, zagadnienia charaktweru prac prowadzzonych na seminrium nakowym,oraz kwestii faz pisania prac naukpwych.

Literatura:

A. Pullo, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2001,

W. Wenz, A.Czapiga, K. F. Papciak, Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej, Wrocław 2007.

Z. Sruzik, Metodyka pisemnych prac anukowych, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

Zajęcia będa prowadzone w sytemie hybrydowym; zajećia zdalne na platformie MSTeams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Kilanowski
Prowadzący grup: Igor Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS: 2

Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS.

Konsultacje 10 h - 1/3 ECTS.

Przygotowanie do zajęć 20 2/3 ECTS

Razem 60 h - 2 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Kilanowski
Prowadzący grup: Igor Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)