Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-MTD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01, PK_W09

PK_W10, PK_U08

PK_U09

Wymagania wstępne:

Wymagania właściwe dla studentów pierwszego roku WPK UKSW (pierwszy semestr)

Skrócony opis:

Cele podstawowy przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie w zakresie metodologii prawa kanonicznego

Pozostałe cele przedmiotu: wyczulenie studentów na specyfikę prawa kanonicznego wynikającej z metod/instrumentów, jakimi posługuje się prawo kanoniczne i ze specyficznego przedmiotu regulacji

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK1 - student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnej metodologii nauki oraz metodologii szczegółowej (np. z zakresu prawa kanonicznego),

EK2 - student zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak: źródła prawa kanonicznego, cele kanonistyki, zadania kanonisty, interpretacja prawa kanonicznego, stosowanie prawa kanonicznego, argumentacja kanoniczne i kanonistyczna.

EK 3- student zna specyfikę prawa kanonicznego (jako nauki i obowiązującego systemu prawa) w kontekście nauk prawnych i teologicznych.

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi korzystać z podstawowej literatury dotyczącej metodologii nauk i metodologii prawa kanonicznego,

EK 5 - student potrafi - znając specyfikę prawa kanonicznego i jego metodologii - samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla powyższego zakresu metodami badań i stosowania prawa.

W zakresie kompetencji:

EK 6 - student posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu).

Opis ECTS (2 pkt.):

udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie studenta do wykładów - 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 5 (bdb) - student zna w pełni podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, w pełni też rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej.

Umiejętności (EK 4-5):

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 5 (bdb) - student potrafi w pełni samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa.

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst) - student nie posiada podstawowych kompetencji metodologicznych do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 5 (bdb) - student w pełni posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne:

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

11. Źródła prawa kanonicznego

12. Teoria prawa naturalnego: tradycyjne i współczesne koncepcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne:

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

11. Źródła prawa kanonicznego

12. Teoria prawa naturalnego: tradycyjne i współczesne koncepcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne:

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)