Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of canon law

General data

Course ID: WK-S-MTD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of canon law
Name in Polish: Metodologia prawa kanonicznego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

(in Polish) Punkty ECTS:

(in Polish) 2

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01, PK_W09

PK_W10, PK_U08

PK_U09

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania właściwe dla studentów pierwszego roku WPK UKSW (pierwszy semestr)

Short description:

Subject level: elementary

The objectives of the subject: analysis, synthesis, application according to the methodology of canon law

Prerequisites: basic knowledge in Philosophy of Law

Full description:

Merits-related contents:

1. Basic terms: methodology,methology of law

2. Ambiguity of the term science

3. Conceptional approach to law

4. Law and legal culture

5. Common Law culture

6. Characteristics of the system

7. The spirit and funcion of Canon Law

8. The relationship between Canon Law and orther sciences

Bibliography:

Basic literature:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Supplementary literature:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK1 - student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ogólnej metodologii nauki oraz metodologii szczegółowej (np. z zakresu prawa kanonicznego),

EK2 - student zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak: źródła prawa kanonicznego, cele kanonistyki, zadania kanonisty, interpretacja prawa kanonicznego, stosowanie prawa kanonicznego, argumentacja kanoniczne i kanonistyczna.

EK 3- student zna specyfikę prawa kanonicznego (jako nauki i obowiązującego systemu prawa) w kontekście nauk prawnych i teologicznych.

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi korzystać z podstawowej literatury dotyczącej metodologii nauk i metodologii prawa kanonicznego,

EK 5 - student potrafi - znając specyfikę prawa kanonicznego i jego metodologii - samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla powyższego zakresu metodami badań i stosowania prawa.

W zakresie kompetencji:

EK 6 - student posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu).

Opis ECTS (2 pkt.):

udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie studenta do wykładów - 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 15 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym zna podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej,

ocena 5 (bdb) - student zna w pełni podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii ogólnej nauk i metodologii prawa kanonicznego, w pełni też rozumie specyfikę prawa kanonicznego jako nauki prawno-teologicznej.

Umiejętności (EK 4-5):

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym potrafi samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa,

ocena 5 (bdb) - student potrafi w pełni samodzielnie posługiwać się charakterystycznymi dla metodologii prawa kanonicznego metodami badań i stosowania prawa.

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst) - student nie posiada podstawowych kompetencji metodologicznych do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu),

ocena 5 (bdb) - student w pełni posiada podstawowe kompetencje metodologiczne do wykonywania zadań, przed którymi staje kanonista (zarówno w zakresie interpretacji prawa jak i jego stosowaniu).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Ryguła
Group instructors: Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Ryguła
Group instructors: Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

11. Źródła prawa kanonicznego

12. Teoria prawa naturalnego: tradycyjne i współczesne koncepcje.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Ryguła
Group instructors: Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego, takie jak:

1. Cel prawa kanonicznego i metoda kanonistyczna

2. Terminologia prawa kanonicznego

3. Źródła prawa kanonicznego

4. Interpretacja przepisów prawa kanonicznego

5. Stosowanie prawa kanonicznego

6. Argumentacja kanoniczna i kanonistyczna

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa

2. Wieloznaczność pojęcia nauka

3. Koncepcyjne ujęcia prawa

4. Metodologia prawa (kanonicznego) w jej rozwoju historycznym

5. Prawo kanoniczne a kultura prawna

6. Kultura Common Law

7. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu

8. Duch i funkcja prawa kanonicznego

9. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk

10. Instrumenty charakterystyczne (wyróżniające) dla metodologii prawa kanonicznego

11. Źródła prawa kanonicznego

12. Teoria prawa naturalnego: tradycyjne i współczesne koncepcje.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004.

3. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa,

Warszawa 1991.

4. S. J. Burton, An introduction to law and legal reasoning, Boston 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

2. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.

1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.

2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.

3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.

4. E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania stawiane studentom WPK UKSW na właściwym roku studiów

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)