Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy ogólne prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normy ogólne prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W03, PK_W05

PK_U06, PK_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne: Ukończony II rok studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Teoria aktu prawnego

2. Władza rządzenia

3. Urzędy kościelne

4. Przedawnienie

Metody oceny:

Egzamin ustny

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenie:

Wiedza:

Ek. - 1. Student zna podstawową terminologię kanonistyczną z obszaru I Księgi Kodeksu.Prawa Kanonicznego

Ek 2. Student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień związanych z I Księgą Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Ek 3. Student posiada podstawową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ek 4. Student potrafi interpretować dyspozycje ujęte w kan. 124 - 203 KPK.

EK. 5. Student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia dotyczące kan. 124 - 203 KPK.

EK. 6. Student wykorzystuje źródła informacji dotyczące kan. 124 - 203 KPK.

Kompetencje:

EK 7. Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę badawczą nad kan. 124 - 203 KPK.

EK.8. Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, poprzez udział w dyskusjach,

Punkty ECTS: 4 + 3 = 7

Wykład 4 ECTS

Udział w wykładzie 60 h - 2 ECTS

Samodzielna lektura 30 h - 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

Ćwiczenia 30 h - 3 ECTS.

Udział w ćwiczeniach 30 h - ! ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.- 1 ECTS

konsultacje 30 h - 1 ECTS.

RAZEM 210 h - 7 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwencjonalny.

Wiedza

ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK.

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK.

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Wiedza

(EK 1 - 3) ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK .

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK.; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aooc-hd4iAzq_FpHiZkfxSCwkC_jbIj1ZC2UbL2jkOFo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=28463a93-018e-47e3-bfcb-0f7a660efd37&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w II semestrze będzie związany z interpretacją treści zawartych w kan. 96 - 203 KPK.

Pełny opis:

Wykład będący komentarzem do kan. 124-203 dotyczących następujących wątków tematycznych:

1. Pozycja osoby fizycznej w kanonicznym porządku prawnym

2. Osoby prawne

3. Teoria aktu prawnego;

4. Władza rządzenia;

5. Urzędy kościelne;

6. Przedawnienie.

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

G Dzierżon. Powierzenie urzędu kościelnego poprze wybór, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Wyklad będzie prowadzony w trybie hybrydowym; zajęcia zdalne będą prowadzone na platformie MSTeams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w II semestrze będzie związany z interpretacją treści zawartych w kan. 96 - 203 KPK.

Pełny opis:

Wykład będący komentarzem do kan. 124-203 dotyczy następujących wątków tematycznych:

1. Pozycja osoby fizycznej w kanonicznym porządku prawnym

2. Osoby prawne

3. Teoria aktu prawnego;

4. Władza rządzenia;

5. Urzędy kościelne;

6. Przedawnienie.

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

G Dzierżon. Powierzenie urzędu kościelnego poprze wybór, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Wyklad w formie stacjonarnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w II semestrze będzie związany z interpretacją treści zawartych w kan. 96 - 203 KPK.

Pełny opis:

Wykład będący komentarzem do kan. 124-203 dotyczy następujących wątków tematycznych:

1. Pozycja osoby fizycznej w kanonicznym porządku prawnym

2. Osoby prawne

3. Teoria aktu prawnego;

4. Władza rządzenia;

5. Urzędy kościelne;

6. Przedawnienie.

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

G Dzierżon. Powierzenie urzędu kościelnego poprze wybór, Kraków 2012.

G. Dzierżon, Uzupełnienie władzy w przypadku błędu powszechnego oraz wątpliwości pozytywnej i prawdopodobnej, Warszawa 2023.

Wymagania wstępne:

Wyklad w formie stacjonarnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)