Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Duties and rights of the faithful

General data

Course ID: WK-S-O-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Duties and rights of the faithful
Name in Polish: Obowiązki i uprawnienia wiernych
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W05, PK_U04

PK_U07, PK_K05

PK_K04

Preliminary Requirements:

(in Polish) Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych.

Short description: (in Polish)

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge (Ek 1-3):

EK 1 - student knows the basic terminology of the duties and powers of the faithful

EK 2 - student has an established knowledge of the basic issues of the duties and powers of the faithful

EK 3 - student has the knowledge to allow him to characterize the duties and powers of the faithful.

In terms of skills (EK 4-6):

EK 4 - student is able to interpret legal norms concerning the duties and powers of the faithful

EK 5 - student can find and properly use the bibliography on the duties and powers of the faithful

EK 6 - student is able to formulate, in writing and verbally, legal issues concerning the duties and powers of the faithful

Within competence (EK 7-8):

EK 7 - student can plan and organize individual work to assimilate the content of the duties and powers of the faithful

EK 8 - student actively engages in the class, participates in discussions, formulates correct statements and comments.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) hours]

- participation in the lecture - 30 hrs.

- participation in exercises - 30 hours.

- preparation for the lecture - 10

- preparation for exercises - 15

- preparation for two written colloquia for the completion of the exercises - 10

- preparation for the exam - 20

- consultations - 5

Total hours: 120, ECTS: 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK 1-3)

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje częściową wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje kompletną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Umiejętności (EK4-6)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i interpretować poszczególnych przepisów aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; nie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować aktów prawnych, dotyczących statusu prawnego wiernych w Kościele; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; jedynie częściowo potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zadowalająco potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; prawidłowo znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student w pełni potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bezbłędnie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty Prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Kompetencje (EK 7-8)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb): student prawidłowo potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień
Group instructors: Marek Stępień
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień
Group instructors: Marek Stępień
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwium pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 120, Liczba ECTS: 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Stępień
Group instructors: Marek Stępień
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwium pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 120, Liczba ECTS: 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)