Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-P1-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08

PK_U05

PK_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość instytucji i zasad z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Skrócony opis:

Podstawowe zasady polskiego postępowania cywilnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego.

2. Zasady postępowania cywilnego.

3. Przesłanki postępowania cywilnego.

4. Właściwość sądów w sprawach cywilnych.

5. Podmioty postępowania cywilnego..

6. Koszt postępowania cywilnego

7. Przedmiot postępowania cywilnego.

8. Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym.

9. Zasady i charakterystyka postępowania w pierwszej instancji.

10. Dowody w postępowaniu cywilnym.

11. Problematyka orzeczeń cywilnoprawnych.

12. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym.

13. Postępowanie odrębne oraz grupowe.

14. Postępowanie nieprocesowe.

15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

16. Postępowanie zabezpieczające.

17. Postępowanie egzekucyjne.

18. Sądownictwo polubowne.

19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

20. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych.

21. Międzynarodowe postępowanie cywilne.

22. Problematyka wykonalności orzeczeń sądowych państw Unii Europejskiej.

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2011

A. Zieliński, Pisma procesowe w sprawach cywilnych. Warszawa 2013

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2016

Fakultatywna:

W. Broniewicz. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa 2006.

W. Siedlecki, Z. Świeboda. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa 2001.

H. Dolecki. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa 2013.

K. Flaga-Gieruszyńska. Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa 2009.

W. Siedlecki, Z. Świeboda. Postępowanie nieprocesowe.Warszawa 2001.

S. Dalka (i inni). System prawa procesowego cywilnego.

T. Ereciński, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012

S. Jaworski, Apelacje cywilne i karne, Warszawa 2013

Z. Krzemiński, Wnoszenie apelacji cywilnej, Warszawa 2004

A. Manowska, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2013

A. Zieliński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 2010

T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna treść przepisów z zakresu postępowania cywilnego

EK 2 - Student zna aktualne orzecznictwo sadowe i literaturę w zakresie postępowania cywilnego

UMIEJĘTNOŚCI

EK 3 - Student umie analizować przepisy z zakresu postępowania cywilnego

EK 4 - Student umie analizować orzeczenia sadowe z zakresu postępowania cywilnego

KOMPETENCJE

EK 5 - Student potrafi w oparciu o źródła prawa, orzecznictwo i literaturę, rozpoznawać zagadnienia prawne z zakresu postępowania cywilnego

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu postępowania cywilnego

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30h: - 1 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń 15h: 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 15h - 0,6 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące:

aktywność na zajęciach, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin pisemny.

Podsumowującę (ćwiczenia):

obecność na zajęciach, kolokwium pisemne.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu postępowania cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu postępowania cywilnego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu postepowania cywilnego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu postępowania cywilnego

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu postępowania cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu postepowania cywilnego.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu postepowania cywilnego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu postepowania cywilnego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a

takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia

problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe zasady polskiego postępowania cywilnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego.

2. Zasady postępowania cywilnego.

3. Przesłanki postępowania cywilnego.

4. Właściwość sądów w sprawach cywilnych.

5. Podmioty postępowania cywilnego..

6. Koszt postępowania cywilnego.

7. Przedmiot postępowania cywilnego.

8. Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym.

9. Podstawowe zasady i charakterystyka postępowania w pierwszej instancji.

10. Wszczęcie postępowania w pierwszej instancji, Postępowanie pojednawcze ugoda sądowa, mediacja.

11. Problematyka wniesienia pozwu: pojęcie, wniesienie, kumulacja roszczeń, zmiany podmiotowe, odrzucenie, cofnięcie,

doręczenie.

12.Obrona pozwanego i rozprawa w I instancji.

13. Dowody w postępowaniu cywilnym.

14. Pojęcie i rodzaje orzeczeń cywilnoprawnych. Zasady orzekania. Rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i zmiana wyroków.

15. Problematyka postanowień cywilnoprawnych.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1360 ze zm).

Literatura:

1. A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017.

2. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2018.

3. I. Gil, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

4. P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

Wymagania wstępne:

Student potrafi analizować teksty prawne, posiada podstawowa wiedze z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa

konstytucyjnego oraz prawa cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe zasady polskiego postępowania cywilnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego.

2. Zasady postępowania cywilnego.

3. Przesłanki postępowania cywilnego.

4. Właściwość sądów w sprawach cywilnych.

5. Podmioty postępowania cywilnego..

6. Koszt postępowania cywilnego.

7. Przedmiot postępowania cywilnego.

8. Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym.

9. Podstawowe zasady i charakterystyka postępowania w pierwszej instancji.

10. Wszczęcie postępowania w pierwszej instancji, Postępowanie pojednawcze ugoda sądowa, mediacja.

11. Problematyka wniesienia pozwu: pojęcie, wniesienie, kumulacja roszczeń, zmiany podmiotowe, odrzucenie, cofnięcie,

doręczenie.

12.Obrona pozwanego i rozprawa w I instancji.

13. Dowody w postępowaniu cywilnym.

14. Pojęcie i rodzaje orzeczeń cywilnoprawnych. Zasady orzekania. Rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i zmiana wyroków.

15. Problematyka postanowień cywilnoprawnych.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1360 ze zm).

Literatura:

1. A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017.

2. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2018.

3. I. Gil, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

4. P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

Wymagania wstępne:

Student potrafi analizować teksty prawne, posiada podstawowa wiedze z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa

konstytucyjnego oraz prawa cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Razem: 5 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe zasady polskiego postępowania cywilnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego.

2. Zasady postępowania cywilnego.

3. Przesłanki postępowania cywilnego.

4. Właściwość sądów w sprawach cywilnych.

5. Podmioty postępowania cywilnego..

6. Koszt postępowania cywilnego.

7. Przedmiot postępowania cywilnego.

8. Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym.

9. Podstawowe zasady i charakterystyka postępowania w pierwszej instancji.

10. Wszczęcie postępowania w pierwszej instancji, Postępowanie pojednawcze ugoda sądowa, mediacja.

11. Problematyka wniesienia pozwu: pojęcie, wniesienie, kumulacja roszczeń, zmiany podmiotowe, odrzucenie, cofnięcie,

doręczenie.

12.Obrona pozwanego i rozprawa w I instancji.

13. Dowody w postępowaniu cywilnym.

14. Pojęcie i rodzaje orzeczeń cywilnoprawnych. Zasady orzekania. Rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i zmiana wyroków.

15. Problematyka postanowień cywilnoprawnych.

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1360 ze zm).

Literatura:

1. A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2017.

2. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2018.

3. I. Gil, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

4. P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)