Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne- część ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne- część ogólna
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08

PK_U05

PK_K05

Skrócony opis:

Podstawowe zasady i instytucje polskiego prawa cywilnego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Ogólna charakterystyka przedmiotu i systematyki prawa cywilnego.

Stosunek cywilnoprawny (Źródła, normy cywilnoprawne. Obowiązywanie prawa cywilnego w czasie i przestrzeni, pojęcie mienia i rzeczy).

Prawo podmiotowe Charakterystyka, rodzaje, nabycie i wygaśnięcie prawa podmiotowego, wykonywanie i ochrona prawa podmiotowego, nadużycie prawa podmiotowego.

Osoby fizyczne (Początek, stan cywilny, śmierć, stwierdzenie zgonu, uznanie za zmarłego).

Osoby prawne (Konstrukcja, rodzaje, systemy powstawania osób prawnych, jednostki mające zdolność prawną nie będące osobami prawnymi).

Zasady działania osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym (Pojęcie organów osoby prawnej, przekroczenie kompetencji organu, składanie przez osobę prawną oświadczeń woli, pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy).

Dobra osobiste i ich ochrona (Pojęcie dóbr osobistych, konstrukcja ochrony, przesłanki ochrony, roszczenia).

Czynności prawne (Zdarzenia cywilnoprawne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, pojęcie czynności prawnej).

Składanie oświadczeń woli, formy czynności prawnej.

Treść czynności prawnych (Swoboda czynności prawnych i swoboda umów, ograniczenia, elementy treści czynności prawnych - essentialia-, naruralia- i accidentalia negotii, warunek, termin.

Wykładnia oświadczeń woli, wady oświadczeń woli.

Nieważność i skuteczność czynności prawnych (Nieważność bezwzględna, konwalidacja, konwersja, wzruszalność bezskuteczność względna, zawieszona).

Umowy. (Pojęcie, rodzaje, zawarcie umowy, sposoby zawierania umów).

Przedstawicielstwo (Pojęcie, źródła i rodzaje przedstawicielstwa, pełnomocnictwo, a tzw. stosunek podstawowy, pełnomocnictwo a zastępstwo pośrednie i powiernictwo, zdolność do udzielenia pełnomocnictwa, charakterystyka czynności udzielenia pełnomocnictwa, zakres umocowania, czynności z samym sobą, forma pełnomocnictwa, odwołanie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo niewygasalne i nieodwołalne, prokura).

Dawność (Pojęcie, rodzaje i funkcja, przedawnienie, pojęcie, znaczenie podniesienia zarzutu przedawnienia, skutek przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, zrzeczenie się skutków przedawnienia, terminy zawite).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017.

2. E. Skowrońska-Bocian, J.W. Kocot, A. Brzozowski, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015.

3. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys część ogólnej, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna. Tom 1, Warszawa 2012.

2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2, Warszawa 2008.

3. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład – 3 pkt ECTS (90 h – 3 pkt ECTS):

Udział w wykładzie 30 h – 1 pkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 60 h – 2 pkt ECTS

Ćwiczenia – 2 pkt ECTS

Udział w ćwiczeniach 30 h – 1 pkt ECTS

Przygotowanie do pierwszego kolokwium 15 h – 0,5 pkt ECTS

Przygotowanie do drugiego kolokwium 15 h – 0,5 pkt ECTS

Suma 150 h – 5 pkt ECTS

Wiedza:

Przedstawienie, w tym definiowanie oraz objaśnienie podstawowych pojęć i reguł rządzących prawem cywilnym (część ogólna).

EK 1 - Student zna podstawowe pojęcia, instytucje z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) oraz orientuje się ogólnie w treści przepisów.

EK 2 - Student ma uporządkowaną znajomość reguł rządzących prawem cywilnym (część ogólna) oraz ogólną wiedzę z zakresu doktryny i judykatury.

EK 3 - Student posiada wiedzę na temat podstawowych oraz szczegółowych instytucji prawnych z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) oraz szczególną wiedzę z zakresu judykatury i doktryny.

Umiejętności:

EK3 - Student nabywa zdolność do przeprowadzenia interpretacji oraz analizy przepisów, przeprowadzenia konfrontacji przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle.

EK 4 - Student potrafi analizować treść przepisów oraz prezentować dane zagadnienie prawne w powiązaniu z całokształtem unormowań prawnych oraz doktryny.

Kompetencje

EK 5 - Student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienie prawne z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) i potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poglądy doktryny z uwzględnieniem judykatury.

EK 6 - Student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) - umie sięgać do innych regulacji szczególnych oraz do wypowiedzi doktryny i aktywnie wykorzystuje zasób judykatury.

Student nabywa kompetencje do samodzielnego myślenia, wyrażenia swoich opinii, rozwiązywania kazusów, oraz do wykorzystywania tej wiedzy na drodze dalszego rozwoju osobistego, podczas np. praktyk i aplikacji zawodowych.

EK 7 - Student potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę mającą na celu rozwiązania problemów (np. kazusów) cywilnoprawnych z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) oraz przygotować np. opinie, analizy, referaty omawiające konkretne zagadnienie prawne.

EK 8 - Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, umiejętnie formułuje własne poglądy, w tym krytyczne wypowiedzi z zakresu prawa cywilnego (część ogólna).

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 60 godz. - 1 ECTS

Ćwiczenia:

Udział w ćwiczeniach: 30h - 1 ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h - 1/2 ECTS

Przygotowanie do kolokwium: 15h - 1/2 ECTS

RAZEM: 60h - 2 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące:

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Podsumowującę (ćwiczenia):

obecność na zajęciach, kolokwium pisemne.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)