Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczne prawo małżeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PM1-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczne prawo małżeńskie
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U04

PK_U07, PK_K05

PK_K07

Wymagania wstępne:

Ukoćzony III rok studiów

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: student poznając kanoniczne prawo małżeńskie jest kompetentny udzielić porady prawnej w tej materii, potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu, sam jest przygotowany jakie dokumenty od strony prawnej są potrzebne do zawarcia małżeństwa.

Wymagania wstępne: student winien mieć wiedzę o sakramentach świętych, o normach ogólnych, o KRiO, o uregulowaniach konkordatowych dotyczących małżeństwa.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: Pojęcie małżeństwa kanonicznego i jego cele; Istotne przymioty małżeństwa i sakramentalność; Zgoda małżeńska: pojęcie i jej rola w powstaniu małżeństwa; Ius connubii i jego ograniczenia; Władza Kościoła nad małżeństwem katolików a kompetencja Państwa odnośnie do skutków cywilnych małżeństwa; Rodzaje małżeństw i zaręczyny; Przygotowanie do małżeństwa: dalsze, bliższe, bezpośrednie w świetle instrukcji KEP z 1986 r. i Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z 2003 r.; Sakramenty bierzmowania, pokuty i Eucharystii w kontekście małżeństwa; Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa; Kanoniczne dochodzenie przedślubne; Duszpasterz wobec małżeństwa konkordatowego; Kanon 1071 w systemie prawa małżeńskiego: nihil obstat; Pojęcie przeszkody zrywającej, podział przeszkód, władza wyjaśniania i ustanawiania; Zakazy zawarcia małżeństwa w systemie kanonicznym; Dyspensowanie od przeszkód: wypadek zwykły, niebezpieczeństwo śmierci i wypadek naglący.

ECTS [1 ECTS= 30(25) godz]

udział w wykładach: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do wykładów: 10 godz.

prace pisemne na ćwiczenia 20

przygotowanie do egzaminu: 20

konsultacje: 5 godz.

suma godz: 115; liczba ECTS: 4

Literatura:

1. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006;

2. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2002;

3. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000;

4. P. Steczkowski, Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r., Annales Canonici 2/2006, s. 179-194;

5. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997;

6. G. Leszczyński, Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103, Ius matrimoniale 12(18)2007, s. 97-111;

7. P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tłum. S. Świaczny, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego i ma pogłębioną wiedzę z zakresu uświęcania Kościoła;

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień prawa małżeńskiego;

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji dotyczących małżeństwa kanonicznego.

W zakresie umiejętności:

EK 4 - student potrafi samodzielnie analizować i prezentować teksty prawne o małżeństwie kanonicznym;

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prawne z zakresu prawa małżeńskiego;potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu;

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa małżeńskiego kanonicznego i potrafi ocenić skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy z prawa małżeńskiego.

W zakresie kompetencji:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa małżeńskiego oraz udzielić porady prawnej w tym zakresie;

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii prawniczej z zakresu prawa małżeńskiego; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień kanonicznego prawa małżeńskiego; nie ma wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie prawa małżeńskiego

ocena 3 (dost): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa małżeńskiego; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z kanonicznego prawa małżeńskiego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie prawa małżeńskiego

ocena 4 (db): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa małżeńskiego; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z kanonicznego prawa małżeńskiego; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie prawa małżeńskiego

ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa małżeńskiego; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z kanonicznego prawa małżeńskiego; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie prawa małżeńskiego

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i prezentować tekstu prawnego z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; nie potrafi formułować w mowie i na piśmie zagadnień z prawa małżeńskiego i odróżnić nieważności małżeństwa od rozwodu; nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

ocena 3 (dost): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i prezentować tekst prawny z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; jedynie częściowo potrafi formułować w mowie i na piśmie zagadnień z prawa małżeńskiego i odróżnić nieważności małżeństwa od rozwodu; z błędem znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; potrafi zadowalająco formułować w mowie i na piśmie zagadnienia z prawa małżeńskiego i odróżnić nieważności małżeństwa od rozwodu; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować tekst z prawa małżeńskiego; potrafi bezbłędnie formułować w mowie i na piśmie zagadnienia z prawa małżeńskiego i odróżnić nieważności małżeństwa od rozwodu; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułuje własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dost): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; student okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udziału w dyskusjach formułując własne wypowiedzi oraz uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; student często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze często udziału w dyskusjach formułując własne wypowiedzi oraz uwagi krytyczne.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego; student bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze bardzo często udziału w dyskusjach formułując własne wypowiedzi oraz uwagi krytyczne.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach i przedstawienie pisemnej pracy na wskazany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avXQLFrnPgdkYKlaXg-rfzXkna342dOmjzuy4Wd3VWKQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc15b7c1-50cf-4d81-8956-faef250be73b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w pierwszym semestrze obejmować będzie normy ujęte w kan. 1055-1094 KPK.

Pełny opis:

Wykłąd konwencjonalny będzie miał charakter egzegetyczny, polegający

w opraciu o bogatą litraturę przedmiotu analiize kompoenetów poszczególnych znajdujących się w obszarze kan. 1055-1094 KPK. Zakresowo będzie obejmowal następujące zagadnienia: wstępne zalożenia .(kan. 1055-1062 KPK), normy dotycące przygtowania do zawarcia mażłeństwa (kan. 1063-1072 KPK) z uwzględnieniem prawa parykularnego oraz problematykę przeszkód małżeńskich w ogólności (1073-1082 KPK) oraz szczególności (kan. 1083-1094 KPK)

Literatura:

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Wykład w trybie stacjonarnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w pierwszym semestrze obejmować będzie normy ujęte w kan. 1055-1094 KPK.

Pełny opis:

Wykłąd konwencjonalny będzie miał charakter egzegetyczny, polegający

w opraciu o bogatą litraturę przedmiotu analiize kompoenetów poszczególnych znajdujących się w obszarze kan. 1055-1094 KPK. Zakresowo będzie obejmowal następujące zagadnienia: wstępne zalożenia .(kan. 1055-1062 KPK), normy dotycące przygtowania do zawarcia mażłeństwa (kan. 1063-1072 KPK) z uwzględnieniem prawa parykularnego oraz problematykę przeszkód małżeńskich w ogólności (1073-1082 KPK) oraz szczególności (kan. 1083-1094 KPK)

Literatura:

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Wykład w trybie stacjonarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)