Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczne prawo małżeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PM2-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczne prawo małżeńskie
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U04

PK_U07, PK_K05

PK_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: student poznając kanoniczne prawo małżeńskie jest kompetentny udzielić porady prawnej w tej materii, potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu, sam jest przygotowany jakie dokumenty od strony prawnej są potrzebne do zawarcia małżeństwa.

Wymagania wstępne: student winien mieć wiedzę o sakramentach świętych, o normach ogólnych, o KRiO, o uregulowaniach konkordatowych dotyczących małżeństwa.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: Przeszkody wieku i impotencji; Przeszkody węzła małżeńskiego, różnej religii i święceń oraz ślubów zakonnych; Przeszkody uprowadzenia, pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej i pokrewieństwa prawnego; Niezdolność konsensualna z kan. 1095; Wadliwość zgody małżeńskiej z powodu błędów i spowodowanego podstępem (kann. 1097, 1098 i 1099); Symulacja, przymus i bojaźń oraz warunek w kontekście zgody małżeńskiej; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika i z tłumaczem; Forma zwyczajna i nadzwyczajna zawarcia małżeństwa; Obowiązywalność formy zawarcia, miejsce i wpis do ksiąg; Małżeństwa mieszane; Małżeństwa zawierane tajnie, skutki małżeństwa; Możliwości rozwiązania węzła małżeńskiego; Przywilej Pawłowy i przypadki szczególne (Piotrowy); Uważnienie małżeństwa: zwykłe i nadzwyczajne; Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem w kontekście motu proprio "Omnium in mentem" (15.12.2009) i dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z 2008 r.

ECTS [1 ECTS= 30(25) godz]

udział w wykładach: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do wykładów i ćwiczeń: 5 godz.

przygotowanie pracy pisemnej na ćwiczenia: 10

przygotowanie do egzaminu: 10

suma godz: 85; liczba ECTS: 3

Literatura:

1. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.

2. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2002.

3. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.

4. P. Steczkowski, Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r., Annales Canonici 2/2006, s. 179-194.

5. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997.

6. G. Leszczyński, Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103), Ius matrimoniale 12 (18), 2007, s. 97-111.

7. P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tłum. S. Świaczny, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy (EK 1-3):

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień prawa małżeńskiego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji dotyczących małżeństwa kanonicznego

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 - student potrafi samodzielnie analizować i prezentować teksty prawne o małżeństwie kanonicznym

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prawne z zakresu prawa małżeńskiego; potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa małżeńskiego kanonicznego

W zakresie kompetencji (EK 7-8):

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa małżeńskiego

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach i przedstawienie pisemnej pracy na wskazany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w drugim semestrze będzie kontynuuacją wykładu prowadzonego w semsestrze pierwszym. Obejmować będzi kan. 1095-1165 KPK.

Pełny opis:

Wykłąd konwencjonalno-o charakterze ezgegetycznym zakresowo beędzie interpretacją następujących zagadenien: niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa oraz wady zgody małżeńskiej (kan. 1095-1107 KPK), forma kanoniczna (kan. 1108-1123 KPK, małeństwa mieszane (kan. 1124-1129 KPK), małżeństwa tajne (kan. 1130-1133 KPK), skutki malżeństwa (kan. 1134-1140 KPK), separacja małżeństwa (kan. 1141-1155 KPK), konwalidacja małżeństwa (kan. 1156-1164 KPK).

Literatura:

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Wykład prowadzony będzie w formie stacjonarnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w drugim semestrze będzie kontynuuacją wykładu prowadzonego w semsestrze pierwszym. Obejmować będzi kan. 1095-1165 KPK.

Pełny opis:

Wykłąd konwencjonalno-o charakterze ezgegetycznym zakresowo beędzie interpretacją następujących zagadenien: niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa oraz wady zgody małżeńskiej (kan. 1095-1107 KPK), forma kanoniczna (kan. 1108-1123 KPK, małeństwa mieszane (kan. 1124-1129 KPK), małżeństwa tajne (kan. 1130-1133 KPK), skutki malżeństwa (kan. 1134-1140 KPK), separacja małżeństwa (kan. 1141-1155 KPK), konwalidacja małżeństwa (kan. 1156-1164 KPK

Literatura:

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Wykład prowadzony będzie w formie stacjonarnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)