Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Canonical marriage law

General data

Course ID: WK-S-PM2-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Canonical marriage law
Name in Polish: Kanoniczne prawo małżeńskie
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W05, PK_U04

PK_U07, PK_K05

PK_K07

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: student poznając kanoniczne prawo małżeńskie jest kompetentny udzielić porady prawnej w tej materii, potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu, sam jest przygotowany jakie dokumenty od strony prawnej są potrzebne do zawarcia małżeństwa.

Wymagania wstępne: student winien mieć wiedzę o sakramentach świętych, o normach ogólnych, o KRiO, o uregulowaniach konkordatowych dotyczących małżeństwa.

Full description: (in Polish)

Zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia: Przeszkody wieku i impotencji; Przeszkody węzła małżeńskiego, różnej religii i święceń oraz ślubów zakonnych; Przeszkody uprowadzenia, pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej i pokrewieństwa prawnego; Niezdolność konsensualna z kan. 1095; Wadliwość zgody małżeńskiej z powodu błędów i spowodowanego podstępem (kann. 1097, 1098 i 1099); Symulacja, przymus i bojaźń oraz warunek w kontekście zgody małżeńskiej; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika i z tłumaczem; Forma zwyczajna i nadzwyczajna zawarcia małżeństwa; Obowiązywalność formy zawarcia, miejsce i wpis do ksiąg; Małżeństwa mieszane; Małżeństwa zawierane tajnie, skutki małżeństwa; Możliwości rozwiązania węzła małżeńskiego; Przywilej Pawłowy i przypadki szczególne (Piotrowy); Uważnienie małżeństwa: zwykłe i nadzwyczajne; Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem w kontekście motu proprio "Omnium in mentem" (15.12.2009) i dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z 2008 r.

ECTS [1 ECTS= 30(25) godz]

udział w wykładach: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do wykładów i ćwiczeń: 5 godz.

przygotowanie pracy pisemnej na ćwiczenia: 10

przygotowanie do egzaminu: 10

suma godz: 85; liczba ECTS: 3

Bibliography: (in Polish)

1. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.

2. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wyd. Biblos, Tarnów 2002.

3. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.

4. P. Steczkowski, Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r., Annales Canonici 2/2006, s. 179-194.

5. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997.

6. G. Leszczyński, Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103), Ius matrimoniale 12 (18), 2007, s. 97-111.

7. P. J. Viladrich, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tłum. S. Świaczny, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy (EK 1-3):

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień prawa małżeńskiego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji dotyczących małżeństwa kanonicznego

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 - student potrafi samodzielnie analizować i prezentować teksty prawne o małżeństwie kanonicznym

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prawne z zakresu prawa małżeńskiego; potrafi odróżnić nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu prawa małżeńskiego kanonicznego

W zakresie kompetencji (EK 7-8):

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu prawa małżeńskiego

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach i przedstawienie pisemnej pracy na wskazany temat.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Henryk Stawniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład w drugim semestrze będzie kontynuuacją wykładu prowadzonego w semsestrze pierwszym. Obejmować będzi kan. 1095-1165 KPK.

Full description: (in Polish)

Wykłąd konwencjonalno-o charakterze ezgegetycznym zakresowo beędzie interpretacją następujących zagadenien: niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa oraz wady zgody małżeńskiej (kan. 1095-1107 KPK), forma kanoniczna (kan. 1108-1123 KPK, małeństwa mieszane (kan. 1124-1129 KPK), małżeństwa tajne (kan. 1130-1133 KPK), skutki malżeństwa (kan. 1134-1140 KPK), separacja małżeństwa (kan. 1141-1155 KPK), konwalidacja małżeństwa (kan. 1156-1164 KPK).

Bibliography: (in Polish)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład prowadzony będzie w formie stacjonarnej.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS:

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład w drugim semestrze będzie kontynuuacją wykładu prowadzonego w semsestrze pierwszym. Obejmować będzi kan. 1095-1165 KPK.

Full description: (in Polish)

Wykłąd konwencjonalno-o charakterze ezgegetycznym zakresowo beędzie interpretacją następujących zagadenien: niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa oraz wady zgody małżeńskiej (kan. 1095-1107 KPK), forma kanoniczna (kan. 1108-1123 KPK, małeństwa mieszane (kan. 1124-1129 KPK), małżeństwa tajne (kan. 1130-1133 KPK), skutki malżeństwa (kan. 1134-1140 KPK), separacja małżeństwa (kan. 1141-1155 KPK), konwalidacja małżeństwa (kan. 1156-1164 KPK

Bibliography: (in Polish)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.III/2. Uświęcajace zadanie Kościoła, Poznań 20011, s. 230-368.

M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Katowice 1987.

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2007.

W. G, Góralski, Kościeelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład prowadzony będzie w formie stacjonarnej.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)