Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowe w ogólności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-POS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowe w ogólności
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a249b69221e614f4ab24c7e1144b4dcb2%40thread.tacv2/conversations?groupId=647eff6f-b0f1-4a8e-8ff0-fb1f375c182f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U06

PK_K05, PK_K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawami kanonicznego systemu procesowego: struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie, strony procesowe, środki sądowej ochrony praw.

Pełny opis:

WPROWADZENIE: 1. Uwagi ogólne na temat kanonicznego prawa procesowego.

2. Pozytywny i negatywny charakter procesu. 3. Sądowa ochrona praw w Kościele.

I. PRZEDMIOT PROCESU I ZAKRES WŁADZY SĄDOWNICZEJ W KOŚCIELE: 1. Pojęcie kościelnego postępowania sądowego. 2. Elementy postępowania sądowego. 3. Rodzaje procesów sądowych. 4. Obowiązywanie kanonicznych norm procesowych. 4. Zakres kościelnej władzy sądowej. 5. Źródła kanonicznego prawa procesowego.

II. STRUKTURA SĄDOWNICTWA KOŚCIELNEGO: 1. Pojęcia wstępne (trybunał, instancja, stopień). 2. Hierarchia trybunałów kościelnych (Trybunały pierwszej instancji, Trybunały drugiej instancji, Trybunały trzeciej i dalszej instancji, Trybunał Najwyższy). 3. Nadrzędna rola Papieża. 4. Wzajemne relacje między trybunałami.

III. KOMPETENCJE SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Pojęcie sądu właściwego.

2. Podstawowe zasady właściwości sądu. 3. Sądowa nietykalność Papieża.

4. Właściwość trybunałów uprzywilejowanych. 5. Tytuły właściwości trybunałów wspólnych (pierwszej instancji). 6. Rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych.

IV. ORGANIZACJA SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Trybunał pierwszej instancji.

2. Trybunał drugiej instancji. 3. Trybunały Stolicy Apostolskiej.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SĄDÓW: 1. Obowiązki sędziów i urzędników sądowych. 2. Porządek rozpoznawania spraw. 3.Terminy i odroczenia. 4. Miejsce sądu. 5. Dopuszczanie osób na rozprawę. 6. Sporządzanie i przechowywanie akt.

VI. STRONY PROCESOWE:1. Powód i strona pozwana. 2. Pełnomocnicy procesowi i adwokaci.

VII. ŚRODKI SĄDOWEJ OCHRONY PRAW: 1. Skargi. 2. Zarzuty. 3. Sekwestr.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1400-1500.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Olsztyn 1990, 159-232.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, 1047-1127.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER R., Sądownictwo kościelne w służbie prawa człowieka, Olsztyn 2000.

2. KRUKOWSKI J., Sądy w ogólności, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 12-122.

3. MIZIŃSKI A.G., Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego.

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania sądowego w ogólności.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonywać wykładni przepisów dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego i przedstawić jej wyniki.

EK 5 - student formułuje w mowie zagadnienia z zakresu postępowania sądowego w ogólności i potrafi je przedstawić w świetle postępowania sądowego w ogólności

EK 6 - student znajduje i właściwie wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mająca na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ECTS (1ECTS = 30(25) godz.

udział w wykładach - 30 godz.

lektura wskazanej literatury - 25 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

suma godzin - 80 godz.

Liczba ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena EK 1-8.

ocena 2 (ndst):

- student nie zna podstawowej terminologii z zakresu postępowania sądowego w ogólności; nie zna podstawowych zagadnień dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania sądowego w ogólności.

- student nie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego i przedstawić jej wyników; nie umie sformułować w mowie zagadnień z zakresu postępowania sądowego w ogólności i nie potrafi tego przedstawić w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego w ogólności; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać fontes cognoscendi i literatury z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

- student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu postępowania sądowego w ogólności; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusjach.

ocena 3 (dst):

- student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu postępowania sądowego w ogólności; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania sądowego w ogólności.

- student potrafi w ograniczonym stopniu dokonać wykładni przepisów dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego i przedstawić jej wyniki; potrafi częściowo sformułować w mowie zagadnienia z zakresu postępowania sądowego w ogólności i potrafi częściowo to przedstawić w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego w ogólności; z błędami znajduje i w ograniczonym stopniu wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

- student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu postępowania sądowego w ogólności; sporadycznie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 4 (db):

- student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu postępowania sądowego w ogólności; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego; posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania sądowego w ogólności.

- student potrafi właściwie dokonać wykładni przepisów dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego i przedstawić jej wyniki; potrafi dobrze sformułować w mowie zagadnienia z zakresu postępowania sądowego w ogólności i potrafi dobrze to przedstawić w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego w ogólności; w większości przypadków prawidłowo znajduje i dobrze wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

- student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu postępowania sądowego w ogólności.; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

ocena 5 (bdb):

- student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu postępowania sądowego w ogólności; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego; posiada pełną wiedzę na temat najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych w zakresie postępowania sądowego w ogólności.

- student całkowicie poprawnie potrafi dokonać wykładni przepisów dotyczących podstaw sądownictwa kościelnego i przedstawić jej wyniki; potrafi bezbłędnie sformułować w mowie zagadnienia z zakresu postępowania sądowego w ogólności i potrafi bardzo dobrze to przedstawić w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego w ogólności; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje fontes cognoscendi i literaturę z zakresu postępowania sądowego w ogólności.

- student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu postępowania sądowego w ogólności; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, uczestnicząc w dyskusjach.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach

2. zaangażowanie podczas wykładów (dyskusje)

3. ocena z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawami kanonicznego systemu procesowego: struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie, strony procesowe, środki sądowej ochrony praw.

Pełny opis:

WPROWADZENIE: 1. Uwagi ogólne na temat kanonicznego prawa procesowego.

2. Pozytywny i negatywny charakter procesu. 3. Sądowa ochrona praw w Kościele.

I. PRZEDMIOT PROCESU I ZAKRES WŁADZY SĄDOWNICZEJ W KOŚCIELE: 1. Pojęcie kościelnego postępowania sądowego. 2. Elementy postępowania sądowego. 3. Rodzaje procesów sądowych. 4. Obowiązywanie kanonicznych norm procesowych. 4. Zakres kościelnej władzy sądowej. 5. Źródła kanonicznego prawa procesowego.

II. STRUKTURA SĄDOWNICTWA KOŚCIELNEGO: 1. Pojęcia wstępne (trybunał, instancja, stopień). 2. Hierarchia trybunałów kościelnych (Trybunały pierwszej instancji, Trybunały drugiej instancji, Trybunały trzeciej i dalszej instancji, Trybunał Najwyższy). 3. Nadrzędna rola Papieża. 4. Wzajemne relacje między trybunałami.

III. KOMPETENCJE SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Pojęcie sądu właściwego.

2. Podstawowe zasady właściwości sądu. 3. Sądowa nietykalność Papieża.

4. Właściwość trybunałów uprzywilejowanych. 5. Tytuły właściwości trybunałów wspólnych (pierwszej instancji). 6. Rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych.

IV. ORGANIZACJA SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Trybunał pierwszej instancji.

2. Trybunał drugiej instancji. 3. Trybunały Stolicy Apostolskiej.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SĄDÓW: 1. Obowiązki sędziów i urzędników sądowych. 2. Porządek rozpoznawania spraw. 3.Terminy i odroczenia. 4. Miejsce sądu. 5. Dopuszczanie osób na rozprawę. 6. Sporządzanie i przechowywanie akt.

VI. STRONY PROCESOWE:1. Powód i strona pozwana. 2. Pełnomocnicy procesowi i adwokaci.

VII. ŚRODKI SĄDOWEJ OCHRONY PRAW: 1. Skargi. 2. Zarzuty. 3. Sekwestr.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1400-1500.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Olsztyn 1990, 159-232.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, 1047-1127.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER R., Sądownictwo kościelne w służbie prawa człowieka, Olsztyn 2000.

2. KRUKOWSKI J., Sądy w ogólności, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 12-122.

3. MIZIŃSKI A.G., Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS (1ECTS = 30(25) godz.

udział w wykładach - 30 godz.

lektura wskazanej literatury - 25 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

suma godzin - 80 godz.

Liczba ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawami kanonicznego systemu procesowego: struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie, strony procesowe, środki sądowej ochrony praw.

Pełny opis:

WPROWADZENIE: 1. Uwagi ogólne na temat kanonicznego prawa procesowego.

2. Pozytywny i negatywny charakter procesu. 3. Sądowa ochrona praw w Kościele.

I. PRZEDMIOT PROCESU I ZAKRES WŁADZY SĄDOWNICZEJ W KOŚCIELE: 1. Pojęcie kościelnego postępowania sądowego. 2. Elementy postępowania sądowego. 3. Rodzaje procesów sądowych. 4. Obowiązywanie kanonicznych norm procesowych. 4. Zakres kościelnej władzy sądowej. 5. Źródła kanonicznego prawa procesowego.

II. STRUKTURA SĄDOWNICTWA KOŚCIELNEGO: 1. Pojęcia wstępne (trybunał, instancja, stopień). 2. Hierarchia trybunałów kościelnych (Trybunały pierwszej instancji, Trybunały drugiej instancji, Trybunały trzeciej i dalszej instancji, Trybunał Najwyższy). 3. Nadrzędna rola Papieża. 4. Wzajemne relacje między trybunałami.

III. KOMPETENCJE SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Pojęcie sądu właściwego.

2. Podstawowe zasady właściwości sądu. 3. Sądowa nietykalność Papieża.

4. Właściwość trybunałów uprzywilejowanych. 5. Tytuły właściwości trybunałów wspólnych (pierwszej instancji). 6. Rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych.

IV. ORGANIZACJA SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Trybunał pierwszej instancji.

2. Trybunał drugiej instancji. 3. Trybunały Stolicy Apostolskiej.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SĄDÓW: 1. Obowiązki sędziów i urzędników sądowych. 2. Porządek rozpoznawania spraw. 3.Terminy i odroczenia. 4. Miejsce sądu. 5. Dopuszczanie osób na rozprawę. 6. Sporządzanie i przechowywanie akt.

VI. STRONY PROCESOWE:1. Powód i strona pozwana. 2. Pełnomocnicy procesowi i adwokaci.

VII. ŚRODKI SĄDOWEJ OCHRONY PRAW: 1. Skargi. 2. Zarzuty. 3. Sekwestr.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1400-1500.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2016, 159-232.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, 1047-1127.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER R., Sądownictwo kościelne w służbie prawa człowieka, Olsztyn 2000.

2. KRUKOWSKI J., Sądy w ogólności, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 12-122.

3. MIZIŃSKI A.G., Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS (1ECTS = 30(25) godz.

udział w wykładach - 30 godz.

lektura wskazanej literatury - 25 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

suma godzin - 80 godz.

Liczba ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z podstawami kanonicznego systemu procesowego: struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie, strony procesowe, środki sądowej ochrony praw.

Pełny opis:

WPROWADZENIE: 1. Uwagi ogólne na temat kanonicznego prawa procesowego.

2. Pozytywny i negatywny charakter procesu. 3. Sądowa ochrona praw w Kościele.

I. PRZEDMIOT PROCESU I ZAKRES WŁADZY SĄDOWNICZEJ W KOŚCIELE: 1. Pojęcie kościelnego postępowania sądowego. 2. Elementy postępowania sądowego. 3. Rodzaje procesów sądowych. 4. Obowiązywanie kanonicznych norm procesowych. 4. Zakres kościelnej władzy sądowej. 5. Źródła kanonicznego prawa procesowego.

II. STRUKTURA SĄDOWNICTWA KOŚCIELNEGO: 1. Pojęcia wstępne (trybunał, instancja, stopień). 2. Hierarchia trybunałów kościelnych (Trybunały pierwszej instancji, Trybunały drugiej instancji, Trybunały trzeciej i dalszej instancji, Trybunał Najwyższy). 3. Nadrzędna rola Papieża. 4. Wzajemne relacje między trybunałami.

III. KOMPETENCJE SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Pojęcie sądu właściwego.

2. Podstawowe zasady właściwości sądu. 3. Sądowa nietykalność Papieża.

4. Właściwość trybunałów uprzywilejowanych. 5. Tytuły właściwości trybunałów wspólnych (pierwszej instancji). 6. Rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych.

IV. ORGANIZACJA SĄDÓW KOŚCIELNYCH: 1. Trybunał pierwszej instancji.

2. Trybunał drugiej instancji. 3. Trybunały Stolicy Apostolskiej.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA SĄDÓW: 1. Obowiązki sędziów i urzędników sądowych. 2. Porządek rozpoznawania spraw. 3.Terminy i odroczenia. 4. Miejsce sądu. 5. Dopuszczanie osób na rozprawę. 6. Sporządzanie i przechowywanie akt.

VI. STRONY PROCESOWE:1. Powód i strona pozwana. 2. Pełnomocnicy procesowi i adwokaci.

VII. ŚRODKI SĄDOWEJ OCHRONY PRAW: 1. Skargi. 2. Zarzuty. 3. Sekwestr.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kann. 1400-1500.

2. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, IV, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2016, 159-232.

3. Postępowanie sądowe w ogólności, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2023, 860-924.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SZTYCHMILER R., Sądownictwo kościelne w służbie prawa człowieka, Olsztyn 2000.

2. KRUKOWSKI J., Sądy w ogólności, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 12-122.

3. MIZIŃSKI A.G., Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)