Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anGzusDWHoukEJQSJ1kCQE4zeEv8KiOq513niDFskgk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52723b7-563b-4bad-91e5-833934ded1b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05

PK_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk prawnych.

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat prawa administracyjnego w polskim porządku prawnym.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych instytucji i pojęć z z zakresu wstępu do prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Teoria prawa administracyjnego

2. Źródła prawa administracyjnego

3. Zasady prawa administracyjnego

4. Organizacja administracji

5. Funkcjonowanie administracji

6. Zarys procedury administracyjnej

7. Administracyjne prawo osobowe

8. Wybrane aspekty prawa administracyjnego

8.1. Regulacja gospodarki

8.2. Sprawy zdrowia

8.3. Upowszechnianie informacji

8.4. Dostęp do informacji publicznej

8.5. Oświata, nauka i kultura

8.6. Zrzeszenia i inne rodzaje aktywności obywateli

8.7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

8.8. Obrona państwa

Metody oceny:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2017 (lub nowsze wydanie)

Literatura fakultatywna:

Maciejko W., Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa 2011 (lub nowsze wydanie)

Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Warszawa 2013, s. 251-261

Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z budżetu państwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1

Student zna źródła prawa administracyjnego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawową terminologię

EK 2

Student ma wiedzę na temat zasad prawa administracyjnego.

EK 3

Student ma uporządkowaną znajomość poszczególnych ustaw z zakresu materialnego prawa administracyjnego

Umiejętności

EK 4

Student potrafi analizować, streszczać i prezentować problematykę dotyczącą materialnego prawa administracyjnego

EK 5

Student potrafi wykorzystać środki prawne dla ochrony praw i obowiązków z zakresu prawa administracyjnego

EK 6

Student znajduje i wykorzystuje rzetelnie źródła i literaturę z zakresu prawa administracyjnego

Kompetencje

EK 7

Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu prawa administracyjnego

EK 8

Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Efekt 1-8 - egzamin ustny

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład problemowy

Praca z aktami normatywnymi.

Dyskusje. Rozwiazywanie kazusów.

Na ocene koncowa składa sie ocena z egzaminu ustnego, podczas którego weryfikowane sa efekty kształcenia oraz znajomosc zródeł oraz literatury przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Mróz, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anGzusDWHoukEJQSJ1kCQE4zeEv8KiOq513niDFskgk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52723b7-563b-4bad-91e5-833934ded1b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat prawa administracyjnego w polskim porządku prawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Źródła prawa administracyjnego

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Zarys procedury administracyjnej

4. Administracyjne prawo osobowe

5. Pomoc społeczna

5. Prawo budowlane

6. Ochrona środowiska

7. Zamówienia publiczne

Metody oceny:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna

Literatura:

Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009

W. Maciejko, Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa 2011

Literatura fakultatywna:

Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Warszawa 2013, s. 251-261

Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z budżetu państwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anGzusDWHoukEJQSJ1kCQE4zeEv8KiOq513niDFskgk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52723b7-563b-4bad-91e5-833934ded1b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat prawa administracyjnego w polskim porządku prawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Źródła prawa administracyjnego

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Zarys procedury administracyjnej

4. Administracyjne prawo osobowe

5. Pomoc społeczna

5. Prawo budowlane

6. Ochrona środowiska

7. Zamówienia publiczne

Metody oceny:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna

Literatura:

Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009

W. Maciejko, Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa 2011

Literatura fakultatywna:

Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Warszawa 2013, s. 251-261

Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z budżetu państwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anGzusDWHoukEJQSJ1kCQE4zeEv8KiOq513niDFskgk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52723b7-563b-4bad-91e5-833934ded1b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat prawa administracyjnego w polskim porządku prawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Teoria prawa administracyjnego

2. Źródła prawa administracyjnego

3. Zasady prawa administracyjnego

4. Organizacja administracji

5. Funkcjonowanie administracji

6. Zarys procedury administracyjnej

7. Administracyjne prawo osobowe

8. Wybrane aspekty prawa administracyjnego

8.1. Regulacja gospodarki

8.2. Sprawy zdrowia

8.3. Upowszechnianie informacji

8.4. Dostęp do informacji publicznej

8.5. Oświata, nauka i kultura

8.6. Zrzeszenia i inne rodzaje aktywności obywateli

8.7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

8.8. Obrona państwa

Metody oceny:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2017 (lub nowsze wydanie)

Literatura fakultatywna:

Maciejko W., Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa 2011 (lub nowsze wydanie)

Finansowanie „kościelnych” organizacji pożytku publicznego, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Warszawa 2013, s. 251-261

Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z budżetu państwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)