Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PRZ-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb964d5f5c3a4568996f8b42c77cf4d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e7ff0c7-c5ab-4d3c-9f70-b34ad5b86dc5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W04, PK_U13

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Przedmiotem wykładu jest rzymskie prawo prywatne.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat historycznego rozwoju rzymskiego prawa prywatnego, jego podstawowych instytucji, zasad i reguł prawnych oraz ich recepcji w prawie i prawie kanonicznym.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujący zakres tematyczny:

1. Zagadnienia wstępne (Pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego. Podziały prawa. Systematyka rzymskiego prawa prywatnego).

2. Historyczny rozwój prawa rzymskiego (Historyczny rozwój źródeł prawa rzymskiego. Rozwój rzymskiego prawa prywatnego. Pojustyniańskie dzieje prawa rzymskiego).

3. Proces cywilny w prawie rzymskim (Ogólna charakterystyka, rozwój i organizacja procesu. Proces legisakcyjny. Proces formułkowy. Ochrona pozaprocesowa. Proces kognicyjny).

4. Prawo osobowe (Osoby fizyczne. Osoby prawne. Zdolność do czynności prawnych. Czynności prawne).

5. Prawo rodzinne (Rodzina rzymska. Prawo małżeńskie. Władza ojcowska. Opieka i kuratela).

6. Prawo rzeczowe (Rzeczy. Posiadanie. Własność. Prawa na rzeczy cudzej).

7. Zobowiązania (Pojęcie, ogólna charakterystyka i podział zobowiązań. Zobowiązania z kontraktów, z umów nieformalnych oraz jak gdyby z kontraktów. Zobowiązania z deliktów i jak gdyby z deliktów. Umocnienie i umorzenie zobowiązań).

8. Prawo spadkowe (Ogólna charakterystyka. Rodzaje dziedziczenia. Treść testamentu. Nabycie spadku i jego skutki. Zapisy).

Literatura:

Spis zalecanych lektur:

1. Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 6., Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. A. Dębiński, M. Jońca, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

2. Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2012.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, wyd. 5. zm., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, wyd. 6. zm. i uzup., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

5. Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, wyd. 5., Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, wyd. 5. popr., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

7. Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, TAiWPN Universitas, Kraków 1998.

8. Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, wyd. 2., Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

9. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, wyd. 2., Ars Boni et Aequi, Poznań [1992].

10. Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. 2., TAiWPN Universitas, Kraków 2006.

11. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, wyd. 6. rozsz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy (EK 1-3):

EK 1 – student definiuje i opisuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego

EK 2 – wymienia i wyjaśnia zasady i reguły rzymskiego prawa prywatnego

EK 3 – cytuje w języku łacińskim i tłumaczy na język polski podstawową terminologię i paremie prawnicze wytworzone w prawie rzymskim i na jego podstawie

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 – student analizuje i porównuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju

EK 5 – rozwiązuje kazusy prawne w oparciu o wiedzę z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, którą należało sobie przyswoić

EK 6 – porównuje i analizuje konstrukcje obecne we współczesnych systemach prawnych, zwłaszcza w prawie kanonicznym, recypowane z rzymskiego prawa prywatnego

W zakresie kompetencji (EK 7-9):

EK 7 – student ma świadomość rzymskiego pochodzenia wielu instytucji współczesnego prawa i prawa kanonicznego

EK 8 – jest zdolny do właściwego posługiwania się w argumentacji prawniczej paremiami wywodzącymi się z prawa rzymskiego

EK 9 – jest zdolny do analizy przepisów prawa i prawa kanonicznego w kontekście zasad i reguł prawnych wywodzących się z prawa rzymskiego

ECTS [1 ECTS= 30 (25) godz.]

Udział w wykładach: 60 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do udziału w wykładach i ćwiczeniach: 70 godz.

Lektura uzupełniająca do wykładów i ćwiczeń: 10 godz.

Przygotowanie referatu na ćwiczenia: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu z wykładów: 35 godz.

Suma godz: 225

Liczba ECTS: 7

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia – egzamin pisemny - test na platformie Moodle

Kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3):

– Student poprawnie definiuje i opisuje tylko niektóre z podstawowych instytucji rzymskiego prawa prywatnego; poprawnie wymienia i wyjaśnia tylko niektóre zasady i reguły rzymskiego prawa prywatnego; poprawnie cytuje tylko w polskiej wersji językowej podstawową terminologię i paremie prawnicze wytworzone w prawie rzymskim i na jego podstawie.

– Student poprawnie analizuje niektóre podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju; poprawnie rozwiązuje proste kazusy prawne w oparciu o wiedzę z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, którą należało sobie przyswoić; poprawnie analizuje niektóre konstrukcje obecne we współczesnych systemach prawnych, zwłaszcza w prawie kanonicznym, recypowane z rzymskiego prawa prywatnego.

Na ocenę dobrą (4):

– student dobrze definiuje i opisuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego; dobrze wymienia i wyjaśnia zasady i reguły rzymskiego prawa prywatnego; dobrze cytuje w języku łacińskim i tłumaczy na język polski podstawową terminologię i paremie prawnicze wytworzone w prawie rzymskim i na jego podstawie.

– Student dobrze analizuje i porównuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju; dobrze rozwiązuje kazusy prawne w oparciu o wiedzę z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, którą należało sobie przyswoić; dobrze porównuje i analizuje konstrukcje obecne we współczesnych systemach prawnych, zwłaszcza w prawie kanonicznym, recypowane z rzymskiego prawa prywatnego.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

– Student bardzo dobrze definiuje i opisuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego; bardzo dobrze wymienia i wyjaśnia zasady i reguły rzymskiego prawa prywatnego; bardzo dobrze cytuje w języku łacińskim i bardzo dobrze tłumaczy na język polski podstawową terminologię i paremie prawnicze wytworzone w prawie rzymskim i na jego podstawie, a także sam potrafi je dobierać do określonego przypadku prawnego jako element argumentacji prawniczej i uzasadnić swój wybór.

– Student bardzo dobrze analizuje i porównuje podstawowe instytucje rzymskiego prawa prywatnego z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju; bardzo dobrze rozwiązuje kazusy prawne w oparciu o wiedzę z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, którą należało sobie przyswoić; bardzo dobrze identyfikuje, porównuje i analizuje konstrukcje obecne we współczesnych systemach prawnych, zwłaszcza w prawie kanonicznym, recypowane z rzymskiego prawa prywatnego.

Opis składowych oceny końcowej:

100% – ocena z egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a48e562bdaa1348d796d73486784f7bcd%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea644e11-3daf-43fe-a00b-50d1067e8070&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)