Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-RZ-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzeczowe
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa6068fcba6e74a9298a16ab9eefe7146%40thread.tacv2/conversations?groupId=e97d7bf7-69ef-45bd-82d5-c2e5bde83a1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05

PK_K05

Skrócony opis:

Podstawowa charakterystyka zasad i instytucji polskiego prawa rzeczowego.

Pełny opis:

1 Pojęcie, charakterystyka i systematyka stosunków prawno-rzeczowych.

2 Własność, jako prawo podmiotowe

3 Nabycie i utrata własności

4 Współwłasność

5 Ochrona własności

6 Użytkowanie wieczyste

7 Prawa rzeczowe ograniczone – charakterystyka ogólna

8 Użytkowanie

9 Służebności

10 Spółdzielcze prawo do lokalu a własność lokalu lub domu jednorodzinnego

11 Hipoteka

12 Zastaw

13 Zastaw rejestrowy

14 Posiadanie

15 Księgi wieczyste

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. E. Gniewek, Prawo rzeczowe. Podręczniki prawnicze. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016;

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

4. Katarzyna Anna Dadańska Prawo rzeczowe. Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego tom IV, Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, Wydanie II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007;

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami);

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 1996, nr 149, poz. 703 z późniejszymi zmianami).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna terminologię z zakresu prawa rzeczowego

EK 2 - Student zna i definiuje instytucje z zakresu prawa rzeczowego

EK 3 - Student ma znajomość metod analizy tekstów ustaw

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student umie analizować teksty ustaw

EK 5 - Student umie analizować teksty orzeczeń sądowych

EK 6 - Student, w oparciu o teksty ustaw, potrafi rozwiązać zagadnienia prawne wyłaniające się na tle przedstawionego stanu faktycznego (kazusy)

KOMPETENCJE

EK 7 - Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie zagadnienia prawnego wyłaniającego się na tle przedstawionego stanu faktycznego (kazus)

EK 8 - Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania

EK 9 - Student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udziału w dyskusjach

EK 10 - Student formułuje własne wypowiedzi oraz uwagi krytyczne

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 60 godz. - 2 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach: 0,5 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń: 0,5 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące (wykład):

obecność na zajęciach egzamin ustny.

Podsumowujące (ćwiczenia):

obecność na zajęciach, kolokwium ustne.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa rzeczowego.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa rzeczowego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa rzeczowego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa rzeczowego

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa rzeczowego

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa rzeczowego

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa rzeczowego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa rzeczowego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a

takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia

problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa6068fcba6e74a9298a16ab9eefe7146%40thread.tacv2/conversations?groupId=e97d7bf7-69ef-45bd-82d5-c2e5bde83a1a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowa charakterystyka zasad i instytucji polskiego prawa rzeczowego.

Pełny opis:

1 Pojęcie, charakterystyka i systematyka stosunków prawno-rzeczowych.

2 Własność, jako prawo podmiotowe

3 Nabycie i utrata własności

4 Współwłasność

5 Ochrona własności

6 Użytkowanie wieczyste, problematyka zmian prawnych,

7 Prawa rzeczowe ograniczone – charakterystyka ogólna

8 Użytkowanie

9 Służebności

10 Spółdzielcze prawo do lokalu a własność lokalu lub domu jednorodzinnego

11 Hipoteka

12 Zastaw

13 Zastaw rejestrowy

14 Posiadanie

15 Księgi wieczyste

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. E. Gniewek, Prawo rzeczowe. Podręczniki prawnicze. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016;

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

4. Katarzyna Anna Dadańska Prawo rzeczowe. Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego tom IV, Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, Wydanie II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007;

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami);

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 1996, nr 149, poz. 703 z późniejszymi zmianami).

Wymagania wstępne:

Znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)