Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo spadkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo spadkowe
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05

PK_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu:Student poznaje całokształt problematyki dotyczący zagadnień prawa spadkowego. Zgłębia wiedzę w kontekście rozwiązywania w przyszłości skomplikowanych kazusów w tej materii. Program wykładów jest dostosowany do potrzeb praktyki i obejmuje szeroką i niezbędną analizę orzecznictwa sądowego. W szczególności zaś obejmuje merytoryczną prezentację zmian zarówno: przepisów, orzecznictwa, jak i literatury przedmiotu. Uwzględnia także nowe rozwiązania prawne, poprzez ich weryfikację w oparciu o poglądy określone przez doktrynę.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Problematyka wykładu obejmuje cywilnoprawne ujęcie szczegółowych zagadnień prawa spadkowego oraz zagadnienia prawno-podatkowe, które wiążą się zarówno z aspektem przedmiotowym spadu, jak i podmiotowym - uwzględniającym następstwo prawne spadkobierców.

Stąd też, zakres merytoryczny wykładu obejmuje: Źródła i systematykę obowiązującego prawa spadkowego. Pojęcie i składniki spadku (prawa i obowiązki majątkowe). Aktywa i długi spadkowe (pasywa). Zakres odpowiedzialności za spadek. Pojęcie i zakres dziedziczenia (otwarcie i nabycie spadku, zdolność a niezdolność do dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, funkcje przebaczenia). Zobowiązania podatkowe a spadek.

Dziedziczenie ustawowe (krąg spadkobierców, porządek dziedziczenia, sytuacja gminy i Skarbu Państwa). Podstawy dziedziczenia gospodarstw rolnych i wkładu gruntowego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zakres dziedziczenia ustawowego a uprawnienie dziadków spadkodawcy. Dziedziczenie w aspekcie transgranicznym.

Testament jako podstawa dziedziczenia (charakter czynności, wymogi formalne, rodzaje, wykładnia, nieważność a bezskuteczność, konwersja). Zagadnienie treści testamentu (swoboda testowania, powołanie do dziedziczenia, podstawy wydziedziczenia, podstawienie a przyrost). Inne rozrządzenia testamentowe (zapis, dalszy zapis, zapis naddziałowy, polecenie testamentowe). Uprawnienia wykonawcy testamentu. Testament działowy.

Stanowisko prawne spadkobiercy (oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, transmisja, nabycie spadku i jego skutki, rozliczenia, odpowiedzialność spadkobierców). Przyjęcie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza. Zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, organy uprawnione (w tym podatkowe).

Zakres podmiotowy uprawnionych i zobowiązanych do zachowku (wysokość zachowku, odpowiedzialność, dziedziczenie roszczeń, przedawnienie roszczenia). Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Sposoby zbycia spadku przed działem spadku. Zaliczenie darowizn na schedę spadkową. Skutki prawne działu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku (rola postanowienia, tryb postępowania, skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku). Akt poświadczenia dziedziczenia (procedura, treść notarialnego aktu, bezpieczeństwo aktu, tryb wzruszenia aktu, ograniczenia wydania aktu). Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku a sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Umowy dotyczące spadku (forma, strony, przedmiot, skutki, zakres surogacji, odpowiedzialność). Międzynarodowe prawo spadkowe (uprawnienia cudzoziemców, dziedziczenie gospodarstw rolnych).

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w formie ustnej. Egzamin obejmuje zarówno pozytywną wiedzę teoretyczną, jak i znajomość zagadnień kazuistycznych.

Literatura:

Źródła:

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.;

2.ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.;

3.ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.;

4.ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. z 2002 r., nr 42, poz. 369 ze zm.;

5.ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.;

6.ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.;

7.ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. nr 222, poz. 1629;

8.ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 181, poz. 1287;

Orzecznictwo:

1.Wyrok TK z 5 września 2007 r., P 21/01, Dz.U. nr 170, poz. 1205;

2.Wyrok TK z 31 stycznia 2001 r., P 4/99, Dz.U. nr 11, poz. 91;

3.Uchwała SN z 10 maja 2006 r., III CZP 11/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 38;

4.Wyrok SN z 6 lipca 2007 r., III CSK 86/07, „Rzeczpospolita” 2007, nr 159, s. C3;

5.Wyrok SN z 11 marca 2003 r., V CKN 1871/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 85;

6.Wyrok NSA z 24 października 2007 r., II FSK 1212/06, „Jurysdykcja Podatkowa” 2008, nr 4;

7.Wyrok SA w Warszawie z 12 maja 2004 r., II AKa 185/04, OSA 2005, nr 4, poz. 33;

8.Postanowienie SN z 20 lipca 2005 r., II CK 2/05, MoP 2005, nr 16, s. 779;

Literatura:

1.E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2008;

2.S. Babiarz, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Warszawa 2008;

3.E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2006;

4.A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2007;

5.A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

1.M. Stus, K. Osajda, B. Sikora, Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Kazusy, tom IV. Prawo spadkowe, Zakamycze 2006;

2.K. Osajda, Testamenty wspólne, Warszawa 2005;

3.E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004;

4.M. Kłos, Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2004;

5.M. Niedośpiał, Swoboda testowania, Bielsko – Biała 2004.

6.K. Grzybowski, M. Szpunar, Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób stwierdzenia prawa do dziedziczenia, „Rejent” 2006, nr 2;

7.S. Babiarz, Glosa do wyroku NSA z 24 października 2007 r., II FSK 1212/06, „Jurysdykcja Podatkowa” 2008, nr 4.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1- student umie w sensie teoretycznym i praktycznym wykazać jaki jest wpływ norm regulujących problematykę spadkową na porządek dziedziczenia i obrót prawny;

EK 2- student potrafi rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa spadkowego (np. porządku dziedziczenia spadkobierców ustawowych);

EK 3- student zna podstawowe metody analizy tekstów prawnych oraz stosowania wykładni prawa spadkowego oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych (w szczególności notariusza i sędziego w sprawach spadkowych);

Umiejętności:

EK 4- student potrafi samodzielnie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu prawa spadkowego;

EK 5- student potrafi samodzielnie wykorzystać poznaną wiedzę w zakresie konkretnych stanów faktycznych;

EK 6- student szuka samodzielnie i wykorzystuje dostępne źródła z zakresu prawa spadkowego materialnego i procesowego;

EK 7- student jest aktywny w dyskusji tematycznej, przedstawia własną opinię oraz poglądy;

Kompetencje społeczne:

EK 8- student potrafi przyswoić określony zakres wiedzy z prawa spadkowego oraz ma potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się;

EK 9- student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, konstruuje także uwagi krytyczne oraz potrafi wypowiadać się w zakresie problematyki spadkowej.

OPIS ECTS:

Aktywność studenta Nakład pracy w godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Analiza orzecznictwa: 15

Czas na napisanie pism procesowych (ćw.): 15

Udział w wykładzie: 30

Udział w ćwiczeniach: 30

Suma godzin: 120

Liczba ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obligatoryjnych - według programu studiów - poszczególnych działów prawa cywilnego (tj. części ogólnej, prawa rzeczowego oraz zobowiązań).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae6d51a1e8852430d82f3e9bdfca5a263%40thread.tacv2/conversations?groupId=a84dc199-049a-41d1-ab1e-88ef75cb94c7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Helena Pietrzak, Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)