Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia prawa kościelnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-TL-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia prawa kościelnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01, PK_W02, PK_W05

Wymagania wstępne:

Słuchacz winien dysponować uprzednią znajomością eklezjologii w zakresie przewidzianym w pierwszym cyklu studiów kościelnych oraz posiadać wiedzę z zakresu teorii prawa kanonicznego o prawie kanonicznym jako zjawisku prawnym.

Skrócony opis:

Zajęcia z teologii prawa kanonicznego zmierzają do ukazania podstaw ontologicznych i epistemologicznych eklezjalnego fenomenu prawnego.

Pełny opis:

Zajęcia zmierzają do ukształtowania formacji teologicznej studentów prawa kanonicznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, ujmowanego w perspektywie historiozbawczej. Student powinien posiąść wiedzę z zakresu historycznych i współczesnych nurtów negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego jako elementu strukturalnego Kościoła, natury prawa kanonicznego oraz elementów teologalnych determinujących jego określenie, tematyki prawa Bożego, teleologii prawa kanonicznego. Wiedza w tym zakresie powinna zmierzać do ukształtowania umiejętności dostrzegania w prawie kanonicznym wymiarów wykraczających poza pozytywnoprawne jego aspekty i w konsekwencji umiejętności przestrzegania i stosowania prawa kościelnego z wykorzystaniem charakterystycznych dla tego zjawiska elementów.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

PK_W01 - Student wyjaśnia i argumentuje specyfikę prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, umiejętnie porównuje dostrzegając podobieństwa i wskazując różnice pomiędzy zjawiskiem prawa w Kościele i społeczności świeckiej.

PK_W02 - Student opisuje, charakteryzuje, wyjaśnia prawo kanoniczne jako element struktury Kościoła, uczestniczący w jego misji zbawczej.

PK_W05 - Student wyjaśnia i wyciąga wnioski ze specyfiki prawa kanonicznego dla jego interpretacji i stosowania w zakresie prawa obowiązującego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną - student prezentuje podstawowe źrodła teorii negujących i uzasadniających istnienie prawa kanonicznego, poprawnie wskazuje na jego eklezjologiczne źródła, cele, wyjaśnia pojęcie prawa kanonicznego i prawa Bożego.

Na ocenę dobrą - student wykazuje wiedzę odnoszącą się do argumentacji stojących za teoriami negującymi i uzasadniającymi istnienie prawa kanonicznego, potrafi argumentować racje eklezjologiczne prawa kanonicznego jako zjawiska kościelnego, wyjaśnia teorie dotyczące celu prawa oraz rozumienia prawa Bożego.

Na ocenę bardzo dobrą - student potrafi porównać i odnieść się krytycznie do prezentowanych teorii, dostrzec ich braki, dokonać wyboru i go uzasadnić.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4


WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD - 2 ECTS

Udział w wykładzie - 30 godz.

Analiza tekstów źródłowych i lektur na egzamin - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


ĆWICZENIA - 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)